Det grønne skiftet: Fornybart og robust

Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

 - FNs klimapanel har anslått at vi må øke fornybarandelen fra dagens åtte prosent til ca. 80 prosent i verden i 2050. Dette representerer kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Mesteparten av økningen vil komme fra energikilder som sol og vind. Sol- og vindkraft produseres imidlertid kun kraft når sola skinner og vinden blåser. En av de største utfordringene i det grønne skiftet er derfor å gjennomføre en overgang fra en tung fossilbasert energibruk til et energisystem basert på fornybare ressurser. Kraftproduksjonen fra disse "nye fornybare" teknologiene er variabel og ikke styrbar. Da trenger vi gode løsninger som sikrer at det er samsvar mellom produksjon og forbruk til enhver tid. I et mer fleksibelt energisystem må det være et effektivt samspill mellom ulike produksjonsteknologier, energilagring og et fleksibelt forbruk. 

 Sett fra ditt ståsted, kan du nevne noen endringer som du mener blir viktige i tiden fremover?

 - Vi vil oppleve redusert lønnsomhet i oljesektoren og dette påvirker norsk økonomi. På den andre siden åpner det seg store muligheter for en «grønn omstilling» med framvekst av ny lønnsom industri og nye næringer basert på fornybare ressurser. Vi vil ta i bruk, og få glede av, nye teknologier og løsninger for smart og effektiv energibruk. Forhåpentligvis vil vi oppleve at den påbegynte dekarboniseringen av transportsektoren, hvor konvensjonelt drivstoff erstattes av miljøvennlig fornybart drivstoff, vil skyte fart.

Published 9. mai 2016 - 8:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:14