Jordbruk

Jordbruksavdelingens primæroppgave er å skaffe fôr til husdyra. Av det dyrkede arealet benyttes 800 dekar til grasproduksjon. NMBU disponerer 3.200 daa. Av disse driftes 2.700 daa av SHF, hvor 400 daa drives etter økologiske prinsipper. Samt at ulike institutter ved NMBU disponerer ca. 600 daa til forsøk innen jord- og plantekultur.

 

Planteproduksjon

De dyrkede arealene benyttes til grassproduksjon og grønnfôrvekster.  Noe av førsteslåtten tørkes også til høy.

Senteret har 8 plansiloer som rommer til sammen 4500 kubikk (som veies inn og ut).Forsøksfôr blir i stor grad lagt i rundballer.

Den konvensjonelle produksjonen som senteret sikter på, i samarbeid med deres forskningspartnere, er å kunne ta i bruk de nyeste landbruksteknologier om kort tid. 

Hos SHF konserveres grasavlinga som rundballer.
Pressing av forsøksfôr. Photo: Ottar Kjus
 
Kornarealet er godt 450 daa, og det meste er dekkvekst for gjennlegg. Det arbeides for å redusere forbruket av miljøskadelige stoffer (plantevernmidler), og som et ledd i dette bruker nå SHF mekanisk bekjempelse på deler av arealene.
 
Beitearealet er ca 1050 da, hvor man vektlegger regelmessig pussing og gjødsling av arealene. Det er også muligheter for supplerende fôring på beitene.
 
SHF egner seg godt for fremtidsrettet forskning realatert til diverse miljøtiltak, som for eksempel fangvekster for karbonlagring. Drenering og diverse gjødseltiltak og bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. NMBU tilhører Årungenvassdraget, og for å redusere avrenning av organiske stoffer og næringssalt fra universitetsområdet, er det bygd tre fangdammer i tilknytning til senterets jordbruksarealer.
I 2003 bledet bygd et komposteringsanlegg for alt organisk avfall ved universitetet, der parkavfall kan blandes med tørrgjødsel (talle) og fôrrester.
Fra 2020 vil deler av senterets energibehov bli dekket av solpanel.
 
 

Hvordan koble til og bruke Fullfôrblanderen

 

 

Her er den flotte gjengen ansatte i jordbruksavdelingen:

Relatert innhold
Åkerriksevennlig slåtton ved Sørås gård

Åkerriksevennlig slåtton ved Sørås gård

Flere observante innbyggere på Ås, kontaktet SHF da de hørte Åkerriksa synge i enga ved Sørås gård

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 21. september 2020 - 10:25