Course code AOS234

AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Per Ove Røkholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet tilbys med forbehold om tilgang på lærere.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Adgangsbegrensning: 25 deltakere. Fortrinnsrett: Studenttillitsvalgte ved NMBU.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Studenttillitsvalgte ved NMBU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygd opp av fire tematiske deler: Samfunnsmessige drivkrefter, rammebetingelser og strategisk tilpasning. Strukturering og organisasjonsdesign som strategisk virkemiddel. Sentrale organisatoriske styringsstrukturer - med hovedvekt på styrets rolle, funksjoner og arbeidsmåte. Ledelse og styring av menneskelige ressurser. Temadelene utgjør på den ene siden naturlige faglig avgrensede enheter som blir belyst gjennom praktiske case og relevant teori. Samtidig legges det underveis i kurset betydelig vekt på å utvikle de faglige forbindelseslinjene mellom de fire temadelene. Forbindelseslinjene blir klargjort gjennom bruk av praktiske, virkelighetsnære eksempler, samt i form av integrerende teori og analyserammer.
Læringsutbytte:
Siktemålet er tosidig: Dyktiggjøre våre studenttillitsvalgte i forhold til funksjonen som studenttillitsvalgt ved NMBU. Gi kunnskap og forståelse av lederrelevante organisasjonsteoretiske emner. Studentene skal få kunnskap om NMBU som organisatorisk system, hvordan systemet er strukturert, hvordan det fungerer, og hvilke utfordringer en står overfor i lys av samfunnsutviklingen. Videre skal studentene få generell organisasjonsteoretisk kunnskap og forståelse av hvordan organisasjoner fungerer, strategisk tilpasning og planlegging, ledelse og styrearbeid. Studentene skal gis forståelse av sammenhengene mellom rammebetingelser, utfordringer, strategiske valg og implementering av strategier. Studentene skal utvikle ferdigheter til å analysere komplekse, praktiske organisatoriske problemer ved hjelp av relevante organisasjons- og ledelsesteorier. Kurset tar opp etikkspørsmål eksplisitt i forbindelse med styrearbeid, ledelse og lederatferd. Sentrale etiske forhold som tas opp er bl.a. ærlighet, lojalitet og rettferdighet.
Læringsaktiviteter:
Kurset bygger på et sett med forskjellige læringsmåter: Kjerneforelesninger, seminarer, klassediskusjon, individuelt litteraturstudie, kollokviearbeid, prosjektarbeid og -presentasjon (skriftlig og muntlig).
Læringsstøtte:
Lærerveiledning og plenumsdiskusjon av prosjektarbeidene.
Pensum:
Pensum består av forelesningene + bokkapitler + en rekke artikler publisert i fagtidsskrifter og aviser + materiale med konkret caseinformasjon (f.eks. årsmeldinger, strategiske planer, utredninger osv). Pensum vil variere noe fra år til år avhengig av hvilke prosjekter studentene skal arbeide med.
Forutsatte forkunnskaper:
Praktisk ledelse/styreerfaring.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS130.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk frammøte på kvelds- og lørdagssamlinger. Alle studenter må levere inn tre individuelle rapporter som må godkjennes av faglærer. Studentene deles i grupper. Hver gruppe får utdelt 3-4 gruppeoppgaver som skal presenteres i plenum. Obligatoriske aktiviteter må tas på nytt igjen dersom du blir tilbudt plass på emnet ved en senere anledning.
Vurderingsordning:
Hver gruppe skal utarbeide en felles prosjektrapport på et tildelt tema som skal leveres innen en nærmere spesifisert dato. Prosjektrapporten skal også presenteres og forsvares i et avsluttende eksamensseminar. Karakter (A-F) settes på bakgrunn av prosjektrapport, presentasjon og forsvar. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
Sensor:
Karakter settes av intern og ekstern sensor.
Merknader:
Emnet er spesielt rettet mot studenttillitsvalgte ved NMBU. Påmelding administreres av Studenttingets arbeidsutvalg.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det gis ca. 40 timers undervisning i emnet fordelt på 4-5 lørdagsamlinger og en del kveldsamlinger. Kurset er delt opp i fire hovedbolker. Hver bolk følger samme kjøreplan: - Gjennomgang av erfaringene fra forrige samling - Introduksjon til temaet v/ansvarlig lærer og gjesteforelesere - Faglig utdyping og generalisering av utvalgte problemstillinger innen temaet - Gjennomgang av hovedtrekkene i relevant pensumlitteratur - Utdeling og presentasjon av arbeidsoppgaver og temarelevant litteratur. - Foreløpig presentasjon og diskusjon av prosjektarbeidene - Introduksjon til neste temabolk.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått