Krav til avhandlingen

Krav til avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og framstillingsform.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Hva gjør du dersom du ønsker å inkludere et publisert vitenskapelig arbeid i avhandlingen?

  • Inkluder post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets pdf-versjon) dersom arbeidet er publisert i et abonnementstidskrift.
  • Inkluder forlagets pdf-versjon dersom arbeidet allerede er åpent tilgjengelig på internett (Gull Open Access eller frikjøpt hos utgiver). 

Kappe

Doktorgradsavhandlingen skal vanligvis bestå av tre vitenskapelige artikler, og du må være førsteforfatter på minimum to av artiklene.

Avhandlingen skal også inneholde et innledningskapittel, gjerne kalt «kappen», som i et helthetlig perspektiv sammenfatter og sammenstiller de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene, og som dokumenterer sammenhengen i avhandlingen. Se § 10 i ph.d.-forskriften.

Medforfattererklæringer

I tilfeller hvor du ikke er eneforfatter, skal både ditt og medforfatternes bidrag presiseres ved innlevering av avhandlingen, i form av signerte forfattererklæringer. Det er ditt ansvar å innhente disse erklæringene.

Tips til mal for kappen

Published 22. desember 2016 - 14:33 - Updated 9. February 2018 - 13:33