Ressursoversikt og virkeproduksjon

Ressursoversikt og virkeproduksjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitets skogeiendom

Ressursoversikt og virkeproduksjon

Universitetsskogen har eksistert som forvaltningsenhet siden 1859 og er et resultat av langsiktig innsats i skogskjøtsel. Produktivt skogareal har på grunn av omdisponering og tilkjøp av areal økt fra 1061 dekar i 1938 til 1752 dekar i 2000. Fra 2000 og til 2016 er arealet redusert til 1546 dekar produktivt. Denne reduksjonen skyldes utbygging, omdisponering til beiter og utvidelse av lysløypene. Samtidig har en større arealandel blitt prioritert til andre formål enn tømmerproduksjon. Areal definert som nøkkelbiotoper er også økt betydelig ut over lovpålagt. Dette betyr at utnyttelsen av produksjonsmulighetene og kvalitetsproduksjon har forholdvis lav prioritet på disse arealene. Produktivt areal der det har vært drevet normal skogsdrift var i 2001, 1394 dekar og etter denne siste oppdatering i 2016, 1104 dekar. Skogen drives bevisst etter flerbruks-prinsippet, og etter 1998 har skogsdriften vært kollektivt sertifisert i Viken skogeiersamvirke etter Norsk PEFC Skogstandard.

Skogen preges av en høy løvskogandel med dominans av bjørk (Betula spp.). Alle tredannende arter som vokser naturlig i Norge, finnes enten som solitære trær eller i grupper og bestand i Universitetskogen. Løvtreandelen er 40 % av stående volum, mens furu (Pinus sylvestris) har en volumandel på 12 %. Skogens mange funksjoner - som undervisningsrom, friluftsområde, arboret, forsøksfelt, urbane områder og fredete og selvpålagte fredete (nøkkelbiotoper) arealer - gjør det viktig å opprettholde flest mulig naturtyper.

Totalt registrert areal i skogen er 1 546 dekar. Totalt areal disponert til vanlig skogsdrift er 1104 dekar. Totalt stående volum i skogen er 46 424 m3 i år 2016, hvorav 14 966 m3 befinner seg på arealer som ikke er disponert til vanlig skogsdrift.

Published 10. november 2017 - 10:25 - Updated 10. november 2017 - 10:25