MatMikroLab

MatMikroLab arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen næringsmiddelmikrobiologi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025.

MatMikroLab

Akkrediterte metoder

 • Antibakterielle stoffer i melk. Påvisning og identifikasjon (M-HL 2, intern metode basert på agardiffusjon)
 • Antibakterielle stoffer i nyre og muskel. Påvisning og identifikasjon (M-HL 3, intern metode basert på agardiffusjon)
 • Dyrkbare mikroorganismer i vann. Innstøpingsmetode (M-HL.24 basert på NS-EN ISO 6222 (1999))
 • Koliforme bakterier og Escherichia coli i drikkevann. Membranfiltreringsmetode (M-HL.38 basert på NS-EN ISO 9308-1:2014)

Laboratoriet har et nært samarbeid med den vitenskapelige staben ved NMBU Veterinærhøyskolen og kan tilby kvalitetssikrete mikrobiologiske analyser kombinert med faglig kompetanse på høyt vitenskapelig nivå. Laboratoriet deltar også i undervisningen innen mattrygghet for veterinærstudenter.

Kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder som inngår i nasjonale referansefunksjoner

 • Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale.
 • Botulinumtoksin. Påvisning i næringsmidler, blod og annet prøvemateriale.
 • Clostridium perfringens. Påvisning i næringsmidler
 • Bacillus cereus. Påvisning i næringsmidler (samt med toksinundersøkelse)
 • Påvisning og identifisering av Vibrio spp. i skjellmat
 • Mikrobiologiske analyser av vann:

- Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa

- Påvisning og telling av intestinale enterokokker

- Påvisning og telling av Clostridium perfringens

 Andre kvalitetssikrede, ikke akkrediterte metoder

 • Analyse av viktige sykdomsframkallende bakterier i mat og vann
 • Samtlige mikrobiologiske analyser på drikkevann i henhold til referansemetodene angitt i drikkevannsforskriften
 • Problemer ved produksjon av matvarer og drikkevann
 • Dokumentasjon av hygieniseringsprosesser i næringsmiddelindustrien
 • Sammenligning/vurdering av mikrobiologiske metoder

Siden 2007 har MatMikroLab i tillegg vært oppdragslaboratorium for Senter for mattrygghet.

For medlemsbedrifter i Senter for mattrygghet utfører laboratoriet en rekke mikrobiologiske analyser av matvarer og vann, problemløsning, lagrings- og belastningsforsøk.

Alle prøver som innsendes etter rekvisisjon fra Mattilsynet, skal vedlegges kopi av rekvisisjon fra Mattilsynet, samt følgende skjema: 

 • Rekvirering av prøver fra Mattilsynet 
 • Innsending av skjellprøver til bakteriologisk analyse

 Ta gjerne kontakt med laboratoriet pr. telefon eller e-post for diskusjon av problemstillinger og betingelser.

 

Kontakt:

Laboratorium

Tlf.: 67230333

e-post: matmikrolab@nmbu.no

Øyvin Østensvik

Tlf.: 67232209

e-post: oyvin.ostensvik@nmbu.no

Olga Anna Osinska

Tlf.: 67232208

e-post: olga.osinska@nmbu.no

Marte Monshaugen

Tlf.: 67232212

e-post: marte.monshaugen@nmbu.no

Shani Kidd

Tlf.: 67232244

e-post: shani.kidd@nmbu.no

 

Published 19. november 2013 - 13:44 - Updated 19. oktober 2016 - 10:09