Regler for bruk av plass

TIL BRUKERE AV SKP-ANLEGG
(vitenskapelige, teknikere, studenter og andre )
Alle brukere av plass i anlegg som er underlagt SKP må til enhver tid følge de oppsatte retningslinjer for bruk av anleggene, og rette seg etter de anvisninger og evt. pålegg som blir gitt av SKPs områdeansvarlige. SKP forventer at personell som gis ansvar for daglig stell av forsøksmateriale og oppfølging av forsøk har den nødvendige fagkunnskap for slikt arbeide.

Brukere skal selv sørge for daglig orden og renhold i forsøksrommene og tilstøtende arealer som evt. blir brukt i forbindelse med forsøksarbeidet. Dette inkluderer også bruk av felles arbeidsrom , grovlaboratorium o.l. Etter avsluttet bruk skal det foretas renhold og rydding. Ved tvil om hvordan dette skal gjennomføres tas kontakt med områdeansvarlige.

Alle som blir tildelt forsøksplass er forpliktet til å påse at alt plantemateriale som skal inn i forsøksanleggene ikke har angrep av skadedyr eller plantesykdommer som kan smitte over på annet forsøksmateriale. Ved evt. mistanke om slikt, vil SKP kunne avvise materialet inntil dette kan bekreftes fritt for skadegjørere.

Plantemateriale som skal inn i Syverudveien 6, kreves kontrollert og godkjent av planteinspeksjonen. Planteinspeksjonenes rapport forevises områdeansvarlige før plantene tas inn i anlegget.

For brukere som i sine forsøk arbeider med ulike skadegjørere, er det viktig at sikringstiltak mot smitte til andre forsøk blir gjort, både ved egne tiltak og i samarbeid med SKP ved plassering i anlegg egnet for slike forsøk.

Følgende hovedregler gjelder for bruk av SKP anleggene:

MERKING AV FORSØKSROM
Ved oppstart av forsøk skal det på inngangen til alle forsøksrom henge standard skjema med opplysninger om forsøket, hvem som er ansvarlig for dette, og evt. opplysninger om spesielle forhold ved forsøket. Er det tvil om hvordan disse fylles ut kontaktes områdeansvarlige. Standard skjema fås av de områdeansvarlige.

LYS
Generelt er det et mål at det ved de fleste SKP -anlegg skal være tilbud om vekstlys etter en tilnærmet lik standard. Målet vil vi prøve å nå i et samarbeid mellom SKPs områdeansvarlige og brukerne, hvor brukerne i vesentlig grad må delta i arbeidet med gjennomføring av dette. Hvis det fra brukernes side er behov for annet lysopplegg enn det faste, må dette avtales nærmere med SKP.

SKP er ansvarlig for innkjøp av nødvendige armaturer og lamper for normal belysning. Og vil ved behov for spesielt lysutstyr være behjelpelig med å skaffe dette på billigste måte for brukers regning.
Brukerne er selv ansvarlig for måling og innregulering til ønsket lysmengde.

VANNING / GJØDSLING
All vanning og gjødsling av planter er brukernes ansvar på linje med alt annet stell av forsøksmaterialet. I anlegg hvor det er installert fast opplegg for gjødselvanning, vil SKP v/ områdeansvarlige være ansvarlig for at dette fungerer rent teknisk. Tillaging av stamløsninger og kontroll av at riktig blanding kommer ut til bruksstedene er brukernes ansvar.

(Ved nyanlegget i Syverudveien, er det SKPs områdeansvarlige som har ansvaret for ettersyn og kontroll samt blanding av stamløsninger. SKP sørger her for analyse av bruksløsninger hver gang blanding av stamløsninger blir foretatt. Ønsket analyse ut over dette besørges av brukerne selv.)

SKYGGEANLEGG
I anlegg hvor det er fastmontert automatisk eller manuelle skyggeanlegg er det SKP som har ansvaret for at dette teknisk fungerer. I anlegg hvor slikt ikke er montert vil det være brukernes ansvar å sørge for at ønsket skygging blir utført ved hjelp av utvendig kritting eller innvendig med løse gardiner. SKP kan være behjelpelig med å skaffe skyggemateriale av vevde stoffer.

KD - ANLEGG
Her gjelder det samme som for skyggeanlegg.

CO2 TILFØRSEL
I anlegg hvor det er mulighet for automatisk tilførsel av CO2 ved hjelp av klimacomputer vil SKP ha ansvaret for tilførsel og kontroll med at dette fungerer.

