NMBU Skogen

NMBU Skogen

Totalt registrert areal i skogen er 1 546 dekar. Totalt areal disponert til vanlig skogsdrift er 1104 dekar. Totalt stående volum i skogen er 46 424 m3 i år 2016, hvorav 14 966 m3 befinner seg på arealer som ikke er disponert til vanlig skogsdrift.

Skogen fyller i dag mange funksjoner – som undervisningsrom, friluftsområde, arboret (treslagssamling), skogbruk og leveområde for plante- og dyreliv. Arealene brukes intensivt i undervisningen i forbindelse med skogbruk, naturforvaltning, landskapsarkitektur og i basisfag som botanikk, zoologi og jordbunnslære. Gå til NMBU Skogen