Course code AOS240

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -B-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre empiriske analyser av problemstillinger av samfunnsvitenskapelig karakter. Kurset skal sette studentene i stand til selv å gjøre undersøkelser som tåler en kritisk vurdering basert på de mest vanlige kvalitetskriteriene som anvendes på slike undersøkelser. Kurset er organisert rundt de to mest refererte typer av empiriske design, spørreundersøkelsen og eksperimentet. Det blir lagt vekt på at studentene skal forstå muligheter og begrensinger med disse to designene, og hvordan den konkrete problemstillingen som analyseres legger føringer for hvilke av disse to design som bør velges, og hvordan utformingen av det valgte design bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen. Innenfor denne rammen vil foreleserne gå mer spesifikt inn på hvordan den informasjon undersøkelsen frembringer kan analyseres og dermed svare på undersøkelsens sentrale spørsmål.
Læringsutbytte:
Planlegge og gjenomføre studier innen samfunnsvitenskap og markedsføring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgave og øvinger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lærebok og litt tilleggslitterature.
Anbefalte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (2/3). Gruppeoppgave (1/3). Eksamen og gruppeoppgaven må bestås i samme semester. Hvis man stryker i en av delene stryker man totalt. Konteeksamen for de som har bestått gruppeoppgaveoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurdere pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer undervisning pr. uke + noen uker med 2 timer øvinger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått