Oppbygging

Oppbygging av veterinærstudiet
Den nye studieplanen er laget etter følgende prinsipper:
Studieplanen er bygd opp av Virveldyret, Nivå1, paraklinisk blokk, Nivå 2 og Nivå 3 og trådene som løper gjennom hele studiet i dyrevelferd og profesjonslære. Det er progresjon gjennom studiet og emnene bygger på hverandre.

Nivå 1 og 2 består av organblokker hvor Nivå 1 tar for seg organsystemene til det friske dyret og Nivå 2 det syke dyret. Paraklinisk blokk forbereder studentene til det syke dyret og ligger mellom Nivå 1 og 2. På nivå 3 undervises den kliniske delen av veterinærmedisin. Her roterer studentene i smågrupper på skolens klinikker og reiser også ut i besetninger og fiskeoppdrettsanlegg og undersøker og behandler syke dyr.

Studentene skal møte det levende dyret fra dag en, og studiet er bygd opp med integrasjon mellom basalfag og klinikk med bruk av Case, diagnostiske verktøy og levende dyr som hjelpemidler fra starten av studiet. Det er fokus på å få til studentaktiviserende læringsformer, refleksjon og utnytting av moderne teknologi. Det legges opp til 10 uker valgfrihet i 10 semester. I dette semesteret er det også mulighet for utenlandsopphold. Eksamensperiodene er for det meste på slutten av hvert semester.

I alle temaer der det ikke er spesifisert undervises det komparativt på pattedyr, fugl og fisk. Det er våre vanlige husdyr (Storfe, småfe, svin, hest, hund, katt, fjørfe), atlantisk laks, eksotiske dyr (reptiler, burfugl, gnagere) som er kjæledyr i Norge, laboratoriedyr (forsøksdyr) som inngår i studiet. Det er praksis på alle disse arter, men i varierende grad.
Det er en rekke obligatoriske aktiviteter både innen normal studiearbeidstid (8.15-15.45) og på morgen, kveld, natt og helger. Enkelte dager kan bli lange. Du vil alt første høst og vår måtte delta på noen morgenstell i fjøset med oppstart klokken 6. Du må også ha praksis på melkeku, smågrisproduksjon eller akvakultur i 4 uker første sommerferie som du skaffer selv.

I 7. og 8. semester er det også planlagt fødsels-vakter på kvelds og nattetid i fjøsene på Ås. Veterinærhøgskolen har egen smådyrklinikk, produksjonsdyrklinikk og hesteklinikk. I klinikken har du kvelds-, natt- og helgevakter etter oppsatt rullering. Det kan bli eksterne praksisperioder i tillegg til interne klinikker. I siste delen av studiet er det også utplasseringer til Sandnes og Frøya området i fagområdene produksjonsdyrmedisin, kjøttkontroll og akvamedisin (se studieplanskisse og studieplanoppbygging)

Studieplan for studieår 22/23

Semesterplan H22/V23

Vite mer?
• Informasjon om opptak:
Studentenes informasjonstorg, tlf. : 64 96 61 00
e-post: opptak@nmbu.no
- http://www.nmbu.no/sit

•Faglige spørsmål  om studiene ved NMBU Veterinærhøgskolen, boliger med mer.:
Studieveileder: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 5. januar 2017 - 12:06 - Updated 24. mars 2023 - 9:17