Eksperter

Ved NMBU har vi svært bred ekspertise innen disse temaene og forsker på alt fra dyreatferd til dyrehelse og fremtidens landbruk.

Eksperter dyr

Nedenfor finner du noen av våre fremste eksperter innen disse temaene.

NB: Lette du etter kontaktinformasjon til Universitetsdyresykehuset og underhørende klinikker som Smådyr- eller Hesteklinikken finner du denne kontaktinformasjonen her.

Etologi, dyreatferd, dyrevelferd, katt, forholdet mellom dyr og mennesker.

Dyrevelferd, dyrevern, dyreetikk, Atferd, Emosjoner, Fjørfe (Verpehøner og slaktekylling), Småfe, Velferdsprotokoller.

Eksotiske dyr (fugler, kaniner, gnagere, reptiler), helse hos ville dyr og dyr i dyreparker, parasittologi.

Indremedisin, onkologi, smådyrklinikken.

Atferdsutvikling , miljøberikelse , lekeatferd, positiv velferd, menneske-dyr interaksjoner, hunder, griser, verpehøner, slaktekylling, forsøksdyr, dyreliv i dyrehager.

Europeisk spesialist i hestekirurgi, pusteproblemer hos hest, kaldblodstravere.

Europeisk spesialist i indremedisin hest, hestesykdommer.

Biologiske aspekter av husdyravl, husdyrgenetiske ressurser, svineavl, kjøttfeavl, hesteavl, hundeavl.

Fisk, akvakultur, reproduksjon / pubertet. Nevroendokrin styring av reproduksjon hos fisk. Viktigste modeller er torsk, ål og japansk risfisk (Medaka).

Virus og virusinfeksjoner. Hovedvekt på laks. Akvamedisin

tbd

Dyrefôr, fôrteknologi.

Bier og insekter, pollineringsøkologi, aldring.

Reindrift – ekstensive produksjonssystemer, livshistoriestrategier og seksuell seleksjon.

Radiologi på dyr, bildediagnostistikk på dyr.

Dyrevelferd, gris, storfe, veterinærmedisin hos produksjonsdyr, epidemiologi.

Dyrevelferd, geit, sau, menneske – dyr-forhold.

Ornitologi (fugl), atferdsøkologi, populasjonsøkologi, bevaringsbiologi hos truete fuglearter (hortulan, vierspurv, åkerrikse, lavskrike, lappmeis).

Zoologi, økologi, naturforvaltning. Bestandssykluser hos herbivore insekter, fugler, pattedyr. Atferds- og populasjonsøkologi hos rovfugler.

Dyrehelse, reproduksjon, velferd hos storfe.

Europeisk spesialist i husdyr reproduksjon, spesialist på storfe, helse og produksjon.

Produksjonsdyrmedisin, infeksjoner hos produksjonsdyr, alvorlig smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr.

Fiske- og fiskeribiologi, habitatbruk, populasjonsdynamikk, mikroevolusjon, populasjonsstrukturering, forvaltningsøkologi, menneskeskapte miljøstressorer, klimaeffekter, statistikk og modellering.

Det skandinaviske bjørneprosjektet, viltbiologi, naturforvaltning, menneskets påvirkning på viltbestander, populasjonsbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og landskapsøkologi.

Entomologi (insekter), skadedyr i innendørsmiljøer (bl.a hodelus, maur og fluer), insekters betydning i økosystemet og deres samspill med andre arter, betydning av romlig skala og habitatfragmentering for insektpopulasjoner, plante-insekt interaksjoner i høyfjellet.

Europeisk spesialist i småfehelse: Diagnostikk / patologi og småfesykdommer, prionsykdommer.

Eksperimentell biomedisin, dyremodeller

Produksjonsdyrmedisin / kirurgi, halthet og klauvsjukdom.

Dyrevelferd, miljø, atferd og etologi – pelsdyr.

tbd

Drøvtyggerernæring, husdyrproduksjonssystemer, ressursutnytting.

tbd

Fôrmidler grovfôr, utmarksbeite og beiteplanter.

Reproduksjon, reproduksjonsbioteknologi og komparativ medisin

Europeisk spesialist i småfehelse: flokk medisin, forebyggende helsetjenester, klinisk diagnostikk, halthet og klavhelse i småfe, småfesykdommer, småfe helse og velferd.

Fish reproductive physiology and endocrinology. Melatonin and seasonality in fish. Aquaculture and fish welfare.

Published 7. February 2016 - 21:03 - Updated 20. juni 2017 - 12:45