Det grønne skiftet: Kan endre folks reisevaner

Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

- Stadig flere vokser opp i byer og tettbygde strøk. Det øker ønsket om å komme seg ut og bruke naturen. Samtidig vil vi helst å få stadig mer tilrettelagte og organiserte opplegg for naturopplevelser. Dette gir muligheter for å utvikle naturbasert reiseliv, med mange dimensjoner av økonomiske verdier. Forskningen min går ut på å forstå hva som skal til for å få mennesker ut i naturen, hvordan vi kan tilrettelegge for bedriftsutvikling som svarer på disse behovene og hvordan ulike interesser påvirkes av reiselivsutvikling.  

Naturbasert reiseliv handler om naturopplevelser og ligger derfor i skjæringsfeltet mellom folks ferie- og fritidsbruk, næringsutvikling og naturforvaltning. I det grønne skiftet vil menneskers erfaring og verdsettelse av naturen være et viktig bidrag. Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, og det vil bli behov for spesialkompetanse og innovasjon innen reiselivsnæringen fremover.

Vi forskere interesserer oss blant annet for grenseoppgangen mellom reiselivsbedrifters økonomiske interesser og friluftsorganisasjoners sosiale rolle i naturen. Vi ser på reiseliv og bruk av norsk natur i en større sammenheng, og på hvordan ulike interesser kan forenes. Håndtering av konflikter mellom ulike interessenter blir en konsekvens av utviklingen. Er det for eksempel mulig å sette en verdi på naturopplevelser?

Sett fra ditt ståsted, kan du nevne endringer som du mener blir viktige i tiden fremover?

- Det grønne skiftet kan bidra til å endre folks reisevaner. Et mer miljøvennlig reiseliv vil føre til at vi reiser på færre lange reiser, men at de gjerne varer lenger. Blir vi lenger i et land, lærer vi landet og naturen å kjenne på en helt annen måte enn om vi haster gjennom viktige severdigheter. Det grønne skriftet kan også få påvirkning på at flere legger ferien i eget land – og reiser gjerne på annen måte enn med fly. I Norge kan det være med på å skape arbeidsplasser og innovasjon i distriktene.

Å bo i store byer er kan være mer miljøvennlig og energieffektivt enn å bo spredt. Tett bebyggelse gjør det lettere og mer effektivt å bygge infrastruktur. Med en mer urban fremtid, vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt. Reiselivsnæringen vil da kunne tilby mer helhetlige opplevelser.

I forskningsprojektet BIOTOUR analyserer vi naturbasert reiseliv innen fire tema der Norge har et stort potensiale:

  • Eventyropplevelser
  • Opplevelser av dyr
  • Løyper og led
  • Events og festivaler

I dag ser vi bare begynnelsen på aktiviteter i disse fire kategoriene, og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet. Det fører til behov for blant annet ulik utrustning, nye destinasjoner, guiding, service mm. Pakkeløsninger vil bli mer etterspurt fremover. Med et bredt spekter av aktiviteter i et moderne reiseliv, ligger kommersialiseringsmulighetene til rette, og vi vil se en profesjonalisering av naturbasert reiseliv i det grønne skiftet. 

Published 9. mai 2016 - 8:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:13