Innlevering

Før innlevering:

 • Før du leverer avhandlingen må du søke om, og få godkjent, opplæringsdelen din samt dokumentasjon. Benytt NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (e-post mal i zip) ved søknad om godkjenning av utdanningsplanen. 
 • Hovedveileder fyller ut NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite og sender denne elektronisk til ph.d.-rådgiver med kopi til ph.d.-kandidaten. Hovedveileder kan foreslå disputasdato i dette skjemaet. Forslag om bedømmelseskomite godkjennes av leder av Ph.d.-programråd VET.
 • I forkant av innleveringen må du bestille ISBN/ISSN/Thesis-nummer fra universitetsbiblioteket. Send e-post til biblioteket@nmbu.no. Numrene skal stå på forsiden av avhandlingen din.

Ved innlevering:

Du leverer elektronisk følgende til ph.d.-rådgiverne (phd.radgiver.vet@nmbu.no):

 • NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (e-post mal i zip) med kopi til hovedveileder. 
 • Avhandling i PDF-format:
  • - Avhandlingen i PDF-format skal inkludere alle publiserte artikler / upubliserte manuskript som inngår i avhandlingen.
  • - ISBN, ISSN og Thesis nummer skal stå på forsiden av avhandlingen.
  • - Norsk tittel skal oppgis under eventuell engelsk tittel på forsiden av avhandlingen.

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema  (Word-skjema, konverteres til PDF ved innlevering), ved artikkelbasert avhandling, for alle publiserte artikler / upubliserte manuskript som har flere forfattere.
  • - Lever én PDF per artikkel.
  • - Alle signaturer må være godt synlige.
 • En redegjørelse fra hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid" ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere ph.d.-kandidater som forfattere)
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. Eksempler på dette kan være etiske godkjenninger og tillatelse til å gjenbruke/re-printe publiserte artikler der dette er nødvendig.

 Ph.d.-rådgiverne er ansvarlig for oversending av avhandlingen til bedømmelseskomiteen.

Om dato for disputas: 

Hovedveileder kan foreslå disputasdato i NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite. Vi vil forsøke å ta hensyn til dette ønsket så langt det lar seg gjøre. Det er flere ting som avgjør hvilken dato det blir: 

 • Det må passe for bedømmelseskomiteen.
 • Det må passe for disputasleder.
 • Disputaslokalet må være ledig. 

Merk at komiteen skal ha minst 6 uker på å evaluere avhandlingen fra de mottar avhandlingen fra fakultetet. Videre skal komiteens evaluering (innstilling) leveres til fakultetet senest 25 virkedager før disputasen. 

Merk at datoen som settes er tentativ. Det vil si at ingenting er helt sikkert før avhandlingen har blitt formelt godkjent for disputas av bedømmelseskomiteen og fakultetet. Du kan forvente å få evalueringen senest 20 arbeidsdager før disputasdato. Det kan derfor være lurt å vente med å invitere til disputasmiddag til du vet at det blir disputas. 

Published 19. desember 2016 - 15:46 - Updated 13. April 2021 - 15:49