Forskning bioøkonomi

Forskning relatert til bioøkonomi, innovasjon og ressursbruk

Furuskog tidlig morgen.
Rester av biomasse fra skogsdrift, landbruk og havbruk kan omdannes til drivstoff, brennstoff og ulike produkter. Biomasse er klimanøytralt og kan erstatte olje, kull og gass.

Bioøkonomi, innovasjon og ressursbruk

Å styrke nasjonens innovasjonsevne er en forutsetning for det grønne skiftet: For å muliggjøre et skifte fra den sorte til «den grønne» oljen.

Bioøkonomi handler essensielt om å bytte ut fossile hydrokarboner, som olje, kull og gass, med en bærekraftig produksjon basert på foredling av fornybare karbohydrater i form av råvarer som trevirke, marine oljer, marint restråstoff og avfall -  såkalt biomasse.

Biomasse omfatter alt organisk stoff som kontinuerlig produseres i naturen og gjennom menneskelig aktivitet i landbruk, havbruk og skogbruk. Planter, trær, gress, landbruksvekster, tang og tare er eksempler på biomasse. Det omfatter også avfall fra plante-, dyre- og fiskeproduksjon, såkalte biprodukter. Biomassen kan omgjøres og bli til mat, fôr, energi, drivstoff, emballasje og kjemikalier.

Økonomien og vårt velferdssamfunn kan altså baseres på fornybar biomasse istedenfor olje. Globalt representerer bioøkonomien flere titalls tusen milliarder kroner i verdi og er i sterk vekst, drevet fram av en rivende utvikling innen bioteknologien.

Med utgangspunkt i vår kunnskapsbase innen bioteknologi har Norge mange muligheter til å utvikle landbruk, havbruk og skogbruk til å bli en motor i den fremtidige norske bioøkonomien.

Ved NMBU har vi flere forskningsprosjekter som kan knyttes til bioøkonomi, særlig innen nedbryting, foredling og utnyttelse av biomasse. 

Bioøkonomi handler også om å optimalisere produksjonsprosessene, bruk av areal og bymiljøer, næringsstoffer og vann, foredling av plantemateriale for å øke produksjon av biomasse, avl av produksjonsdyr og håndtering av sykdommer og skadedyr, samt forholdet miljø, dyr og menneske.

Oljen har gitt Norge en trygg økonomi og en velferdsøkning i stort monn. Nå er bioøkonomi på vei inn for fullt, og den vil gi mange spennende muligheter – både til å skape nye produkter og nye arbeidsplasser. Vi står på mange måter overfor en ny industriell revolusjon som krever intens forskningsaktivitet.