Eksperter

Ved NMBU forsker vi på alt fra bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon

Eksperter planter

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Evolusjon, klimatilpasning, genetisk diversitet, fremmedarter.

Skogbiologi, kjemisk økologi, trefysiologi, klimatilpasninger, kjemisk forsvar, karbonmetabolisme, karbonforbindelser i skogsjord, fenologi, lavbiologi.

Frukt og bær, produktkvalitet (helseriktige innholdsstoffer), bruk og videreforedling av frukt og bær.

Planteforedling, kartlegging og identifisering av gener for sykdomsresistens, kvalitet i korn.

Naturforvaltning, bevaringsbiologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, biomangfold, økosystemtjenester, insektøkologi, fragmenteringseffekter og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, hule eiker.

Skogskjøtsel, skogproduksjon, vekstmodeller, effekter av tynning, effekter av plantetetthet, beslutningsstøtte for hogstmaskinførere, veksttrender, blandingsskog.

Tropisk økologi, skogdynamikk, forvaltning og bevaring av skog, overvåkning og taksering, humanfokusert taksering og forvaltning, etnobiology, sammenheng mellom vegetasjon og klima.

Skogbruksplanlegging, skogregistrering, skogproduksjon og modellering, investerings-, inntekts- og avvirkningsprognoser for tømmer og biomasse, modeller for biologisk utvikling i skog, eiendomsforhold og forvaltningsregimer og innvirkning på skogressurser i Tanzania, REDD.

Botanisk økologi og økofysiologi, lichenologi, lavsyrers beitebeskyttelse, lys- og UVB-beskyttelse hos laver, laver og sur nedbør, skoglavers økologi.

Økologi, vegetasjonshistorie, botanikk, skogøkologi og skoghistorie, plante-jord interaksjoner, populasjons- og reproduksjonsbiologi.

Plantefysiologi, økofysiologi, økofysiologi hos laver.

Korn og andre frøvekster, kvalitetsegenskaper i korn og frøvekster, bakekvalitet i hvete, glutenproteiner i hvete, stivelse og fiber i korn.

Plantefysiologi, genetikk, plantepatologi, grovfôr, eng, grasfamilien, kløver, klimatilpasning i planter, overvintring, kuldeherding og vernalisering, genetisk kontroll av kulderelaterte prosesser.

Grønnsaker og poteter, dyrking og lagring av grønnsaker og poteter.

Klimatilpasning i planter, responser på abiotisk stress. Fotoperiodisme, termoperiodisme. Lys- og temperatursansing og signalering. Hormonfysiologi. Utviklingsfysiologi, inkludert hvile-relaterte prosesser.

Planteforedling, kulturplantenes historie, genressursar, genmodifisering.

Utviklingsbiologi, molekylærgenetikk, GMO, mattrygghet, risikovurdering og CRISPR

Matvareproduksjon, landbruksutvikling i Afrika, agroøkologi, agronomi og tilpassing til klimaendringer i tropisk landbruk.

Skogindustri, treteknologi,trebruk og trekonstruksjoner

Published 27. januar 2016 - 0:48 - Updated 2. september 2019 - 12:59