Course code AOS240

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Medvirkende: Tor Morten Løland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset er organisert rundt tre typer av empiriske design brukt i samfunnsvitenskapelig forskning: utforskende design (inklusiv intervjuer og fokusgrupper), beskrivende design (inklusiv spørreskjema), og forklarende design (inklusiv eksperimenter). Det blir lagt vekt på at studentene skal forstå muligheter og begrensinger med disse tre designene, og hvordan den konkrete problemstillingen som analyseres legger føringer for hvilke av design som bør velges, og hvordan utformingen av det valgte design bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen. 
Læringsutbytte:

Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre empiriske analyser av problemstillinger av samfunnsvitenskapelig karakter. Kurset skal sette studentene i stand til selv å gjøre undersøkelser som tåler en kritisk vurdering basert på de mest vanlige kvalitetskriteriene som anvendes på slike undersøkelser.

Studentene skal få forståelse for muligheter og begrensinger ved noen av de vanligste metodene brukt i samfunnsvitenskapelig forskning, få forståelse for hvordan den konkrete problemstillingen som skal analyseres legger føringer for hvilke av metodene som bør velges, og hvordan utformingen av undersøkelsen bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgave og øvinger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lærebok og litt tilleggslitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter). Hvis man stryker i en av delene, stryker man totalt. 

Emnet har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurdere pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer undervisning pr. uke + noen uker med 2 timer med andre aktiviteter
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått