Ekspertutvalget

 

Mål
Gruppen skal være et arbeidsfellesskap som bygges på nasjonale og internasjonale satsninger, så vel som NMBUs egne med mål om å sikre at SHF utgjør en sentral infrastruktur innen moderne husdyrproduksjon og state-of the art landbruksteknologi. Målet er å utvikle og styrke SHFs ‘konkurranse’-posisjon basert på høy kvalitet i utdanning, forskning og innovasjon i et samfunn og markedet som er i stadig endring. Ekspertgruppen må ha evne til å være visjonær, men samtidig kunne gi råd og anbefalinger som styrker senterets daglige drift, slik at senteret utvikler seg i tråd med NMBUs ambisiøse mål.

Mandat
Ekspertgruppen skal bidra med rådgivning, deling av kunnskap, kompetanse, relevant erfaring, nytenkning og strategiske innspill innen fremtidsrettet husdyrproduksjon og moderne landbruk teknologi. Ekspertgruppen bistår i å styrke relasjonene mellom Senter for husdyrforskning på tvers av NMBU fagmiljøer og i samarbeid med fagmiljøer og beslutningstakere i næringen og offentlig Forvaltning.   
 
Sammensetting
Ekspertgruppen skal bestå av representanter fra NMBU og eksterne miljøer.  Leder velges for 1-2 år, leder for Senter for husdyrforsøk er sekretær.

Utvalgskriterier
Ekspertgruppen velges med målet å opprette en balansert gruppe basert på tilhørighet, kompetanseområde, kjønn og profesjonell erfaring.

Oppstart og møter
Oppstart høsten 2021. Ekspertgruppen har møter 2-3 ganger i året.

Varighet
Ekspertgruppe blir etablert for en periode av 2 år fra september 2021.

 Sammensetning/medlemmer Ekspertutvalg:

·         Inger Lise Andersen: Professor. NMBU. BIOVIT.

·         Simen Helleskaug. Prosjektleder NMBU. REALTEK og StudentLab EIK.

·         Stine Gregersen Vhile. Utviklingssjef Norgesfôr drøvtyggerfôr.

·         Anette Krogenæs. Professor NMBU. VET.

·         Guro Vasdal. Prosjektleder. Helsetjenester for fjørfe. Animalia.

·         Elise Norberg. Instituttleder. NMBU. BIOVIT.

·         Ola Sørby Omberg. Universitetslektor. NMBU. REALTEK.

·         Erik Ropstad. Professor. NMBU. VET.

·         Dag Walter Søby. Ansatt representant SHF.

·         Irma Oskam. Senterleder. NMBU. SHF.

Published 1. november 2021 - 12:52 - Updated 1. november 2021 - 12:57