Course code AOS234

AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet gis våren 2023 og hver vår avhengig av tilgang på lærerkrefter
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Studenttillitsvalgte ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av fire tematiske deler:

(a) NMBUs samfunnsoppdrag og rammebetingelser. Historisk tilbakeblikk og aktuelle utfordringer

(b) Styret og styrearbeid

(c) Strategiske valg og strategiimplementering, og

(d) Ledelse og lederroller

Temadelene utgjør på den ene siden naturlige faglig avgrensede enheter som blir belyst gjennom praktiske case og relevant teori. Samtidig legges det underveis i kurset betydelig vekt på å utvikle de faglige forbindelseslinjene mellom de fire temadelene. Forbindelseslinjene blir klargjort gjennom bruk av praktiske, virkelighetsnære eksempler, samt i form av integrerende teori og analyserammer.

Læringsutbytte:

Siktemålet er tosidig: Bidra til å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den studenttillitsvalgte bedre i stand til å fungere i rollen som studenttillitsvalgt ved NMBU, og samtidig gi generell kompetanse i lederrelevante organisasjonsteoretiske tema. 

Kunnskap om: (i) NMBU som organisatorisk system, hvordan systemet er strukturert, hvordan det fungerer, og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor i lys av samfunnsutviklingen. (ii) Sentrale begreper som visjon, mål og strategi. (iii) Virkemidler som anvendes for å implementere strategier. (iv) Styrets oppgaver og arbeidsmåter. (v) Styring vs. ledelse, samt ledelse og omstilling. (vi) Lederroller og atferd.

Ferdigheter: (i) Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress. (ii) Arbeide aktivt i et styre og herunder ha et avklart forhold til arbeidsdelingen mellom styret og den daglige ledelsen. (iii) Få innsikt i og reflektere over forutsetninger for mestring i en lederrolle.

Generell kompetanse: (i) Kunne anvende teoretisk kunnskap og erfaringer fra praktisk organisasjonsarbeid ved NMBU i analyser av sammenhenger mellom rammebetingelser, utfordringer, strategiske valg og implementering av strategier. (ii) Identifisere og reflektere på en konsistent måte over etiske problemstillinger i forbindelse med styrearbeid, ledelse og lederatferd.

Læringsaktiviteter:
Individuelle forberedelser (pensumlesning mv.), forelesninger, gruppearbeid, klassediskusjoner, refleksjonsnotater og gruppepresentasjoner.
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemeldinger på innleverte arbeider..
Pensum:
Pensumoversikt er tilgjengelig i Canvas før undervisningen starter.
Forutsatte forkunnskaper:
Praktisk ledelse/styreerfaring.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS130 og AOS230 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk deltakelse på gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

Innlevering av refleksjonsnotater.

Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen på Campus. Karakterregel: A-F
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og undervisningsopplegg.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er spesielt rettet mot studenttillitsvalgte ved NMBU. Påmelding administreres av Studenttingets arbeidsutvalg
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det gis 24-30 timer undervisning i emnet fordelt på kvelds- og lørdagsamlinger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer