Course code EDS379

EDS379 Global Political Economy

There may be changes to the course due to to corona restrictions. See Canvas and StudentWeb for info.

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2021 - 2022 .

Course responsible: Darley Jose Kjosavik
Teachers: Melanie Sommerville, Melanie Sommerville
ECTS credits: 10
Faculty: Faculty of Landscape and Society
Teaching language: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Teaching exam periods:
 Autumn parallel
Course frequency: Annually
First time: 2013V
Preferential right:
M-IR, M-DS, M-IES
Course contents:

Modulen er et valgfritt emne som tar utgangspunkt i internasjonale relasjoner (IR), men det er ett tverrfaglig emne. Global Political Economy (GPE, også kalt internasjonal politisk økonomi) vurderer det dynamiske samspillet mellom politikk og økonomi i global skala og maktforholdene som understøtter prosessene for produksjon, distribusjon og forbruk. Det undersøker de sammensatte interaksjonene mellom økonomiske og politiske fenomener over statsgrenser og sammenhengen mellom stater og ikke-statlige aktører, markeder og institusjoner i det globale systemet, samt rollen som sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser. Sentrale spørsmål i den moderne verdensøkonomien, som handel, utenlandske direkteinvesteringer, internasjonal finansiering og gjeld, globalisering og regionalisering, rollen som transnasjonale selskaper, arbeidskraft og migrasjon, finansiering og integrering av mat-, fôr- og (bio) drivstoffmarkeder, vil bli diskutert som del av en historisk kontekstualisert utforskning av makt og global ulikhet.  

Studentene vil bli introdusert for de viktigste teoretiske tilnærmingene til GPE og vil ha muligheter til å samhandle med viktige tenkere, sentrale debatter og kontroverser i litteraturen. Studentene skal utvikle sine kritiske analyseferdigheter ved å reflektere over spørsmål som: Hva er forholdet mellom politikk og økonomi, og hvordan kan vi forstå de komplekse samhandlingene mellom stater, ikke-statlige aktører og globale markeder? Hvilke strukturer og ujevne maktforhold underbygger produksjon, distribusjon og forbruk av ressurser i globale markeder? Hvem har fordeler? Hvem får hva, hvorfor og hvordan? Hva er kjønnsmessige dimensjoner til makt og ulikhet i den globale politiske økonomien? Hvordan transformerer nye makter som Kina, India, Russland og Brasil den globale politiske økonomien? Hvordan påvirker sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser den globale politiske økonomien? Hva er mulighetene for endring? Studentene vil ha en mulighet til å engasjere seg i et bredt spekter av tverrfaglig litteratur med vekt på konseptuelle, analytiske og empiriske tekster.

Learning outcome:

In this course, the goal is that students should have the following learning outcomes: 

Knowledge and competence: 

  • The student is familiar with and able to distinguish key concepts and theories of Global Political Economy (liberal, economic nationalist and critical perspectives)
  • The student has acquired knowledge about the political dynamics of the global economy and can give an overview of key actors, governance institutions and processes of accumulation and distribution of wealth and resources
  • The student has experience with applying key theories in analysing case studies/empirical evidence 
  • The student has developed independent critical thinking skills and conceptual tools to analyse complex global political and economic challenges.

Written and oral skills: 

  • The student is able to formulate clear arguments that are supported with adequate evidence and logic in written and oral expression.
Learning activities:

Course details will be updated in spring 2019.

The module spans the autumn parallel. It includes 12 lectures and 11 student driven seminars. Apart from the first lecture, every lecture will be preceded by a seminar session. In lecture sessions, the course convenor will provide an overview of this weeks topic, readings and discussions.

Student seminar

Each seminar assigned students will present the readings, followed by class discussion. The students are expected to collaborate on how to present the main argument(s) the readings.  

Teaching support:
Office hours and procedures will be explained at the first class meeting. A course schedule will be available in Canvas in due time. 
Syllabus:

The main text book used for the course is:

J. Ravenhill (ed): Global Political Economy, Sixth edition. Oxford: Oxford University Press

Supplementary reading list provided in course outline on Canvas.

Prerequisites:
A relevant Bachelor degree or equivalent
Recommended prerequisites:
Mandatory activity:
The student must attend 80% of lectures and participate in 80% of seminars and class exercises to be eligible for a grade.
Assessment:

Exam is divided in two:

Mid-term: Individual assignment (30%)

Take home exam (70%), 4000 words

Exam only in English.

Combined assessment

Grade A-F

Nominal workload:
250 hours
Type of course:
12 lectures and 11 seminars
Examiner:
External examiner will be involved in the preparation and approval of exam
Examination details: Combined assessment: A - E / F