Ph.d.-avtale

Ph.d.-avtalen

Opptak til ph.d.-utdanningen formaliseres gjennom en skriftlig avtale samt en utdanningsplan og en datahåndteringsplan, senest fire (4) måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. NMBU 1.2. Ph.d.-avtale inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere, institutt og eventuelle involverte eksterne parter, og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering, veiledning, rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater. 

Endring av ph.d.-avtalen

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen fremkommer forsinkelser i avtaleperioden, må NMBU 2.2.1 Endring avtaleperiode fylles ut og sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Dersom du er ansatt ved NMBU Veterinærhøgskolen i en stipendiatstilling melder du fra til instituttleder og Team personal. 

Ved lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner (som foreldrepermisjon og sykefravær) må ph.d.-kandidaten sende dokumentasjon/ bekreftelse til ph.d.-rådgiveren for å få fraværet registrert i Felles studentsystem (FS).

Utdanningsplan og opplæringsdel

NMBU 1.3 Utdanningsplan skal leveres innen fire (4) måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. Utdanningsplanen skal inneholde prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og plan for opphold ved andre institusjoner. 

Opplæringsdelen skal inneholde emner på ph.d.- eller masternivå som gir totalt 30 studiepoeng, og minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved oppstart. For ph.d.-kandidater som har tatt forskerlinje, gjelder at hele opplæringsdelen skal være tatt etter opptak til forskerlinjen. Opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglige bredde og fordypning. 

Opplæring som gir generell kompetanse skal maksimum bestå av 5 studiepoeng.

Følgende obligatoriske kurs skal inngå i opplæringsdelen: Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng (f.eks. VET400PHI401 eller MINA400), VET420 Skriving av ph.d.-avhandling (2 studiepoeng) og VET421 Midtveisevaluering (3 studiepoeng).

Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. Dette kravet dekkes av kursene VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskningPHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi og MINA400 Forskerutdanning på tvers av fagdisipliner. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. Lever emnebeskrivelse og karakterutskrift/kursbevis til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no) slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Ph.d.-rådgiver rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at ph.d.-kandidaten får egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. Kandidaten må selv finne emner ved andre universiteter.

Opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse.

Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplanen (DMP) skal beskrive hva slags type forskningsdata som genereres i ph.d.-prosjektet og omfanget av disse. I tillegg skal det beskrives hvor dataene skal lagres underveis i prosjektet og hvordan de vil bli arkivert og eventuelt tilgjengeliggjort etter at prosjektet er avsluttet.

Det anbefales at du lager datahåndteringsplanen ved hjelp av Norsk senter for forskningsdata (NSD) sin datahåndteringsplan DMP+ eller ved hjelp av ELIXIR Data Stewardship Wizard verktøyet (spesielt for forskningsdata innen livsvitenskap).  

Datahåndteringsplanen skal være et levende dokument, og kan endres underveis i ph.d.-løpet. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal, som minimum, i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Les mer temaer knyttet til håndtering av forskningsdata her.

Published 19. desember 2016 - 15:23 - Updated 21. september 2022 - 15:45