Etablering av NMBU-skogen

Ved etablering av Den høiere landbrugsskole på Aas var jord- og husdyrfagene viktigst. Da Staten skulle erverve eiendommer for skolen var det naturlig nok dyrkningsjordas beskaffenhet og tilgjengelig areal som veide tyngst.

Etablering av NMBU-skogen

Jordas beskaffenhet skulle i størst mulig grad gjenspeile forhold man fant rundt om i vårt langstrakte land, fra tung leirjord til morene. Det ble også undervist i skogbruk som en mindre del av den allsidige landbruksutdanningen som skolen ga. Som for veterinærer dekket Statens stipendordning utdannelsen i utlandet for forstfolk (skogbrukere) ved skolens etablering.

Eiendomskjøpene
I forbindelse med etableringen oppnevnte Staten en ekspertkomite som i to omganger reiste rundt i landet for å se etter et egnet gårdsbruk som kunne danne grunnlaget for en høyere landbruksskole. I begge omganger var Ås prestegård aktuell og ble innkjøpt av departementet (Indredepartementet) i 1854. Eiendommen var i minste laget for den planlagte undervisningen og i 1855 ble naboeiendommene Kjerringjordet, Vollebekk, Voll, nordre Sørås kjøpt inn.

De opprinnelige skogteigene
Det var skogen som fulgte med de innkjøpte eiendommene som dannet grunnlaget for dagens skog ved NMBU.
Med oppkjøpene i 1854 og 1855 fikk NMBU-skogen følgende skogteiger (i dekar):

Nordskogen 474 dekar
Kaja 344 dekar
Nordbyenga, Klokkerhagan og Korsegårdsmyra 458 dekar

Kart over "Aas høiere landbrugsskole" i 1891.

Kart over "Aas høiere landbrugsskole" i 1891.

Foto
NMBU

Tilkjøpte skogteiger
De andre teigene som i dag utgjøre NMBU-skogen er innkjøpt senere.

Norderås i 1949 370 dekar
Syverud i 1956 303 dekar
Kinn i 1969 80 dekar
Berg i 1982 120 dekar


Endringer i skogteigene
For å forenkle forvaltningen av skogen blir teiger som naturlig hører sammen slått sammen. Teigene Berg, Nordbyenga og Klokkerhagan er etter siste skogtakst (år 2000) slått sammen med Kinn (399 dekar).
I 1958 ble Brønnerud solgt til Ås kommune til boligformål (60 dekar).

Grunnavståelser
På grunn av av NMBUs sterke ekspansjon, har NMBU-skogen jevnlig måttet avgi arealer til byggeformål, både til egen virksomhet og annen offentlig virksomhet. Skogen har avgitt arealer til geitefjøs, kyllinghus, grisehus, barnehage, sorteringsanlegg ved NMBU, familiestudentboliger og en utvidelse av Søråsteigen barnehage i Ås sentrum.

Siden 2012 har det vært stor aktivitet i forbindelse med bygging av nye veier og utbygging av Ås gård som ligger langs Syverudveien nordvest for Ås kirke, og for bygging av veterinærbygningen. Ås gård erstatter de husdyr- og driftsbygningene som måtte rives for å gi plass til den nye veterinærbygningen.

Totalt er det hogd 40 dekar i forbindelse med etablering av Ås gård, ny vei ved den gamle porten inn til Nordskogen og vei og brønner i forbindelse med det nye Fiskelaboratoriet.

Endringer i arealbruken
Fra 2012 er ca 102 dekar skog omdisponert til beitemark. Dette er fordelt på ca 75 dekar på Norderås, 16 dekar på Syverud ved siden av revefarmen og ca 10 dekar på Gullberg (i tilknytning til Ås gård). Totalt utgjør dette ca 101 dekar. Grunnen til dette er at en ønsker å flytte noe av beitepresset bort fra Årungen.

Etablering av nytt beite ved Norderås. Gamle Eftashavna hogges for å gi plass til bufeet.

Etablering av nytt beite ved Norderås. Gjengrodde Eftashavna hogges for å gi plass til beite.

Foto
Kai Tilley

Etablering av nye beiter
Beitet på Norderås (102 dekar) har tidligere vært husdyrbeite og er i gamle kart fra Norges landbrukshøgskole tegnet inn som Eftashavna. På Eftashavna ble enkelttrær satt igjen, blant annet ble alle eiker spart. Det ble vektlagt et variert landskapsbilde. Før beitedyra slapp til ble all kvist og topp ble også her kjørt ut og fliset (til hva?), og det er det sådd grasfrø på store deler av arealet. De første åra har det vært beitet med geiter og kortere perioder sauer. Det er tenkte at Eftashavna skal brukes til ammekyr når beite er godt etablert.
På Syverud (16 dekar) ble alle trær og busker hogd ned og kvist og topp kjørt ut og fliset. Seinere er også stubbene fliset, og i dag framstår arealet som nesten fulldyrka mark.

Published 29. mars 2016 - 14:28 - Updated 23. mai 2017 - 19:14