Etter innlevering

Bedømmelse

Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram hvorvidt komiteen:

  1. Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
  2. Tilrår ikke foreløpig godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil tre (3) måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
  3. Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Bedømmelseskomiteen leverer NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) (word-skjema) til phd.radgiver.vet@nmbu.no senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Instillingen sendes til ph.d.-kandidat og hovedveileder senest 20 virkedager før planlagt disputas. 

Pressemelding

NMBU ønsker å tilgjengeliggjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen din er godkjent, skal ph.d.-kandidat fylle ut et Pressemeldingsskjema (word-skjema) og sende det til vet.redaksjonen@nmbu.no (Cc: phd.radgiver.vet@nmbu.no).  Basert på denne vil Kommunikasjonsavdelingen utarbeide en omtale som annonseres i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjema får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen

Når avhandlingen er blitt godkjent for disputas av bedømmelseskomiteen og fakultetet, skal ph.d.-kandidat sende avhandlingen til trykking. Husk at dersom du skal søke om errataliste, må denne være godkjent av fakultetet, og inkluderes i versjonen du sender til trykkeriet. 

Trykking bestilles av ph.d.-kandidat ved å sende e-post til trykkeriet. Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk pdf-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten. Se informasjon om hva du må forberede og hvilke trykkerier NMBU har avtale med. 

Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for Dr.philos.-grad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.

Fakultetet dekker trykkerikostnader for inntil 10.000 NOK (inkl. mva). Hvilket antall denne summen tilsvarer må du selv undersøke med trykkeriet, da avhandlinger varierer i størrelse og antall fargesider. Vi anbefaler å trykke maksimalt 50 kopier av avhandlingen. Husk å oppgi ressursnummer som skal belastes når du bestiller trykking fra trykkeriet. Hvis det ønskes flere må instituttleder kontaktes og gi godkjenning. 

Pliktavlevering til fakultetet

  • Elektronisk PDF-versjon av avhandlingen (den versjonen med omslag du har mottatt fra trykkeriet) til phd.radgiver.vet@nmbu.no
  • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage). Ph.d-rådgiverne arkiverer kvitteringen.
  • Inntil 50 eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen leveres til disputaslokalet (Auditorium Hippocampus/Festsalen U215) på disputasdagen. Overskuddseksemplarer etter disputasen skal du ta med deg.

Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

Den trykte avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før offentlig forsvar (jf. ph.d.-forskriftens §17). Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet (jf ph.d.-forskriftens §6.1). 

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlingen i NMBU Brage  

Ph.d.-avhandlingen skal gjøres tilgjengelig digitalt gjennom Brage- NMBUs vitenarkiv. Hensikten med Brage er å tilgjengeliggjøre forskningsresultater som er skapt ved NMBU.  Tilgjengeliggjøring i Brage betyr synliggjøring av ph.d.-kandidaten og dens forskning for forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Avhandlingen oppbevares i Brage og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger i NMBU Brage foregår i tre ledd:

  • Ph.d.-kandidaten laster opp trykkeriets elektroniske PDF-versjon av avhandlingen i NMBU Brage før disputas. Kandidaten kan her velge å forbeholde seg retten til å utsette elektronisk tilgjengeliggjøring (på internett) i inntil to (2) år fra disputasdato. 
  • Etter godkjent disputas, kvalitetssikrer Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage opplastet avhandling. Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til kandidatens ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter for tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.
  • Avhandlingen blir elektronisk tilgjengelig på internett ved det tidspunktet som er satt av kandidaten under opplasting og/ eller når embargo tid som er satt av forlaget har gått ut. Avhandlingen vil ikke være søkbar eller tilgjengelig på internett før dette tidspunktet.

Se hvordan du laster opp avhandlingen i NMBU Brage her.

Kontakt Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage for mer informasjon (brage@nmbu.no).

Published 19. desember 2016 - 15:47 - Updated 9. september 2022 - 14:02