Innlevering

Før innlevering

Ved innlevering

Ph.d.-kandidat leverer elektronisk følgende til phd.radgiver.vet@nmbu.no i én e-post (og setter hovedveileder på kopi):

 • NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (word-skjema). 
 • Bekreftelse (via e-post) fra hovedveileder på at avhandlingen er klar til å leveres for bedømmelse.
 • Avhandling i PDF-format:
  • - PDF-filen skal inkludere alle artikler og manuskript, inkludert tilleggsmateriale (supplementary material), som inngår i avhandlingen og være i en form som er klar for trykking (for eksempel ha skilleark mellom artiklene).
  • - ISBN, ISSN og Thesis nummer skal stå på forsiden av avhandlingen.
  • - Norsk tittel skal oppgis under engelsk tittel på forsiden av avhandlingen.

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema (word-skjema, konverteres til PDF ved innlevering) for alle publiserte artikler/upubliserte manuskript som har flere forfattere (ved artikkelbasert avhandling).
  • - Signaturer fra de viktigste/mest sentrale medforfatterne, maksimum 5 per artikkel/manuskript.
  • - Medforfattererklæringen for hver artikkel skal være samlet i ett dokument (én PDF per artikkel). Navngi dokumentene så de er selvforklarende, i.e. Co-authorship declarations Paper 1; Co-authorship declarations Paper 2, Co-authorship declarations Paper 3, osv.
  • - Alle signaturer må være godt synlige.
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. Dette kan for eksempel gjelde innhenting av tillatelser vedrørende forskning, tillatelser til bruk av figurer og tabeller i kappen, og tillatelser fra et forlag til å egenarkivere en artikkel i NMBUs åpne vitenarkiv Brage (se mer info under og på biblioteket sin informasjonsside om Brage), osv..

Ph.d.-rådgiver videresender Skjema 4.2 sammen med avhandlingen til instituttleder i P360. Instituttleder må godkjenne søknaden i P360 før avhandlingen kan sendes til bedømmelseskomiteen.

Om dato for disputas

Hovedveileder kan foreslå disputasdato i NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (gjerne 2-3 mulige datoer). Vi vil forsøke å ta hensyn til dette ønsket så langt det lar seg gjøre. Det er flere ting som avgjør hvilken dato det blir: 

 • Det må passe for bedømmelseskomiteen
 • Det må passe for disputasleder
 • Disputaslokalet må være ledig

Merk at komiteen skal ha minst 6 uker og maksimalt 3 måneder på å evaluere avhandlingen fra de mottar avhandlingen fra fakultetet. Videre skal komiteens evaluering (innstilling) leveres til fakultetet senest 25 virkedager før disputasen. 

Merk at datoen som settes er tentativ. Det vil si at ingenting er helt sikkert før avhandlingen har blitt formelt godkjent for disputas av bedømmelseskomiteen og fakultetet. Du kan forvente å få evalueringen senest 20 arbeidsdager før disputasdato. Det kan derfor være lurt å vente med å invitere til disputasmiddag til du vet at det blir disputas. 

Published 19. desember 2016 - 15:46 - Updated 9. september 2022 - 13:26