Erstatningsopptak

Erstatningsopptak 

NMBU - Veterinærhøgskolen gjennomfører ikke erstatningsopptak inntil videre.

Erstatningsopptak er forbeholdt norske veterinærstudenter i utlandet som ønsker å søke overflytting til veterinærstudiene ved NMBU - Veterinærhøgskolen. Vi tar bare opp studenter fra studiesteder som er EAEVE og/eller AVMA akkreditert eller holder tilsvarende kvalitet.

 Regler for rangering og opptak

NMBU - Veterinærhøgskolen gjennomfører ikke erstatningsopptak for 2020 eller 2021. Det vil bli foretatt en ny vurdering etter det. 

Ved opptak tidligere har det vært følgende regler for rangering og opptak:

 • Søknadsfrist er 15. september. Det foretas ikke erstatningsopptak ellers i året.
 • Ved ”norske studenter” forstås studenter som kan dokumentere tilknytning til Norge eller kommer inn under overenskomsten mellom de nordisk land om adgang til høyere utdanning. 
 • Studentene må ha generell studiekompetanse for å studere i Norge og de samme særkrav som kreves for det veterinærmedisinske studium i Norge.
 • Studenten må være aktiv student eller kunne dokumentere gyldig permisjon fra utdanningsinstitusjonen. Studenter som har mistet studieplassen eller vært inaktive uten permisjon blir ikke vurdert.
 • For å komme med i vurderingen må all dokumentasjon være mottatt av NMBU Veterinærhøgskolen innen 15. september eller det er avtalt tidspunkt for ettersendelse med NMBU Veterinærhøgskolen.
 • Opptakskomiteen vurderer alle innkomne søknader samlet og i tråd med reglene og kriteriene for opptak. Opptakskomiteen kan vurdere om det skal gis anledning til opptak på høyere trinn enn utlyst.
 • Opptakskomiteen kan også komme frem til at ledige plasser ikke fylles opp dersom søkerne ikke ansees tilstrekkelig kvalifisert i henhold til opptakskriteriene.

 

Opptakskriterier

 • Opptakskomiteen kan la være å tilby søkere ledige plasser dersom studentens poengsum fra videregående skole inklusiv særkrav avviker mer enn 25 % fra årets ordinære opptak.
 • Opptakskomiteen kan la være å tilby søkere ledig studieplass dersom søker har et karaktersnitt i nedre halvdel av den/de utenlandske institusjon(er)s karakterskala, eller søker har mange stryk i enkelte fag.
 • Studentene rangeres imidlertid på bakgrunn av de karakterer som per søknadsfrist er oppnådd på det utenlandske veterinærmedisinske studiested. På bakgrunn av rangering innpasses studenten på det kull som best samsvarer med tidligere avlagte eksamener dersom det er ledige plasser. 
 • Studenter med best rangering og som er faglig ”overkvalifisert” vil gå foran studenter som er kommet kortere i studiet selv om disse studentene sin fagkombinasjon passer bedre til aktuelt trinn. 
 • Dersom studenten mangler eksamen i fag som alt er avlagt for vedkommende kull på NVH, og det fins søkere som har riktigere bakgrunn vil ikke studenten få tilbud om plass. Dette gjelder altså selv om studenten har bedre karakterer enn de som har tatt eksamen i de fag som kreves for vedkommende kull. 
 • Studenter som mangler eksamener i fag kan allikevel tilbys plass, dersom opptakskomiteen finner det forsvarlig. Studenten må da avlegge de eksamener som kreves for å tre inn på aktuelt trinn på NMBU Veterinærhøgskolen, eller ved den utenlandske institusjon etter opptak.
 • Dersom søkeren har kommet så kort i sitt veterinærmedisinske studium at avlagte eksamener ikke kan innpasses på noe kull på NMBU Veterinærhøgskolen der det er ledige plasser, vil ikke studenten få tilbud om plass, selv om karakterene oppnådd har høy rangering.

Det er opptakskomiteen som foretar en siste skjønnsmessig samlet vurdering av dette. Det gjøres oppmerksom på at det til dette opptaket ikke tas medisinske, personlige, sosiale eller andre hensyn ved rangering av søkerne. 

 

Krav til dokumentasjon

 • Det er søkerens ansvar å dokumentere generell studiekompetanse, særkrav og beståtte eksamener i de fag man mener tilsvarer de norske blokkene (Se studiehåndboken for hvilke fag som inngår i blokkene). 
 • All dokumentasjon må være på engelsk eller Skandinavisk språk.
 • Det er søkerens ansvar å informere om dette er deleksamener eller endelig eksamen i faget på det utenlandske studiested som er bestått. 
 • Det er også søkerens ansvar å informere om karakterskala brukt på det utenlandske lærested, hva som er grensen for å bestå, og hva som er høyeste karakter på studiestedet.
 • Det er søkerens ansvar å skaffe tilveie tilstrekkelig informasjon på engelsk eller skandinavisk om faglig innhold, dybde, omfang og pensumlitteratur, slik at vi kan vurdere om dette tilsvarer de fagene som er tilbakelagt på aktuelt kull ved vårt lærested. NMBU Veterinærhøgskolen må ha gyldig karakterutskrift og informasjon nødvendig for vurderingen innen søknadsfristen.
 • Bekreftelse fra lærestedet om hvor langt man er kommet i studiet må også vedlegges søknaden (evt. sendes direkte fra lærestedet i sammen med karakterutskrift).
 • Ved studiestart bes søkeren levere original av karakterutskriften. Dersom søkeren takker ja til studietilbud ved NMBU Veterinærhøgskolen vil NMBU Veterinærhøgskolen forespørre institusjonen direkte om opplysningene stemmer. Alle forsøk på forfalskning av dokumenter blir politianmeldt.
 • Studenter som ikke leverer tilstrekkelig dokumentasjon og informasjon innen søknadsfristen blir ikke vurdert.
Published 15. mai 2014 - 10:53 - Updated 10. september 2019 - 13:42