Pr. i dag er det bare nyanlegget i Syverudveien 6, som har dette. Tilførsel ved andre anlegg må besørges av brukerne selv.

ANDRE GASSER
SKP har ikke ansvar for levering av andre former for gass til ulike forsøk som foregår i klimaregulerte anlegg eller laboratorier. Innkjøp og flaskeleie for slikt er brukernes ansvar i sin helhet. Evt. plassering og oppbevaring av gassflasker skal skje etter gjeldende regler og forskrifter, og skal godkjennes av de områdeansvarlige.

SKP har ansvaret for propangassanlegget i Åsbakken, men brukerne skal betale gasskostnadene.

ANDRE DRIFTSMIDLER
Alt av driftsmidler som er nødvendig for gjennomføring av forsøkene i de enkelte rom er brukernes ansvar. Dette vil være ting som undervanningsmatter, plast, agryl, potter,torv / jord, etiketter osv.

Foreløpig ser dette ut til å fungere som det har gjort før ved de fleste anlegg, men skaper fremdeles enkelte problemer i bl.a. Syverudveien 6, der flere brukere fra andre områder har kommet inn. Her vil ulike brukere få tildelt plass forlagring av sine egne driftsmidler, og de må selv ha ansvaret for dette.

PLANTEVERN
SKP har ikke noe ansvar for å utføre arbeid med praktisk plantevern. Dette er helt og holdent brukernes ansvar, herunder også innkjøp av plantevernmidler.

Ved alle anlegg skal det være rom / skap for oppbevaring av kjemiske plantevernmidler. Alle beholdere som inneholder plantevernmidler SKAL merkes med innhold.

Ved enkelte av anleggene vil SKP ha ansvar for at noe av sprøteutstyret er i orden.

Ved gjennomføring av sprøyting eller andre former for bruk av plantevernmidler er det brukernes ansvar å påse at dette utføres etter de lover og regler som gjelder.
Vi minner om at det er påbudt med offentlig godkjent autorisasjon for alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler.
De som utfører arbeidet skal samtidig forsikre seg om at andre forsøk ikke kan bli påført skade som følge av dette.


VAKTORDNINGER

-Teknisk overvåkningsvakt
SKP har døgnkontinuerlig overvåkning av alle sine anlegg når det gjelder driftstekniske funksjoner som er nødvendig for at anleggene skal holde de innstilte klimaønsker. Ved alarm vil vakthavende rykke ut innen 20-30 minutter og rette evt. feil så raskt som mulig. Ved problemer av langvarig karakter hvor det evt. kan oppstå fare for at forsøk kan bli ødelagt, skal forsøksansvarlige kontaktes. Opplysninger om vaktene for de enkelte anlegg fås hos områdeansvarlige, og liste med nummer til nødvendige personsøker og/eller mobiltelefoner skal være oppslått ved de enkelte anlegg.

-Biologisk vakt
Ved samtlige anlegg er det opprettet ordning for Biologisk vakttjeneste som utføres av personell fra brukerinstitutter og institusjoner. Den biologiske vakten har ansvaret for stell og ettersyn av forsøksmaterialet på lørdager, søndager og bevegelige helligdager. Enkelt anlegg har fast kveldsoppmøte hele året, mens det ved andre er kveldsoppmøte i sommerhalvåret.

Den enkelte leietaker er ansvarlig for nødvendig informasjon til vakthavende om stell av sine forsøk og om evt. spesielle forhold det må tas hensyn til under vakttjenesten.

Måten dette kommuniseres på kan variere fra det ene anlegget til andre.

Se generelle regler for bruk av biologisk vakt.

GENERELT.
Alle brukere av SKPs anlegg har ansvar for at det i forbindelse med de ulike aktiviteter som foregår holdes god orden, og at det fortløpende holdes ryddig og rent.

Ulike driftsmidler o.l. som skal tas vare på skal settes på anviste lagerplasser, og alle former for søppel og planteavfall skal kastes på anviste steder. Ved spørsmål ang. bruk av anleggene og de regler som gjelder for disse, skal brukerne kontakte områdeansvarlige for evt. avklaring.

Brukerne har også plikt til å melde fra til SKP hvis det oppstår feil og mangler ved anleggene de leier, eller oppdager slikt andre steder i anleggene. Dette vil gi staben ved SKP mulighet til raskt å kunne gjøre nødvendige tiltak for å rette feil og samtidig hindre at skader oppstår på anleggene eller forsøkene som pågår i disse.

SKP, Mars 2012
Stein Valsø
Avd.leder.

Published 30. juni 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:48