Prøveforelesning

Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal dokumentere sin evne til å tilegne seg kunnskaper ut over avhandlingens tema og evnene til å formidle disse i en forelesnings­situasjon. Tema for oppgitt emne skal derfor ikke hentes fra sentrale problemstillinger i ph.d.-arbeidet. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter og holdes på det språket som er avtalt med fakultet på forhånd (vanligvis engelsk). Det faglige nivået på forelesningen skal tilpasses som en forelesning til master­studenter eller studenter i sluttfasen av en femårig profesjonsutdanning.

Tema for prøveforelesningen (oppgitt emne) bestemmes av bedømmelseskomiteen og blir sendt til kandidaten per e-post 10 arbeidsdager før disputasdatoen. Når kandidaten har mottatt tittelen på prøveforelesningen, anbefales det å konferere med veiledere eller andre i fagmiljøet hvordan tittelen skal forstås og hvordan forelesningen skal avgrenses og disponeres.

Prøveforelesningen holdes vanligvis samme dag som disputasen. Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningen etter følgende momenter:

  • Ph.d.-kandidatens valg av stoff
  • Struktur/organisering av forelesningen
  • Forståelse og modenhet
  • Presentasjonsteknikk, inklusiv bruk av visuelle hjelpemidler
  • Tidsrammen på 45 minutter (prøveforelesningen må ikke være for kort/ lang)

Avvik fra disse momentene kan innebære at prøveforelesningen blir underkjent/ ikke godkjent.  

 

Dersom prøveforelesningen ikke godkjennes:

Disputas kan avholdes som planlagt selv om prøveforelesningen ikke godkjennes. I slike tilfeller må kandidaten holde en ny prøveforelesning, på nytt oppgitt tema bestemt av komiteen (§19-2 i ph.d.-forskriften).  

Published 6. oktober 2017 - 16:06 - Updated 6. oktober 2017 - 16:06