Planteproduksjon

De dyrkede arealene benyttes til grassproduksjon og grønnfôrvekster.  Noe av førsteslåtten tørkes også til høy.

Senteret har 8 plansiloer som rommer til sammen 4500 kubikk (som veies inn og ut).Forsøksfôr blir i stor grad lagt i rundballer.

Den konvensjonelle produksjonen som senteret sikter på, i samarbeid med deres forskningspartnere, er å kunne ta i bruk de nyeste landbruksteknologier om kort tid. 

Hos SHF konserveres grasavlinga som rundballer.
Pressing av forsøksfôr. Photo: Ottar Kjus
 
Kornarealet er godt 450 daa, og det meste er dekkvekst for gjennlegg. Det arbeides for å redusere forbruket av miljøskadelige stoffer (plantevernmidler), og som et ledd i dette bruker nå SHF mekanisk bekjempelse på deler av arealene.
 
Beitearealet er ca 1050 da, hvor man vektlegger regelmessig pussing og gjødsling av arealene. Det er også muligheter for supplerende fôring på beitene.
 
SHF egner seg godt for fremtidsrettet forskning realatert til diverse miljøtiltak, som for eksempel fangvekster for karbonlagring. Drenering og diverse gjødseltiltak og bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. NMBU tilhører Årungenvassdraget, og for å redusere avrenning av organiske stoffer og næringssalt fra universitetsområdet, er det bygd tre fangdammer i tilknytning til senterets jordbruksarealer.
I 2003 bledet bygd et komposteringsanlegg for alt organisk avfall ved universitetet, der parkavfall kan blandes med tørrgjødsel (talle) og fôrrester.
 

I 2020 ble også deler av senterets energibehov dekket av solpanel. Totalt 770 solceller ble montert. Der 616 solceller står i retning syd, og 154 i retning vest. Det aktive solcellearealet er på 1260 kvadratmeter, og har en teoretisk makseffekt 214 kW med en målt makseffekt på cirka 200 kW.

 
 

Hvordan koble til og bruke Fullfôrblanderen

NMBU skogen
Når det gjelder registrert skogareal, er den 1 546 dekar. Totalt areal disponert til vanlig skogsdrift er 1104 dekar. Totalt stående volum i skogen er 46 424 m3 i år 2016, hvorav 14 966 m3 befinner seg på arealer som ikke er disponert til vanlig skogsdrift.

 

Her er den flotte gjengen ansatte i jordbruksavdelingen:

Relatert innhold
Åkerriksevennlig slåtton ved Sørås gård

Åkerriksevennlig slåtton ved Sørås gård

Flere observante innbyggere på Ås, kontaktet SHF da de hørte Åkerriksa synge i enga ved Sørås gård

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 20. juni 2022 - 14:01