AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stephen Sirris

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35. Emnet gis med forhold om minst 20 deltakere.

Frekvens:Emnet gis hver vår avhengig av tilgang på lærerkrefter.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i, og har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av fire tematiske deler:

(a) NMBUs og universitetssektorens samfunnsoppdrag, misjon og visjon

(b) Styring og styrearbeid

(c) Strategi, entreprenørskap og innovasjon

(d) Ledelse, lederroller og frivillighet

Temadelene utgjør på den ene siden naturlige faglig avgrensede enheter som blir belyst gjennom praktiske case og relevant teori. Samtidig legges det underveis i kurset betydelig vekt på å utvikle de faglige forbindelseslinjene mellom de fire temadelene. Sammenhengene blir klargjort gjennom bruk av praktiske, virkelighetsnære eksempler, samt i form av integrerende teori og analyserammer

Dette lærer du

Siktemålet er tosidig: Bidra til å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den studenttillitsvalgte bedre i stand til å fungere i rollen som studenttillitsvalgt ved NMBU, og samtidig gi generell kompetanse i lederrelevante organisasjonsteoretiske tema.

Kunnskap om: (i) NMBU som organisasjon og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor i lys av samfunnsutviklingen. (ii) Sentrale begreper som visjon, mål, strategi, entreprenørskap og innovasjon og virkemidler som anvendes for å implementere endring. (iii) Frivillighet og frivillighetsledelse. (iv) Styrets oppgaver og arbeidsmåter. (v) Styring og ledelse, samt ledelse og endring. (vi) Lederroller og lederskap.

Ferdigheter: (i) Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid. (ii) Arbeide aktivt i et styre og herunder ha et avklart forhold til arbeidsdelingen mellom styret og den daglige ledelsen. (iii) Få innsikt i, og reflektere over, forutsetninger for mestring i en lederrolle i møte med ansatte og frivillige.

Generell kompetanse: (i) Kunne anvende teoretisk kunnskap og erfaringer fra praktisk organisasjons- og frivillighetsarbeid ved NMBU. (ii) Identifisere og reflektere på en konsistent måte over etiske problemstillinger i forbindelse med styrearbeid, ledelse og lederskap.

 • Individuelle forberedelser (pensumlesning mv.), forelesninger, gruppearbeid, klassediskusjoner, refleksjonsnotater og gruppepresentasjoner.
 • Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemeldinger på innleverte arbeider..
 • Pensumoversikt er tilgjengelig i Canvas før undervisningen starter.
 • Praktisk ledelse/styreerfaring.
 • 3 timer skriftlig eksamen på Campus. Karakterregel: A-F

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og undervisningsopplegg.
 • Det er obligatorisk deltakelse på gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

  Innlevering av refleksjonsnotater.

 • Oppstart av emnet forutsetter minimum 20 påmeldte studenter.
 • Det gis 24-30 timer undervisning i emnet fordelt på kvelds- og lørdagsamlinger
 • Studenttillitsvalgte ved NMBU.
 • Emnet er spesielt rettet mot studenttillitsvalgte ved NMBU. Påmelding til emnet organiseres av Studenttinget ved NMBU.