Prøveforelesning

Ph.d.-kandidaten skal før disputasen prøveforelese over et oppgitt emne. Dette er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnen til å formidle kunnskapene i en forelesningssituasjon. Forelesningen skal vare 45 minutter og holdes på det språket som er avtalt med fakultet på forhånd (vanligvis engelsk). Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses masterstudenter eller studenter i sluttfasen av en femårig profesjonsutdanning.

Tittel på prøveforelesningen bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før den skal finne sted. Emnet skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for doktorgradsarbeidet. Når kandidaten har mottatt tittelen på prøveforelesningen, anbefales det å konferere med veiledere eller andre i fagmiljøet hvordan tittelen skal forstås og hvordan forelesningen skal avgrenses og disponeres.

Prøveforelesningen holdes samme dag som disputasen (fakultetets utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift §17-1 ). Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningen etter følgende momenter:

  • Ph.d.-kandidatens valg av stoff
  • Struktur/organisering av forelesningen
  • Forståelse og modenhet
  • Presentasjonsteknikk, inklusiv bruk av visuelle hjelpemidler
  • Tidsrammen på 45 minutter (prøveforelesningen må ikke være for kort/ lang)

Avvik fra disse momentene kan innebære at prøveforelesningen blir underkjent/ikke godkjent.  

Dersom prøveforelesningen ikke godkjennes:

Disputas kan ikke avholdes før prøveforelesningen er bestått (§17-1 i NMBUs ph.d.-forskrift). I tilfeller der prøveforelesningen ikke godkjennes, må kandidaten holde en ny prøveforelesning, på nytt oppgitt tema bestemt av komiteen (§17-1 i NMBUs ph.d.-forskrift). Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang.

Published 6. oktober 2017 - 16:06 - Updated 9. september 2022 - 14:07