AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Frode Alfnes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet er organisert rundt tre typer av empiriske forskningsdesign brukt i samfunnsvitenskapelig forskning: utforskende design (inklusiv intervjuer og fokusgrupper), beskrivende design (inklusiv spørreskjema), og forklarende design (inklusiv eksperimenter).

Emnet dekker muligheter og begrensninger med forskjellige forskningsdesign, hvordan forskjellige forskningsspørsmål resulterer i forskjellige metodevalg, og hvordan valg og implementering av metoder bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Dette lærer du

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om ulike former for forskningsdesign brukt i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper og eksperiment i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om sannsynlighets- og ikke-sannsynlighetsutvalg

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om styrker og svakheter til ulike samfunnsvitenskapelige metoder

- ha kunnskap om validitet og reliabilitet

Ferdighet:

Studenten skal

- kunne vurdere hvilken type forskningsdesign som best egner seg til ulike problemstillinger

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne forstå og bruke sentrale begreper relatert til samfunnsvitenskapelig metode

- kunne lage webbaserte spørreskjema av god kvalitet

- kunne vurdere om årsaksforklaringer tilfredsstiller vanlige krav til kausalforklaringer

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike former for samfunnsvitenskapelige metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling til en samfunnsvitenskapelige masteroppgave ved hjelp av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper eller eksperiment

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

  • Forelesninger, gruppeoppgave, veiledning, og quizer.
  • Læreren er tilgjengelig for veiledning av gruppeoppgaven.
  • Lærebok og litt tilleggslitteratur. Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart.
  • Emnet har samlet vurdering: Skriftlig eksamen, 2 timer (teller 50% av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 50% av samlet karakter). Både gruppeoppgave og eksamen må bestås for å bestå emnet. Emnet har samlet vurdering, og det tilbys derfor ikke konteeksamen i emnet. Gruppeoppgaven må gjennomføres samme semester som eksamen. Studenter som eventuelt har fått gruppeoppgaven godkjent tidligere år må gjennomføre gruppeoppgaven på nytt med nytt tema.

    Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Karakter settes av intern sensorer.
  • Tre obligatoriske quizer må bestås med 2/3 riktig svar for å kunne fullføre emnet.
  • 2 timer undervisning pr. uke
  • GSK