Forskning miljø

Forsking innen miljø, klima og energi

Vindmøller

Vi forsker på

 • Jord (biogeokjemi og planteernæring)
 • Miljøkjemi
 • Geologi
 • Hydrologi/limnologi
 • Radioøkologi
 • Kombinasjon av forurensning fra radioaktive kilder og miljøgiftspredning
 • Klimaforandring, jordbruk og utvikling
 • Miljøforvaltning
 • Biomangfold
 • Ingeniørvitenskap for miljøvennlig fremtid
 • Sikker, ren og effektiv energiforsyning
 • Verdiskapning for bioressurser
 • Miljøovervåkning og modellering av teknologiske og biologiske systemer
 • Klimaendringer: Årsaker, konsekvenser og tilpasning
 • Forskning for utdanning for bærekraftig utvikling
 • Verneområder og verneinteresser
 • Friluftsliv, grønnstruktur og allemannsrett/tilgjengelighet
 • Kulturminner og kulturmiljøer/landskap
 • Miljø/naturressurser
 • Energi/klima
 • Mat /forbrukeratferd
 • Planters vekst og utvikling, og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter
 • Spredning av miljøgifter - effekter på dyr, mennesker og miljø
 • Skattlegging av forurensning
 • Verdsetting av naturressurser
 • Beregning av forurensningskostnader