Eksperter landskap

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

By- og regionplanlegging, byutvikling, bymorfologi og byforming, areal, arkitektur, landskap.

Arkitektur med fokus på skoler (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler), dagslys, arkitektkonkurranser, entreprisestrategi.

Bærekraftig og helsefremmende planlegging og byutvikling, fortetting og konsekvenser av fortetting, blå og grønne strukturer i by, bomiljø, fysisk aktivitet og bruk av bylandskap, planleggingsmetodikk.

By- og regionplanlegging, bærekraftig byutvikling, drivkrefter i byutvikling og bak miljøbelastninger, forholdet mellom økonomisk vekst og miljøhensyn, hvordan utviklingen av byenes og byregionenes arealbruk og transportinfrastruktur påvirker transportomfanget og transportmiddelfordelingen - og dermed også klimagassutslippene.

Bygg og miljøteknikk, avløpsvannteknologi, miljøteknologi.

Vann- og miljøteknikk, avløpsvannteknologi, vannrenseteknologi (spesielt i utviklingsland).

Klimatilpasning i areal og byplanlegging, kystsoneplanlegging- virkemiddel for bevaring av marint biologisk mangfold, bruk og vern av arealer og ressurser, EUs vanndirektiv, forvaltning av bynære friluftsområder.

Landskapsmetodikk, landskapsverdier, landskapsressursanalyse, stedsbasert verdiskaping, strategisk landskapsplanlegging.

Landskapsarkitektur og landskapsarkitekturhistorie, grønn kulturarv, hagekunstens historie, konservering.

tbd

Landskapsdemokrati

Passiv hus, hus i massiv tre, Nye Pentagon, bygg- og miljøteknikk.

Plan- og bygningsrett: planprosesser, konsekvensutredninger, ROS-analyser, ansvar i byggesaker, ekspropriasjon og jordskifte.

Bruk av natur i helsefremmende arbeid; terapeutisk hagebruk, velferdstjenester i landbruket, «Inn på tunet», bruk av planter i innemiljø.

Planter til veranda og balkong, grønne bymiljøer, anvendt bioteknologi, knopp- og blomsterfall, foredlingsmetodikk innen blomsterkulturer.

Published 27. januar 2016 - 0:26 - Updated 13. august 2021 - 11:21