Nyheter

Vil utnytte avfallet fra energigjenvinning til nye produkter

Vil utnytte avfallet fra energigjenvinning til nye produkter

Hos forskningssenteret earthresQue, jobber partner-bedriftene Lindum, Stena Recycling, NCCE, NOAH og Borregaard sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) om å utvikle nye behandlingsmetoder for bunnasken som blir igjen etter avfallsforbrenning. Målet er å bruke dette i sement, eller som tilslag i betong og asfalt. 

Ledig stilling som postdoktor innen sirkulære løsninger i byggenæringen

Ledig stilling som postdoktor innen sirkulære løsninger i byggenæringen

Interessert i hvordan private aktører og næringsliv kan bidra til å skape endring for en sirkulær økonomi, og forstår myndighetenes rolle og involvering i disse prosessene?

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i earthresQue

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i earthresQue

Vil du formidle ny kunnskap og innovative løsninger for et mer bærekraftig samfunn?  Vi har en ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i earthresQue med søknadsfrist 5. mai.

Two open positions for PhD fellows

Two open positions for PhD fellows

We are employing two PhD fellows – Deadline May 1st:
1) Landfill leachate treatment and assessment
2) Characterisation of landfills with direct and indirect methods

 

Sigevannsrapport overlevert til Miljødirektoratet

Sigevannsrapport overlevert til Miljødirektoratet

På oppdrag fra Miljødirektoratet har earthresQue-forskningspartnere NIBIO, NIVA og NGI utarbeidet et faktagrunnlag for sigevann fra deponier. Rapporten vil være til hjelp for saksbehandlere hos forurensingsmyndighetene, i tillegg til å være et faglig grunnlag for deponieiere og konsulenter. Rapporten inneholder blant annet vurderingsprinsipper for utslipp av sigevann hos deponier, og earthresQue-brukerpartnerne Lindum, Perpetuum, NOAH og Innherred Renovasjon har bidratt med datamateriale til rapporten. 

Årsrapport for 2022 publisert

Årsrapport for 2022 publisert

31. mars publiserte earthresQue årsrapporten for 2022. 

Mudringssedimenter mulig ressurs til nye produkter

Mudringssedimenter mulig ressurs til nye produkter

For et engasjert publikum på Litteraturhuset i Fredrikstad presenterte partnerne i forskningssenteret earthresQue i dag resultatene fra prøvemudringen i Farledsprosjektet i Glomma. Så langt ses det muligheter for at mudringssedimenter kan behandles for å gjenvinne mineralressursene i sedimentene som alternativ til jomfruelige masser, og eventuelt brukes til gjenskaping og restaurering av våtmark. Formålet er at minst mulig masser skal gå til deponier i sjø og på land.

Testkjøring med behandling av bunnsedimenter hos AF Decom på Nes Miljøpark

Testkjøring med behandling av bunnsedimenter hos AF Decom på Nes Miljøpark

I forkant av den store mudringen omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) ved Borg havn, ved utløpet av Glomma ved Øra i Fredrikstad, mudret og transporterte Kystverket et representativt uttak av bunnsedimenter. Disse ble fredag 18. november behandlet i den første testkjøringen med denne type sedimenter i vaskeanlegget til AF Decom på Nes Miljøpark.

earthresQue SFI i media

earthresQue SFI i media

Her finner du flere medieoppslag om earthresQu SFI.

GreenSmart og earthresQue seminar 2. september

GreenSmart og earthresQue seminar 2. september

Hva skjer når man graver, bygger og river i by? Hvordan kan overskudds- og rivningsmasser gjenbrukes på en bærekraftig måte og hva er utfordringene med at gamle deponier havner innenfor by- og tettbebygde områder?

Sider