Nyheter

Lærerikt besøk på jordvaskeanlegg - Nes miljøpark

Lærerikt besøk på jordvaskeanlegg - Nes miljøpark

I september, fikk alle partnere som var fysisk til stede på årsmøtet i earthresQue muligheten til å besøke Nes miljøpark. Denne miljøparken har et vaskeanlegg for jord og viser hvordan det er mulig å utnytte masser som tidligere ville havnet på deponi. Visjonen til senteret. #innovasjon #framtidsrettet 

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Som en del av earthresQues arbeid med regelverk og regelverksendringer skal doktorgradsstudent på BI Olav Soldal undersøke hvordan bygg, anlegg og eiendomssektoren kan ta aktive skritt i en sirkulær retning. Doktorgradsavhandlingen vil ta for seg økonomiske, politiske og organisatoriske betingelser for sirkulær massehåndtering i bransjen.

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem – deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette bør heller håndteres i et system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og samtidig finner gode løsninger for fremtidige deponier.

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Betongavfall fra riveprosjekter utgjøre i dag mesteparten av det vi finner i avfalllsdeponier. En av hovedårsakene er et for høyt innhold av miljøforurensende stoffer i betongen. Nye undersøkelser viser at disse stoffene lekker mindre i kontakt med jord og kan gjenbrukes. 

Sommerpraksis og masteroppgaver i earthresQue

Sommerpraksis og masteroppgaver i earthresQue

Studenter på NMBU som skal ta masteroppgaver våren 2022 starter allerede i februar/mars dette året (2021) med å definere oppgaver og gjøre avtaler med veileder. I regi av earthresQue SFI kan brukerpartnere være oppdragsgiver for masteroppgaver og være med å definere innholdet i disse sammen med veileder (fra NMBU) og student.

Januar-workshop med klare planer for 2021

Januar-workshop med klare planer for 2021

Den første earthresQue-workshopen ble avholdt den 13. og 14. januar 2021. Formålet var å gjøre senterets partnere bedre kjent med hverandre, gi innspill til arbeidsplaner, samt definere de ulike partnernes  samarbeidsformer og bidrag.

Vellykket kick-off for senteret

Vellykket kick-off for senteret

Tirsdag den 15. desember 2020 ble det avholdt digitalt kick-off for earthresQue. Med flere foredragsholdere og over 70 personer som har vært med på kick-off gjennom Zoom earthresQue har fått sin offisielle start med representanter fra 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor.

Kick-off for earthresQue

Kick-off for earthresQue

Tirsdag den 15. desember er det kick-off for earthresQue - et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.  I tillegg er NMBU partner i fire andre nye SFI-er.