UMBs Forskningsfond

Av Solveig Fossum-Raunehaug

UMBs Forskningsfond støtter til studiereiser og forskning innen skogfag og landbruk for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. For nærmere informasjon om utlysning, frister og søknadsbehandling, se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider hos UNIFOR eller denne artikkelen.

[TOC]

Om UMBs forskningsfond

Universitetet for miljø- og biovitenskaps (UMBs) forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fondet viderefører de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt. Nedenfor finnes en oppsummering av formålene det kan søkes støtte til og muligheten for støtte i årets utlysning.

UMBs forskningsfond lyser ut midler

Det lyses ut inntil 200 000 kroner i stipendmidler til reiser og forskning - primært for master- og doktorgradsstudenter ved NMBU.

Det deles ut midler til forskning og undervisning innen skogfag og landbruk. For nærmere informasjon om fordeling av midler til utdeling, se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider hos UNIFOR eller se oversikten nedenfor.

Søknaden må inneholde:

  • En kort (2 - 3 sider) populærvitenskapelig prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
  • Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
  • Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter. Det kan søkes støtte til flere formål samtidig
  • En kort beskrivelse som viser søkers tilknytning til studie- eller ph.d.-program, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, og de som ikke fyller formkravene, blir ikke vurdert.

Det deles ut totalt inntil 200 000 kr, og høyeste søknadsbeløp er 30 000 kr.

Søknadsfristen er 8. april 2022.

Informasjon om utlysningen innen skogbruk

Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond

Stipend til studenter og yngre forskere innen skogfag ved MINA og Institutt for eiendom og juss. Det legges vekt på å støtte 1) søkere som er faglig sterke eller som på annen måte har utmerket seg positivt og 2) arbeid med masteroppgaver og forskningsoppgaver knyttet til furuskog på Vestlandet, fjellskog på Østlandet og skog generelt i Ringerike/Tyrifjordregionen. Kvinnelige søkere har reservert rett til ca 5% av stipendbeløpet.

Inntil 40 000 kr til utdeling. Deles fortrinnsvis ut til studenter og ph.d.-studenter

Ingeniør F. H. Frølichs fond

Stipend til å fremme kvalitetsproduksjon av løvtrær. Fondsstyret kan beslutte å gi støtte til beslektede skoglige problemstillinger.

Inntil 100 000 kr til utdeling. Kvalitetsproduksjon av løvtrær vil bli prioritert, men andre aspekter knyttet til løvtreproduksjon/løvskoger vil bli vurdert. Studenter (master og ph.d.) vil bli prioritert.

Prof. Agnar Barths reise- og studiefond

Reisestipend som kan gis til vitenskapelig personale i skogbruk, samt skogbruks­kandidater uteksaminert fra NLH/UMB/NMBU, for å se på skogbruksforhold i inn- og utland.

Inntil 30 000 kr til utdeling. Masterstudenter og ph.d.-studenter kan søke om støtte til reiser i forbindelse med masteroppgave/ avhandling.

Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond

Stipend til studiereiser i inn- og utland for masterstudenter innen skogfag ved MINA. Midlene kan ikke brukes til reiser organisert av NMBU (inkl. hovedutferder).

Inntil 3 000 kr til utdeling.

Hartmann Bollerøds legat

Tildeles fjorårets beste masterstudent i skogfag.

Inntil 2 000 kr til utdeling.

Informasjon om utlysningen innen generell forskning ved NMBU

Norges landbrukshøgskoles forskningsfond

Støtte til landbruksvitenskapelig virksomhet ved NMBU og andre forskningsinstitusjoner i form av stipendier til forskning og til studiereiser i inn- og utland.

Inntil 30 000 kr til utdeling for master og ph.d.-studenter.

DNBs forskningsfond ved Norges landbrukshøgskole

Til støtte til vitenskapelig arbeid med større forskningsoppgaver innen fagområder hvor det drives forskning ved NMBU, herunder også dekning av utgifter til reiser.

Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentersamfunnet i Ås

Til oppmuntring og støtte av forskningsarbeider, som utføres av Studentsamfunnets medlemmer. Fondet midler kan også brukes til studiereiser i spesielle øyemed eller for nærmere oppgitte arbeidsoppgaver. Støtte til arbeid i forbindelse med masteroppgaver prioriteres. Medlemskap i Studentsamfunnet i Ås må dokumenteres.

Inntil 10 000 kr til utdeling. 

Informasjon om utlysningen innen plantevern, jordkultur og gjødsling

NLHs fond for plantevern- og jordkulturforskning

Midler deles ut til forskning og studiereiser innen 1) ugrasbiologi og ugrasbekjempelse, 2) jordkultur og gjødsling og 3) jordbruksforskningen generelt.

Inntil 10 000 kr til utdeling for master og ph.d.-studenter.

Informasjon om utlysningen innen pedagogikk og studiekvalitet

NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten

Utdeling til tiltak som kan bidra til å stimulere god pedagogisk innsats og økt studiekvalitet. Det kan også gis stipend til utenlandske studenter som ønsker kortere studieopphold ved NLH.

Det deles ikke ut midler til dette formålet i 2022.

Informasjon om utlysningen innen meieri- og næringsmiddelvitenskap

Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes, født Kjuus’ Legat

Støtte til å fremme landbruket i Norge gjennom en hevning av melkeproduksjonens økonomi. Vitenskapelig undersøkelser av melk og melkeprodukter med sikte på å forbedre kvaliteten for å være konkurransedyktig på innen- og utenlandske markeder. Undersøkelsene kan utføres ved innen- eller utenlandske institutter, dog fortrinnsvis ved Norges landbrukshøgskoles meieriavdeling. Studier av melkeproduktenes omsetningsforhold støttes også.

Det deles ikke ut midler til dette formålet i 2022.

Fakta

Kontaktpersoner:

Styret:

Varamedlemmer:

  • Nils Bjugstad (REALTEK)
  • Sissel Torre (BIOVIT)
  • Erik Trømborg (MINA)
  • Magnus Dybdahl (student)

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 8. april 2022.

Nettsider:

Publisert - Oppdatert

Del på