Lidelser i nedre urinveier hos katt

Illustrasjonsbilde fra Smådyrklinikken ved NMBU.

Illustrasjonsbilde fra Smådyrklinikken ved NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

 

Bakterier er oftere årsak til urinveisinfeksjon hos norske katter enn tidligere antatt, viser et doktorgradsarbeid.

Heidi Johanne Sjetne Lund har kartlagt sykdomskomplekset Feline lower urinary tract disease (FLUTD) hos norske katter og blant annet vist at bakteriell cystitt (bakteriell urinveisinfeksjon) er en langt vanligere årsak til FLUTD blant norske katter enn det som tidligere er publisert fra andre land.

Selv om det ble funnet en høyere andel katter med bakteriell cystitt enn det som tidligere er beskrevet, var idiopatisk cystitt (urinblærebetennelse av ukjent årsak) den vanligste diagnosen også blant de norske kattene. Lunds arbeid viser at undersøkelse av urinprøver i mikroskop ikke er godt nok til å vurdere forekomst av bakteriell cystitt da det kan forekomme både falske positive og falske negative resultater.

Heidi S. Lund

Heidi S. Lund

Foto
NMBU
Det er dermed ingen grunn til at katter med tegn på sykdom i nedre urinveier skal få antibiotika med mindre bakterier faktisk er påvist i urinen ved dyrkning. Videre viser arbeidet at bakteriene som dyrkes frem bør testes for antibiotikaresistens før kattene behandles for å få svar på hvilket antibiotikum som bør brukes til hver enkelt katt. Dermed unngås unødvendig bruk av antibiotika, og spesielt bredspektret antibiotika, i mange tilfeller. Dette er funn som vil være viktige for veterinærers arbeid med katter med urinveisproblemer fremover.

Bakterier oftere årsak til blærebetennelse
Det meste av tidligere forskning innen disse lidelsene har vært basert på katter som er henvist til spesialister etter at deres vanlige veterinærer ikke kunne hjelpe dem. Derfor var målet med dette doktorgradsarbeidet å se på såkalte førstelinjekasus (katter som ikke har vært hos en eller flere andre veterinærer først) for å få et bedre bilde av disse lidelsene i Norge. Dette kan være årsaken til at det ble funnet flere katter med bakterier i urinen blant kattene i doktorgradsprosjektet, ettersom katter gjerne ikke henvises videre uten at man har forsøkt antibiotika først.

Sammenligning av norske katter med blærebetennelse av ukjent årsak og friske kontrollkatter viste at denne lidelsen synes å være knyttet til stress og hvorvidt katten av ulike årsaker følte seg utrygg i sine omgivelser. Dette er i tråd med tidligere funn, og gjenspeiler hva man finner hos mennesker med den tilsvarende lidelsen interstitiell cystitt.

Resultatene fra prosjektet har også vist at virusinfeksjoner ikke ser ut til å være en årsak til FLUTD hos norske katter. Det ble heller ikke funnet bakterielt DNA i urinprøver fra katter hvor dyrkning av bakterier utført ved vanlige metoder ga negativt resultat.

Veiledere har vært førsteamanuensis Anna Vigdís Eggertsdóttir og professor Henning Sørum, begge NMBU.

 

Published 10. desember 2014 - 22:19 - Updated 7. juli 2021 - 13:20