Krav til avhandlingen

Krav til avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og framstillingsform.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Dersom du ønsker å inkludere et publisert vitenskapelig arbeid i avhandlingen:

  • Inkluder post-print versjonen (versjon etter fagfellevurdering, før forlagets PDF-versjon foreligger) dersom arbeidet er publisert i et abonnementstidskrift.
  • Inkluder forlagets PDF-versjon dersom arbeidet allerede er åpent tilgjengelig på internett (Gull Open Access eller frikjøpt hos utgiver). 

Dersom du ønsker å inkludere et upublisert vitenskapelig manuskript i avhandlingen:

  • Upubliserte manuskript kan inngå i avhandlingen dersom dette holder en standard som minimum tilsvarer en førstegangs-innsending til et tidsskrift (§10-1 i fakultetets utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift).

Kappe

Doktorgradsavhandlingen skal normalt bestå av tre vitenskapelige artikler (§10-1 i NMBUs ph.d.-forskrift). Dersom avhandlingen består av tre eller færre artikler du være førsteforfatter på minimum to av artiklene (§10-1 i fakultetets utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift).

Avhandlingen skal også inneholde et innledningskapittel, gjerne kalt «kappen», som i et helthetlig perspektiv sammenfatter og sammenstiller de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene, og som dokumenterer sammenhengen i avhandlingen. Se § 10 i NMBUs ph.d.-forskrift.

Medforfattererklæringer

I tilfeller hvor du ikke er eneforfatter på artiklene/manuskriptene som inngår i avhandlingen, skal både ditt og medforfatternes bidrag presiseres ved innlevering av avhandlingen, i form av signerte NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema. Det er ditt ansvar å innhente disse erklæringene.

Tips til utforming av kappen

Veterinærhøgskolen har utarbeidet en veileder for utforming av kappen. I tillegg anbefales kandidaten å studere tidligere godkjente avhandlinger ved fakultetet, og til å ta en titt på følgende lenker:

Published 22. desember 2016 - 14:33 - Updated 22. February 2021 - 8:53