Om oss

Norsk senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI), og skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping, og å styrke næringslivets evne til å innovere og skape verdier gjennom større fokus på langsiktig forskning.

Vertskap er Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Senteret ble tildelt SFI-status av Norges forskningsråd i juni 2020., ble offisielt åpnet den 1. november 2020. Senteret vil operere i en periode på 5 + 3 år etter en midtveisevaluering. Senteret er primært finansiert av Norges Forskningsråd og gjennom bidrag fra en rekke av dets industripartnere.

 

Et stort samfunnsproblem

earthresQue jobber med å finne løsninger til et stort samfunnsproblem: deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette er ressurser som heller burde håndteres i et system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier. 

earthresQue skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, i tillegg til å være en kunnskapsutvikler for bærekraftig forvaltning, behandling og materialgjenvinning innen avfallssektoren.

 

Mål: Sirkulær avfallssektor 

Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter. 

Forskerne og brukerpartnerne skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier, blant annet gjennom kontroll og rensing av sigevann fra deponiene, og utvikling av nye overvåkingsmetoder for gasslekkasjer, sier French.  

Nye økonomiske kriterier som sikrer bærekraftige forretningsmodeller skal også utvikles, med forslag til et bedre regelverk og skattesystem som sikrer en sirkulær avfallssektor og massehåndtering. 

 

Organisasjon og partnere

earthresQue-senteret er et tverrfaglig forskningssenter som involverer studenter, doktorgradsstudenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitutter og offentlig sektor.

Senterleder er professor Helen French. Senterets administrasjon er lokalisert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

Published 15. november 2020 - 22:01 - Updated 4. April 2023 - 12:46