Course code SDP425

SDP425 Eiendomsteori med fordypningsmodul

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2022 - 2023 .

Course responsible: Gunnhild Storbekkrønning Solli, Terje Holsen
ECTS credits: 7.5
Faculty: Faculty of Landscape and Society
Teaching language: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Limits of class size:
Maksimum 15 til sammen på SDP 424 og SDP 425
Teaching exam periods:
Faget undervises hvert 2 år. Oppstart første uken i februar 2023, presentasjoner i grupper 16 april 2023 og innlevering av prosjektoppgaver i juni 2023. Det tas sikte på ca. 1 ukes fysisk samling, sa vil resten av detagelsen kunne skje digitalt.
Course frequency: Hvert andre år - oppstart vår 2023
First time: Study year 2022-2023
Preferential right:
PHD, LANDSAM
Course contents:

Fast eiendom forstås som en definert del av jordoverflaten eller grunnen som det kan etableres ulike former for rettigheter i og eierskap til og som det knytter seg økonomiske verdier til. I dette emnet diskuteres ulike perspektiver på eiendomsteori, hvilken funksjon fast eiendom har i dagens samfunn og ulike former for rettigheter og eierskap knyttet til fast eiendom hva eiendomsrett er. Videre diskuteres hvordan eiendom kan forstås som virkemiddel og reguleres ut fra et offentligrettslig og privatrettslig perspektiv og grunnleggende begrensninger for inngrep i eiendomsretten. 

Formålet med emnet er å gi en dypere teoretisk forståelse av sentrale begreper som eiendom og eiendomsrett ut fra økonomisk, juridisk, politisk og filosofiske perspektiver, og gjennom emnet vil deltakerne utfordres på hvordan disse perspektivene kan ha betydning for den enkeltes forskningsprosjekt. 

Emnet vil ha en praktisk vinkling gjennom eksempler på hvordan eiendomsteori har vært anvendt i tidligere PhD-arbeid og hvordan deltakerne selv kan anvende eiendomsteori i deltakerens eget PhD-arbeid. Emnet vil munne ut i en prosjektoppgave, som gjerne kan være utkast til en artikkel.

Emnet består av forelesninger, prosjektoppgave og diskusjoner som inngår i en basismodul på 5 studiepoeng, som er identisk med emnet SDP 424 Eiendomsteori. I tillegg består dette emnet av en valgfri tilleggsmodul på 2,5 stp, dvs. tilsammen 7,5 studiepoeng. Deltakerne vil kun levere én prosjektoppgave i SDP 425, men krav til antall ord i prosjektoppgaven er større enn i SDP 424. 

 • Modul 1: Innføring i perspektiver på eiendomsteori (prosjektoppgave) o Ulike perspektiver på eiendomsteori - bl.a. filosofiske, politiske, økonomiske, historiske og administrative perspektiver
  • Overordnet om institusjonell teori og eiendom og eiendomsrett som institusjon o Institusjonelle regimer i regulering av eiendomsrett ▪   Hva er eiendomsrett? 
   • Formål med regulering av eiendomsrett
   • Bærekraftig naturressursforvaltning
   • Eiendom som virkemiddel og virkemiddelbruk for å endre eller påvirke eiendomsrett
 • Modul 2: Spesialisert pensum, fordypning (utvidet prosjektoppgave):
  • Fordypning (ut over modul 1) innen valgt område. Det vil gis forslag til pensum innen ulike retninger for fordypning, men det er mulig å få godkjent selvvalgt pensum innen emnets tema.
Learning outcome:

Deltakerne med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse  

Modul 1

Kunnskaper - deltakerne  er kjent med kunnskapsfronten innen eiendomsteori og behersker fagområdets   vitenskapsteori.  

 •  
  • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike perspektiver på eiendomsteori og institusjonell teori i forskning og i utviklingsprosjekter

Ferdigheter - deltakerne  kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid med bruk av eiendomsteori og institusjonell teori

 •  
  • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå innen eiendomsteori 
  • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

Generell kompetanse - deltakeren  o kan identifisere nye relevante problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet 

 •  
  • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet  
  • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler  
  • kan delta i faglige debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale  

Modul 2:

Modul 2 vil være en ytterligere forsterkning av læringsutbytte for modul 1 definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbytte vil være knyttet til en fordyping innen de tema som omfattes av modul 1. Deltakeren velger selv blant forhåndsdefinerte tema. 

Learning activities:
Forelesninger, kollokvier, presentasjon av prosjektskisse, prosjektoppgave og egenstudium.
Teaching support:
ForelesningerLærer(e) veileder prosjektarbeidetCanvas 
Syllabus:
Pensum oppgis ved semesterstart
Prerequisites:
Deltakere må være tatt opp på et PhD-program.
Recommended prerequisites:
North, Douglass C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Mandatory activity:
Deltagelse i undervisning og innlevering av prosjektoppgave.
Assessment:
Prosjektoppgave, hvor vurderingsformen er godkjent/ikke godkjent.
Nominal workload:

Modul 1 (5 STP)

 • Ca. 25 timer forelesninger og kollokvier
 • Ca. 50 timer prosjektoppgave
 • Ca. 50 timer selvstudium

Modul 2: (2,5 STP)

 • Ca. 40 timer prosjektoppgave
 • Ca. 22,5 timer selvstudium
Entrance requirements:
Deltagere må være tatt opp på et PhD-program
Examiner:
Ekstern sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelser og prosjektoppgaver og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Examination details: Project work: Approved/ Not approved