Om senteret

.

Foto
SHF

Visjon og Mål

Vår visjon er at SHF skal være den foretrukne samarbeidspartner for gjennomføring av forsøk og undervisning innen husdyrfag, veterinærmedisin og fôr- og landbruksteknologi.

Våre overordnede mål er å sikre optimal dyrehelse og dyrevelferd, og å kunne tilby optimale utdannings- og forskningsmuligheter. Skape og utvikle sunn og trygg mat tilpasset fremtidige klimautfordringer, og ivareta landbruk-, skog-, og kulturlandskap i tett realsjon til bærekraftig matproduksjon.

Policy for samarbeid

NMBU skal aktivt samhandle med næringsliv, offentlig sektor og arbeidslivet generelt, nasjonalt og internasjonalt. Samhandlingen skal følge NMBUs visjon og verdier og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping med kunnskap, kompetanse og innovative løsninger for både NMBU, offentlig sektor og næringslivet. LES MER

Ble fornyet

Senter for husdyrforsøk (SHF) ble etablert i 1994 som et samarbeidstiltak mellom daværende UMB og NVH (Norges veterinærhøgskole). SHF ble fornyet som en del av prosessen med å flytte veterinærfasalitetene fra Oslo til Ås. Anlegget var ferdig i mars 2015 og består av 12.000 kvm bygg, hvor vi finner både storfe, småfe (sau og geit), og gris.

Det var også et sterkt ønske fra både fjørfenæringen og NMBU om å få reist et fjørfehus ved Ås gård. Dette resulterte i et samarbeid mellom en samlet næring og NMBU, og i desember 2019 stod huset klart for innflytting. Bygget er på 1500 kvm, men kan utvides ved behov.

Disponerer 3.2oo dekar

NMBU disponerer 3.200 daa, der SHF forvalter ca. 2.700 daa dyrka mark og ca. 1.400 daa skog. Fordelingen mellom beite, eng til slått og kornåker, varierer fra år til år og avhenger av omlegging av eng. Deler av arealet drives økologisk. Senteret har også et sommerfjøs som er tilknyttet beitearealer.

Interne og eksterne oppdrag

SHF har ikke selv ansatte forskere, derfor er de fleste forskningsprosjekter initiert og i regi av BIOVIT, Veterinærhøgskolen, Realtek og KMB ved NMBU. Andre forskningsinstitusjoner ved Campus Ås som Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nibio og Nofima kommer også med sine oppdrag til senteret.

Vi bistår med fagkompetanse. Våre engasjerte ansatte har den nødvendige fagkompetanse for å bistå ved den forskning, kurs og utdanning som blir utført hos oss. Flinke studenter ved husdyrfag og veterinærmedisin, samt lærlinger/praktikanter, bidrar som faste avløsere ved behov.

Undervisning og utdanning

I tillegg til forskning, brukes senteret i praktisk utdanning av veterinærstudenter fra Norges veterinærhøgskole. Samt i undervisning av studenter for husdyrfag ved universitetet. Dessuten kan studenter ha mindre egne forsøk i forbindelse med masteroppgaver. Slik bidrar vi til god utvikling i moderne husdyrhold.

Les mer om fjøsene og hvilken type forskning de bedriver Forsøk og fasiliteter

 

Vedlegg

Published 26. February 2009 - 10:00 - Updated 15. February 2022 - 15:43