Om oss

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Det nye senteret, som ledes av NMBU, skal gyve løs på et stort samfunnsproblem: deponering av overflødig jordmateriale og avfall som heller burde håndteres i ett system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier. 

– Vi skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

– EarthresQue, skal være en kunnskapsutvikler for bærekraftig forvaltning, behandling og materialgjenvinning innen avfallssektoren, sier hun.

Mål: sirkulær avfallssektor 

Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. 

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter.  

Forskerne og brukerpartnerne skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier. 

– Det skal arbeides med kontroll og rensing av sigevann fra deponiene, og utvikle nye overvåkingsmetoder for gasslekkasjer, sier French.  

Nye økonomiske kriterier som sikrer bærekraftige forretningsmodeller skal utvikles, med forslag til ett bedre regelverk og skattesystem som sikrer en sirkulær avfallssektor og massehåndtering. 

Norsk senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI), skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping, og å styrke næringslivets evne til å innovere og skape verdier gjennom større fokus på langsiktig forskning.

Vertskap er Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Senteret ble tildelt SFI-status av Norges forskningsråd i juni 2020., ble offisielt åpnet den 1. november 2020. Det vil gå i en periode på 5 + 3 år etter en midtveisevaluering. Senteret er primært finansiert av Norges Forskningsråd og gjennom bidrag fra en rekke av dets industripartnere.

Organisasjon og partnere

EarthresQue-senteret er et tverrfaglig forskningssenter som involverer studenter, doktorgradsstudenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitutter og offentlig sektor.

Senterleder er professor Helen French og administrativ leder er Ivan Dragicevic. Senterets administrasjon er lokalisert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

 

 

Published 15. november 2020 - 22:01 - Updated 4. oktober 2022 - 13:42