Course code AOS234

AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Per Ove Røkholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet tilbys med forbehold om tilgang på lærere.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: Studenttillitsvalgte ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygd opp av fire tematiske deler: (a) Samfunnsmessige drivkrefter og rammebetingelser, (b) Strategisk tilpasning: Organisasjonsstruktur og kultur, (c) Styret og styrearbeid, og (d) Ledelse og styring av menneskelige ressurser. Temadelene utgjør på den ene siden naturlige faglig avgrensede enheter som blir belyst gjennom praktiske case og relevant teori. Samtidig legges det underveis i kurset betydelig vekt på å utvikle de faglige forbindelseslinjene mellom de fire temadelene. Forbindelseslinjene blir klargjort gjennom bruk av praktiske, virkelighetsnære eksempler, samt i form av integrerende teori og analyserammer.
Læringsutbytte:

Siktemålet er tosidig: Bidra til å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den studenttillitsvalgte bedre i stand til å fungere i rollen som studenttillitsvalgt ved NMBU, og samtidig gi generell kompetanse i lederrelevante organisasjonsteoretiske tema. 

Kunnskap om: (i) NMBU som organisatorisk system, hvordan systemet er strukturert, hvordan det fungerer, og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor i lys av samfunnsutviklingen. (ii) Sentrale begreper som visjon, mål og strategi. (iii) Virkemidler som anvendes for å implementere strategier. (iv) Styrets oppgaver i ulike typer organisasjoner. (v) Styring (administrasjon) vs. ledelse, samt ledelse og omstilling. (vi) Ledelse, lederegenskaper og lederstil.

Ferdigheter: (i) Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress. Teamet skal gjennomføre en empirisk undersøkelse av et avgrenset problem i en organisasjon, og oppsummere funnene med anbefalinger i en skriftlig rapport som også presenteres muntlig for representanter for organisasjonen. (ii) Lede et styre og herunder ha et avklart forhold til arbeidsdelingen mellom styret og den daglige ledelsen. (iii) Få innsikt i og reflektere over personlige forutsetninger for å fungere i lederroller 

Generell kompetanse: (i) Kunne anvende teoretisk kunnskap og erfaringer fra praktisk organisasjonsarbeid ved NMBU i analyser av sammenhenger mellom rammebetingelser, utfordringer, strategiske valg og implementering av strategier. (ii) Analysere komplekse, praktiske organisatoriske problemer ved hjelp av relevante organisasjons- og ledelsesteorier. (iii) Identifisere og reflektere på en konsistent måte over etiske problemstillinger i forbindelse med styrearbeid, ledelse og lederatferd.

Læringsaktiviteter:
Kurset bygger på et sett med forskjellige læringsmåter: Kjerneforelesninger, seminarer, klassediskusjon, individuelt litteraturstudie, kollokviearbeid, prosjektarbeid i team og -presentasjon (skriftlig og muntlig).
Læringsstøtte:
Lærerveiledning og plenumsdiskusjon av prosjektarbeidene. Se kursets Framdriftsplan: http://arken.nmbu.no/~sigury/AOS_234/Framdriftsplan.htm 
Pensum:
Pensum består av forelesningene + bokkapitler + en rekke artikler publisert i fagtidsskrifter og aviser + materiale med konkret caseinformasjon (f.eks. årsmeldinger, strategiske planer, utredninger osv). Pensum vil variere noe fra år til år avhengig av hvilke prosjekter studentene skal arbeide med.
Forutsatte forkunnskaper:
Praktisk ledelse/styreerfaring.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS130.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk frammøte på kvelds- og lørdagssamlinger. Alle studenter må levere inn tre individuelle rapporter som må godkjennes av faglærer. Studentene deles i grupper. Hver gruppe får utdelt 3-4 gruppeoppgaver som skal presenteres i plenum. Obligatoriske aktiviteter må tas på nytt igjen dersom du blir tilbudt plass på emnet ved en senere anledning.
Vurderingsordning:

Hver gruppe skal utarbeide en felles prosjektrapport på et tildelt tema. Gruppene skal levere og presentere to skriftlige underveisrapporter på nærmere spesifiserte tidspunkt i vårsemesteret.

Den første skal redegjøre for og begrunne valg av problemstillinge(r).

Den andre skal redegjøre for problemstilling(er), teoritilfang og skisse til gjennomføring.

Prosjektrapportene skal leveres innen en spesifisert dato i juni-blokka. Den skal også presenteres og forsvares i et avsluttende eksamensseminar. Karakter (A-F) settes på bakgrunn av de to underveisrapportene som hver teller 20% og prosjektrapport samt presentasjon og forsvar av denne, som teller 60%. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Sensor:
Karakterer på underveisrapportene settes av intern sensor, mens prosjektrapporten evalueres av intern og ekstern sensor.
Merknader:
Emnet er spesielt rettet mot studenttillitsvalgte ved NMBU. Påmelding administreres av Studenttingets arbeidsutvalg.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det gis ca. 40 timers undervisning i emnet fordelt på 4-5 lørdagsamlinger og en del kveldsamlinger. Kurset er delt opp i fire hovedbolker. Hver bolk følger samme kjøreplan: - Gjennomgang av erfaringene fra forrige samling - Introduksjon til temaet v/ansvarlig lærer og gjesteforelesere - Faglig utdyping og generalisering av utvalgte problemstillinger innen temaet - Gjennomgang av hovedtrekkene i relevant pensumlitteratur - Utdeling og presentasjon av arbeidsoppgaver og temarelevant litteratur. - Foreløpig presentasjon og diskusjon av prosjektarbeidene - Introduksjon til neste temabolk.
Eksamensdetaljer: :