ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

Emneansvarlige: Tone Birkemoe
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang 2004V
Emnets innhold: Temaer som omhandles er insektene og edderkoppdyrs bygning, forekomst i ulike habitater, trofinivå og betydning for mennesker som skade og nyttedyr. Økologiske forhold vektlegges. De viktigest gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og gjennomgår i plenum på feltkurs.
Læringsutbytte: En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, diversitet, næringsvalg, biologi og funksjon i økosystemer samt betydning for mennesker.Ferdigheter: Studenten skal kunne sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr ned til orden og/eller familienivå, være fortrolig med innsamlingsmetoder og bestemmelseslitteratur og kunne gjennomføre og presentere en undersøkelse om insekter. Studenten skal kunne bruke kunnskapen om insekter i et naturforvaltningsperspektiv og i forhold til skade/nytte på for mennesker.  Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være kjent med insekters og edderkoppdyrs systematikk, diversitet og betydning for økosystemfunksjoner og mennesker i Norge.
Læringsmåter: Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for å gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte: Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum: Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper: ZOOL100.
Obligatorisk aktivitet: Laboratorieøvelsene og feltkurset.
Eksamen: Eksamen har tre deler hvorav to har betydning for karakteren. Skriftlig eksamen (flervalgstest) i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 på karakteren. Begge deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått. I tillegg må studentene ha godkjent presentasjon av feltoppgave på slutten av feltkurset.
Merknader: Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
Normert arbeidsmengde: Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 30 timer. Studentenes egetarbeid 90 timer.
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]