Arter forsvinner med alarmerende hastighet

blomstereng

Rebekka Lundgren har forsket på polinering og insektdød

Foto
NMBU

 

Dette er ikke bare katastrofalt for artene i seg selv, men kan ha uforutsette konsekvenser også for andre arter. Disse effektene er vanskelige å forutse og kan medføre store endringer for små og store artssamfunn.  

Insekter + pollen = sant
– Enkelt sagt trenger planter pollen for å formere seg, sier Rebekka Lundgren.

– Overføringen av pollen mellom individer kan foregå ved hjelp av vind, vann eller dyr, hvorav insekter utgjør det aller meste av dyreoverført pollen. Mengden pollen og/eller antallet besøk av pollinatorer kan ha stor effekt på en plantes frøproduksjon.

­

Variasjon mellom arter
Rebekka Lundgren har brukt sin doktoravhandling ved NMBU til å undersøke hvordan en nedgang av pollinatorer kan påvirke artsdiversitet i plantesamfunn.

– Resultatene mine viste at selv en kraftig reduksjon i tilgjengelighet av pollinatorer ikke nødvendigvis reduserer plantenes fruktbarhet lik mye. Effekten varierer sterkt mellom arter. Disse forskjellene kommer av at arter har forskjellig avhengighet av besøk av pollinatorer for reproduksjon. Altså; noen trenger mange besøk og mye pollen, andre klarer seg med betydelig mindre for å produsere frø, blant annet fordi de kan pollinerer seg selv uten hjelp av insekter, forklarer Lundgren.

Avhengige av «gode naboer»
Forskningen hennes viser også at jo færre pollinatorer som besøker plantene, desto mer er plantene avhengige av at det finnes andre artsfeller i nærheten.

– Når det er færre insekter tilgjengelig, så øker plantenes frøproduksjon med tettheten av naboer. Også disse effektene varierer sterkt mellom arter, sier Lundgren.

Når det blir færre pollinatorer endres hele plantesamfunnets struktur, både i forhold til mangfold og sammensetning, ved at tettheten til noen arter reduseres mer enn andre.

Potensielt dystre konsekvenser
Forskningen hennes viser at et scenario med sterkt reduserte insektbestander kan drive gjensidig avhengige plante- og pollinatorarter inn i en selvforsterkende negativ spiral.

– Færre pollinatorer resulterer i færre frø som igjen betyr færre nye planter, og deretter enda færre insektbesøk, og slik går det nedover, sier Lundgren.

– Hypotetisk sett, i de verste tilfellene, kan dette medføre masseutdøing av plantearter og sterk reduksjon i artsdiversitet hos blomsterbesøkende insektarter, som humler, bier, sommerfugler og blomsterfluer.

Tenk på dette neste gang du klipper gresset og luker bort ugresset. Vent heller en uke til, så gir du de blomsterbesøkende insektene mulighet til å hente sårt tiltrengt nektar og pollen også den uken, i din egen hage.

 

Published 30. oktober 2014 - 8:25 - Updated 7. juli 2021 - 13:01