Planteproduksjon

Alt forsøksfôret og grasmasse konserveres i rundballer. Ca 140 dekar av førsteslåtten tørkes til høy. Det dyrkes noe over 150 dekar med grønnfôrvekster. Alt fortørkes og pakkes i rundballer.

Beitearealet er ca 1050 dekar, hvor en vektlegger regelmessig pussing og gjødsling av arealet. Det er mulighet for supplerende fôring på beitene.

Hos SHF konserveres grasavlinga som rundballer.
Hos SHF konserveres grasavlinga som rundballer. Photo: Ottar Kjus

Kornarealet er godt 450 dekar, og det meste er dekkvekst for gjenlegg. Avlingen tørkes og lagres på kornanlegget i Driftsbygningen. 

Universitetet har eget kombinert vannings/gülleanlegg. Vanning benyttes først og fremst på beiter og eng, og det er mulighet å vanne et areal på i alt 1 200 dekar. Det har vært lite behov for vanning de siste 10 årene.

Samme anlegget brukes også til å spre husdyrgjødsel tilkoplet slepeslangespreder eller DGI som injiserer gjødsla i bakken. Resten av husdyrgjødsla kjøres ut med gjødselspredere og gjødseltankvogn.

Av det dyrkede arealet benyttes 400 dekar til produksjon for den økologiske delen av storfebesetningen. Arealet drives med de samme redskaper som den konvensjonelle produksjonen. 

Miljøarbeidet ved UMB er prioritert.  Det er bygd to fangdammer for å redusere avrenning av organiske stoff og næringssalt fra universitetsområdet.

I 2003 ble det bygd et komposteringsanlegg for alt organisk avfall ved universitetet der parkavfall kan blandes med tørrgjødsel (talle) og fôrrester.

Det arbeides for å redusere forbruket av miljøskadelige stoffer (plantevernmidler). Som et ledd i dette bruker nå SHF ugrasharv for å redusere bruken av kjemiske midler i kornåkrene.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:43