Eksperter dyr

Nedenfor finner du noen av våre fremste eksperter innen disse temaene.

NB: Lette du etter kontaktinformasjon til Universitetsdyresykehuset og underhørende klinikker som Smådyr- eller Hesteklinikken finner du denne kontaktinformasjonen her.

Dyrevelferd, dyrevern, dyreetikk, Atferd, Emosjoner, Fjørfe (Verpehøner og slaktekylling), Småfe, Velferdsprotokoller.

Atferdsutvikling , miljøberikelse , lekeatferd, positiv velferd, menneske-dyr interaksjoner, hunder, griser, verpehøner, slaktekylling, forsøksdyr, dyreliv i dyrehager.

Europeisk spesialist i hestekirurgi, pusteproblemer hos hest, kaldblodstravere.

Europeisk spesialist i indremedisin hest, hestesykdommer.

Fisk, akvakultur, reproduksjon / pubertet. Nevroendokrin styring av reproduksjon hos fisk. Viktigste modeller er torsk, ål og japansk risfisk (Medaka).

Bier og insekter, pollineringsøkologi, aldring.

Reindrift – ekstensive produksjonssystemer, livshistoriestrategier og seksuell seleksjon.

Dyrevelferd, gris, storfe, veterinærmedisin hos produksjonsdyr, epidemiologi.

Dyrevelferd, geit, sau, menneske – dyr-forhold.

Ornitologi (fugl), atferdsøkologi, populasjonsøkologi, bevaringsbiologi hos truete fuglearter (hortulan, vierspurv, åkerrikse, lavskrike, lappmeis).

Europeisk spesialist i husdyr reproduksjon, spesialist på storfe, helse og produksjon.

Produksjonsdyrmedisin, infeksjoner hos produksjonsdyr, alvorlig smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr.

Fiske- og fiskeribiologi, habitatbruk, populasjonsdynamikk, mikroevolusjon, populasjonsstrukturering, forvaltningsøkologi, menneskeskapte miljøstressorer, klimaeffekter, statistikk og modellering.

tbd

Zebrafisk

Det skandinaviske bjørneprosjektet, viltbiologi, naturforvaltning, menneskets påvirkning på viltbestander, populasjonsbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og landskapsøkologi.

Entomologi (insekter), skadedyr i innendørsmiljøer (bl.a hodelus, maur og fluer), insekters betydning i økosystemet og deres samspill med andre arter, betydning av romlig skala og habitatfragmentering for insektpopulasjoner, plante-insekt interaksjoner i høyfjellet.

Europeisk spesialist i småfehelse: Diagnostikk / patologi og småfesykdommer, prionsykdommer.

Produksjonsdyrmedisin / kirurgi, halthet og klauvsjukdom.

Husdyrernæring og fôrkonservering – sau og ku.

Reproduksjon, reproduksjonsbioteknologi og komparativ medisin

Europeisk spesialist i småfehelse: flokk medisin, forebyggende helsetjenester, klinisk diagnostikk, halthet og klavhelse i småfe, småfesykdommer, småfe helse og velferd.

Fish reproductive physiology and endocrinology. Melatonin and seasonality in fish. Aquaculture and fish welfare.

Morsatferd, sosial atferd og sosial dynamikk hos dyr. Spesielt gris, hest, geit, sau

Published 7. February 2016 - 21:03 - Updated 5. januar 2021 - 16:25