Nyheter

GreenSmart og earthresQue seminar 2. september

Hva skjer når man graver, bygger og river i by? Hvordan kan overskudds- og rivningsmasser gjenbrukes på en bærekraftig måte og hva er utfordringene med at gamle deponier havner innenfor by- og tettbebygde områder?

«Veien til bærekraft»: Svartskifer i earthresQue

«Veien til bærekraft»: Svartskifer i earthresQue

I vår var Andreas Olaus Harstad fra Skanska og senterleder Helen French ved NMBU sammen med Statens vegvesen på Jevnaker for å fortelle om hvordan man kan sikre en mest mulig bærekraftig vegbygging dersom det er bestemt at vegen må gå gjennom svartskifer.

Miljøringenprisen for 2021 gikk til earthresQue stipendiat Cathrine Eckbo

Miljøringenprisen for 2021 gikk til earthresQue stipendiat Cathrine Eckbo

Vinnerprosjektet med prosjektleder Cathrine Eckbo i spissen startet i 2019 ved at NGI tok kontakt med flere aktører i betong- og avfallssektoren for å initiere et industristøttet forskningsprosjekt i samarbeid med Miljødirektoratet. Hensikten var å vurdere dagens grenseverdi for Cr(VI) i betong og foreslå nye grenseverdier basert på potensielle spredning i ulike gjenvinningsscenarier. 

Podacast Sirkulér - Fra deponi til sirkulær massehåndtering

Podacast Sirkulér - Fra deponi til sirkulær massehåndtering

Hvis du har gått glipp av podcasten Sirkulér hvor vår senterleder Helen K. French har vært gjest da kan du høre på podcasten her. 

Lærerikt besøk på jordvaskeanlegg - Nes miljøpark

Lærerikt besøk på jordvaskeanlegg - Nes miljøpark

I september, fikk alle partnere som var fysisk til stede på årsmøtet i earthresQue muligheten til å besøke Nes miljøpark. Denne miljøparken har et vaskeanlegg for jord og viser hvordan det er mulig å utnytte masser som tidligere ville havnet på deponi. Visjonen til senteret. #innovasjon #framtidsrettet 

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Som en del av earthresQues arbeid med regelverk og regelverksendringer skal doktorgradsstudent på BI Olav Soldal undersøke hvordan bygg, anlegg og eiendomssektoren kan ta aktive skritt i en sirkulær retning. Doktorgradsavhandlingen vil ta for seg økonomiske, politiske og organisatoriske betingelser for sirkulær massehåndtering i bransjen.

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem – deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette bør heller håndteres i et system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og samtidig finner gode løsninger for fremtidige deponier.

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Betongavfall fra riveprosjekter utgjøre i dag mesteparten av det vi finner i avfalllsdeponier. En av hovedårsakene er et for høyt innhold av miljøforurensende stoffer i betongen. Nye undersøkelser viser at disse stoffene lekker mindre i kontakt med jord og kan gjenbrukes. 

Sommerpraksis og masteroppgaver i earthresQue

Sommerpraksis og masteroppgaver i earthresQue

Studenter på NMBU som skal ta masteroppgaver våren 2022 starter allerede i februar/mars dette året (2021) med å definere oppgaver og gjøre avtaler med veileder. I regi av earthresQue SFI kan brukerpartnere være oppdragsgiver for masteroppgaver og være med å definere innholdet i disse sammen med veileder (fra NMBU) og student.

Januar-workshop med klare planer for 2021

Januar-workshop med klare planer for 2021

Den første earthresQue-workshopen ble avholdt den 13. og 14. januar 2021. Formålet var å gjøre senterets partnere bedre kjent med hverandre, gi innspill til arbeidsplaner, samt definere de ulike partnernes  samarbeidsformer og bidrag.

Sider