Studentlisens

Utdanningen må ha vært tatt ved en institusjon som kan dokumentere at EU sitt minimumskrav til et veterinærstudium er innfridd. I tillegg må studenten dokumentere tilstrekkelig bredde og dybde på søkertidspunktet i henhold til de krav som er satt i studieplan for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Ved NMBU Veterinærhøyskolen gjenstår den valgfrie delen av studiet, 1-2 ukers kurs i ledelse, smittevern og oppgaveskriving og eksamen i offentlig veterinærmedisin når studenten kan søke lisens.

Studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen må normalt ha bestått alle eksamener med unntak av selve de kliniske eksamener. Det må allikevel dokumenteres at selve klinikken internt og eksternt er bestått. I tillegg må "kurs for veterinører i riktig antibiotikabruk til dyr" være bestått. Testen finnes på NNBUs Canvas-sider

 

I tillegg kan det stå at testen ligger tilgjengelig på Canvas og en link til den.

Søkere fra utlandet:

Studenten må ha bestått de deler av studiet som er obligatorisk for alle i henhold til de krav som er satt i den veterinære studieplan for NMBU Veterinærhøgskolen. Det er emner i den anvendte delen av veterinærstudiet som gir grunnlag for å kunne jobbe på studentlisens i den veterinære profesjon. Emnene avlagt før dette forutsettes bestått.

Det må derfor kunne dokumenteres med bestått eksamen at tilstrekkelig bredde og dybde er oppnådd i den teoretiske delen av følgende fag: Mattrygghet, husdyrvelferd, patologi, indremedisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og forebyggende helsearbeid. Dersom studenten skal jobbe innen akvamedisin må også eksamen i dette faget være bestått.

Det kreves at studenten har hatt tilstrekkelig bredde og dybde i aktiv klinikk i henhold til krav i studieplanen for NMBU Veterinærhøgskolen. Det betyr at all klinisk intern og ekstern praksis som er obligatorisk for alle studenter på vedkommende studiested vanligvis må være bestått.

Med aktiv klinikk forstås at studenten selv har hatt en «veterinær rolle» under veiledning av veterinær i en klinisk praksis på produksjonsdyr, hest og smådyr internt på veterinærstudiets klinikker, ambulent virksomhet under veiledning av skolens veterinærer og ekstern obligatorisk praksis på studiet.

Det stilles krav om at den må være gjennomført på alle dyrearter for å ivareta komparativ læring. Praksisen må være mest mulig sammenhengende. Det kreves også at kjøttkontroll er bestått for å kunne jobbe med produksjonsdyr og hestemedisin.

Dokumentasjon som må vedlegges en søknad til Mattilsynet for at NMBU Veterinærhøgskolen skal kunne vurdere om studenten er kommet langt nok i studiet for studentlisens er:

  • Karakterutskrift som er sendt direkte fra vedkommende institusjon til Mattilsynet. Denne må dokumentere at emnet er bestått dersom emnet skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
  • Studieplan med emnebeskrivelse som er i overenstemmelse med karakterutskriften.
  • Bekreftelse fra studiestedet som beskriver omfang og dybde i den aktive klinikken
  • Bekreftelse fra studiestedet om hvilke emner og eksamener som er obligatorisk for alle studenter som gjenstår for denne student på studiet før studenten får vitnemål.

Søknad om lisens finnes på Mattilsynet sine sider.

I tillegg må "kurs for veterinører i riktig antibiotikabruk til dyr" være bestått. Testen finnes på NNBUs Canvas-sider

NMBU Veterinærhøgskolen sjekker EAEVE status og dokumentasjon vedrørende dette.

 

 

 

 

 

 

 

Published 31. oktober 2016 - 17:48 - Updated 6. november 2020 - 10:06