Forvaltning

Ansvarsområdene omfatter:

 • Beredskapsfunksjon
 • Referansefunksjoner
 • Faglige råd og vurdering av risiko
 • Diagnostikk og metodeutvikling
 • Overvåking og kunnskapsinnhenting
 • Rapportering

Norges veterinærhøgskole yter Mattilsynet bistand ved vurdering av risikofaktorer, og gir faglige råd om hvordan risiko skal håndteres.

Norges veterinærhøgskole understøtter Mattilsynet med kunnskap om mikrobiologiske agens og toksiske stoffer, og epidemiologiske forhold omkring disse. Dette gjelder følgende områder:

 • Næringsmiddelbakteriologi og -virologi
 • Næringsmiddelbårne parasitter
 • Drikkevann
 • Marine algetoksiner
 • Medisinrester
 • Forurensende stoffer
 • Sykdommer hos bier
 • Alvorlig smittsom dyresykdom og smittekontroll
 • Tiltak inne produksjonshygiene (HACCP)
 • Epidemiologisk og statistisk kompetanse for å designe overvåkings- og kartleggingsprogrammer
 • Risikoanalyse, med særlig vekt på risikovurderinger

Norges veterinærhøgskole deltar i nasjonale og internasjonale møter sammen med eller på vegne av Mattilsynet, herunder i vitenskapelige komiteer.

Referansefunksjoner

Forskjellige laboratorier ved Institutt for parakliniske fag har referansefunksjon for Mattilsynet for bakterier (MatMikroLab), virus, parasitter, legemiddelrester, algegifter og bisykdommer.


Referansefunksjoner basert på internasjonalt regelverk (EØS)

 • Forbudte stoffer: Kloramfenikol, nitrofuraner, nitroimidazoler
 • Legemidler: Antiinfektiva
 • Kontroll av bakteriell og virologisk forurensing av toskallede bløtdyr
 • Algegifter i toskallede bløtdyr


Nasjonale referansefunksjoner basert på nasjonalt regelverk

 • Kimtall og indikatorbakterier i drikkevann
 • Norovirus i drikkevann
 • Cryptosporidium i drikkevann
 • Giardia i drikkevann

Andre nasjonale referansefunksjoner

Bakterier

 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • Aeromonas spp.
 • Clostridium botulinum og tilhørende toksin
 • Vibrio spp.

Virus

 • Norovirus

Parasitter      

 • Giardia
 • Cryptosporidium
 • Cyclospora
 • Sarcocystis
Published 19. november 2013 - 14:46 - Updated 14. mars 2022 - 14:16