Tilleggsutdannelse

NMBU - Veterinærhøgskolen har tilbud om tilleggsutdannelse for veterinærer med utenlandsk utdanning som ikke får autorisasjon i Norge, og har tilpasset opplegget slik at det gis tilstrekkelig kompetanse for norske forhold. Utdannelsen er normert til 2 år, og undervisningen foregår over 4 semestre, utgjørende 129 studiepoeng (ECTS). Studentene påbegynner sine studier i vårsemesteret og følger gjeldende kull i 6, 7, 8 og 9. semester av det ordinære veterinærstudiet.

Veterinærutdannelse fra EØS-landene er dekket av forskrift 17.12.1993, og veterinærer fra disse landene får vanligvis autorisasjon i Norge uten tilleggsutdannelse fra NMBU. Det samme gjelder veterinærer utdannet fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Tilleggsutdannelsen for veterinærer med utenlandsk utdanning ved NMBU - Veterinærhøgskolen er et lokalt opptak. I henold til Forskrift for studier ved NMBU § 11.1 gjelder egne retningslinjer for opptak og rangering av studenter til tilleggsutdannelsen av veterinærer med utdanning fra utlandet.

Se "Retningslinjer for opptak til tilleggsutdannelse" til høyre på siden.

 

Søknadsfrist til tilleggsutdannelsen er 1. november hvert år.

Studiestart er januar påfølgende år. Det foretas ikke opptak til tilleggsutdannelsen ellers i året.

For å bli tatt opp på tilleggsutdannelsen må søker oppfylle alle opptakskrav til utdannelsen samt ha sendt inn all dokumentasjon innen søknadsfristen, 1.november. Søkere som ikke oppfyller opptakskravene innen 1.november vil ikke bli vurdert.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at søknad, samt vedlegg, kommer rettidig frem. NMBU - Veterinærhøgskolen sender søker bekreftelse på mottatt søknad innen 3 virkedager etter at vi har mottatt søknad. Dersom søker ikke har mottatt bekreftelse på mottatt søknad er det søkers eget ansvar å etterlyse en slik bekreftelse. Søknad ansees ikke som mottatt før NMBU - Veterinærhøgskolen har sendt bekreftelse. Søknader mottatt etter søknadsfristen, 1. november, vil ikke bli vurdert.

 

Opptakskrav:

 • Dokumentasjon på høyere grads studium med antall studiepoeng foretatt av NOKUT. NB! Dette kan ta flere måneder.
 • Bekreftede kopier av originalt vitnemål fra veterinærutdanning og i tillegg bekreftet kopi av norsk/engelsk oversettelse.
 • Dokumentasjon på permanent eller midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Studentvisum som bakgrunn for opptak godtas ikke.
 • Dokumentasjon på fødselsdato og person- eller FK-nummer, eventuell navneendring samt statsborgerskap.
 • Norskkrav for fremmedspråklige søkere til NMBU sin 2-årige tillegssutdannelse må dokumenteres ved (de som har fått innvilget norsk statsborgerskap må også dekke krav om norskkunnskaper):

 • - Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) fra norsk videregående skole med karakter 5 eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller
 • - Norskprøven C1 - høyere akademisk nivå: både delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling og delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon, eller
 • - Trinn III/3 kurs i norsk for utenlandske studenter fra et norsk universitet med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig, eller
 • - 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (60 studiepoeng) fra et norsk universitet eller høgskole med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig.

NB! Samordna Opptak har annonsert at fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil både Norskprøven fra Kompetanse Norge/Vox med resultat B2 på alle delprøver, og Test i norsk - høyere nivå, skriftlig med bestått på alle delprøver regnes om til karakteren 4 for kvalifiserte søkere med utenlandsk utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opptak til tilleggsutdannelsen ved NMBU - Veterinærhøgskolen er et lokalt opptak, og ikke et opptak via Samordna Opptak. Vi kan derfor sette høyere krav til norsk ved tilleggsutdannelsen. NMBU - Veterinærhøgskolen opprettholder overnevnte norskkrav for tilleggsutdannelsen fra studieåret 2020/2021. Dette medfører at Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver IKKE dekker norskkravet ved tilleggsutdannelsen.

 

Rangeringskriterier for kvalifiserte søkere:

 • Søkere med permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge har fortrinn foran søkere med midlertidig opphold.
 • Dersom flere søkere oppfyller opptakskravene prioriteres søkere i henhold til hvor lenge de har hatt permanent/midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

 

Opptakskvote - tilleggsutdannelse:

 • Maksimalt 2 studenter per studieår.
 • Ved særlige tilfeller (dvs. ved ledig kapasitet på gjeldende veterinærkull i 6. semester) kan NMBU - Veterinærhøgskolen velge å tildele plass til flere enn 2 studenter. Dette avgjøres av SU-Vet høsten samme studieår.

 

Søknadsskjema må fylles ut: Skjema

Spørsmål vedr. tilleggsutdannelsen kan rettes til studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

 

 

Published 15. April 2016 - 10:59 - Updated 30. november 2022 - 13:33