Utnevnelse av æresdoktorer ved NMBU

Av Solveig Fossum-Raunehaug

NMBU har flere æresdoktorer. Universitetsstyret kan, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele nye æresdoktorer (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. Les mer om NMBUs æresdoktorer og regler for utnevnelse av nye. 

[TOC]

NMBUs æresdoktorer 

Se oversikt over æresdoktorer ved tidligere Norges Landbrukshøgskole (NLH) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) her.

Tre nye æresdoktorer ved NMBU i 2019

Universitetsstyret ved NMBU har godkjent tildelingen av æresdoktorat til professor Kongjian Yu innenfor landskapsarkitektur, professor Ottar Brox innen samfunnsvitenskap og Sven Olof Brunberg innen fagområdet økologi og naturressursforvaltning. Les mer om de tre æresdoktorene i denne lenken.

Tre nye æresdoktorer. Fra venstre professor Kongjian Yu innenfor landskapsarkitektur, professor Ottar Brox innen samfunnsvitenskap og Sven Olof Brunberg innen fagområdet økologi og naturressursforvaltning. Foto Håkon Sparre.

Regler for utnevnelse av nye æresdoktorer ved NMBU (gjeldende fra 18.07.2017)

  1. Universitetsstyret kan, etter forslag og innstilling fra fakultetene, tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten i tråd med Lov om universiteter og høyskoler (av 1. august 2005) paragraf 3-2, pkt. 5.

  2. Tildeling av graden æresdoktor kan skje hvert 4. år eller når universitetsstyret finner at et universitetsjubileum eller annen anledning bør markeres på denne måten.

  3. Minst 1 år før tildelingen skal finne sted, skal fakultetene gis anledning til å fremme forslag om tildeling av æresdoktorer. Forslaget skal inneholde personalia til de foreslåtte kandidatene, opplysninger om vitenskapelige arbeider og/eller annen aktivitet som har betydning for vurderingen, samt forslagstillerens begrunnelse. De respektive fakultetstyrene behandler forslagene og avgir innstilling til universitetsstyret. Universitetsstyret kan be fakultetsstyret prioritere forslag på kandidater.

  4. Tildeling av æresdoktor kan bare skje innen de fagområder der NMBU har rett til å gi ordinær doktorgrad. Det enkelte fakultet bør derfor foreslå kandidater innenfor sitt faglige ansvarsområde. Ansatte eller emeret i ved NMBU bør ikke tildeles æresdoktorgrad.

  5. Når Universitetsstyrets vedtak er fattet, skal vedkommende underrettes om vedtaket,med anmodning om å bekrefte at han eller hun aksepterer tildelingen av æresdoktorgraden.

  6. Tildeling av æresdoktorgraden skjer normalt i tilknytning til den ordinære årlige doktorgradsseremonien eller i en annen viktig offentlig sammenheng for universitetet.

  7. Tildelingen skal bare skje dersom vedkommende er til stede ved årsfesten. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette og bestemme hvordan tildelingen i så fall skal skje.

  8. Alle dokumenter som gjelder behandlingen av forslag til æresdoktorer, er unntatt fra offentlighet inntil det tidspunkt da Universitetsstyret har truffet sitt vedtak i saken.

Ny søknad om æresdoktor

Søknader skal lastes opp via P360 ref. 22/03192 og unntas offentlighet inntil det tidspunkt da Universitetsstyret har truffet sitt vedtak i saken.

Fakta

Kontaktperson:

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Dokumenter:

Utnevnelse av nye æresdoktorer ved NMBU (pdf) (gjeldende fra 18.07.2017)

Søknader skal lastes opp via P360 ref. 22/03192 og unntas offentlighet inntil det tidspunkt da Universitetsstyret har truffet sitt vedtak i saken.

Click here for English

Publisert - Oppdatert

Del på