Etter innlevering

Bedømmelse

Komiteen skal levere en felles, begrunnet innstilling til fakultetet, hvor det skal gå klart fram hvorvidt komiteen:

 • Tilrår at avhandlingen godkjennes for disputas.
 • Tilrår ikke foreløpig godkjenning av avhandlingen, men tilrår at ph.d.-kandidaten gis tillatelse til en mindre omarbeiding. Fakultetet kan da gi ph.d.-kandidaten en frist på inntil tre (3) måneder til omarbeiding. Bedømmelseskomiteen skal innen seks (6) uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen avgi sin endelige innstilling.
 • Tilrår at avhandlingen underkjennes. En underkjent ph.d.-avhandling, kan bedømmes i omarbeidet utgave tidligst seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet vedtak om underkjenning.

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen (NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (Word skjema)) til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Instillingen sendes til deg og hovedveileder senest 20 virkedager før planlagt disputas. Alternativt kan et digitalt skjema benyttes: NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) - VET

Pressemelding

NMBU ønsker å tilgjengeliggjøre og markedsføre doktorgradsarbeid som gjøres ved universitetet. Så snart avhandlingen din er godkjent, skal du fylle ut et Pressemeldingsskjema som du sender til vet.redaksjonen@nmbu.no (Cc: phd.radgiver.vet@nmbu.no).  Basert på denne vil Kommunikasjonsavdelingen utarbeide en omtale som annonseres i forkant av disputasen. I pressemeldingsskjemaet får du tips til hvordan du kan beskrive arbeidet ditt på en måte som gjør at leseren kan få et innblikk i hva som er gjort og oppnådd, og hva det kan brukes til.

Trykking av avhandlingen

Når avhandlingen din er blitt godkjent for disputas av bedømmelseskomiteen og fakultetet, skal du sende avhandlingen din til trykking. Husk at dersom du skal søke om errataliste, må denne være godkjent av fakultetet, og inkluderes i versjonen du sender til trykkeriet. 

Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende e-post til trykkeriet. Trykkeriene har NMBUs offisielle mal og utformer omslag. Trykkeriet trykker opp det antall avhandlinger som kandidaten ønsker og sender elektronisk pdf-versjon av avhandlingen slik den fremkommer i trykt versjon til ph.d.-kandidaten.

Se informasjon om hva du må forberede og hvilke trykkerier NMBU har avtale med. 

Dersom avhandlingen skal trykkes på norsk eller du disputerer for dr.philosgrad, må du gi tydelig beskjed om dette til trykkeriet slik at de velger riktig mal.

Pliktavlevering til fakultetet

 • Elektronisk PDF-versjon av avhandlingen. 
 • Tre (3) eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen som ph.d.-rådgiverne distribuerer til Biblioteket. 
 • Inntil 50 eksemplarer av den ferdig trykte avhandlingen leveres hos Studie- og Forskningsadministrasjonen Veterinærhøgskolen. Ph.d.-rådgiverne legger frem avhandlingen din på disputasdagen. Overskuddseksemplarer etter disputasen kan du ta med deg.
 • Kvittering for opplasting av avhandling i NMBU Brage (se punkt under om opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av avhandlingen i NMBU Brage). Ph.d-rådgiverne arkiverer kvitteringen.

Trykkeriene sender den ferdig trykte avhandlingen til Nasjonalbiblioteket (5 eksemplarer) og til Universitetsbiblioteket (1 eksemplar). Dette antallet tas ut av bestilt beholdning.

Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

 • Den trykte avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to (2) uker før offentlig forsvar (§16.3 i NMBUs ph.d.-forskrift).
 • Den trykte avhandlingen gjøres offentlig i den form den ble innlevert til bedømmelse, men med eventuelle godkjente endringer som beskrevet i en vedlagt errataliste (§16.2 i NMBUs ph.d.-forskrift).
 • Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet (§ 16.3 i NMBUs ph.d.-forskrift). 

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlingen i NMBU Brage  

Jf. §16.3 i ph.d.-forskriften.

Opplasting og elektronisk tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger i NMBU Brage foregår i tre ledd:

 1. Ph.d-kandidaten laster opp trykkeriets pdf-versjon av avhandlingen i NMBU Brage senest to (2) uker før disputas. Kandidaten kan her velge forbeholde seg retten til å utsette elektronisk tilgjengeliggjøring (på internett) i inntil to (2) år fra disputasdato. 
 2. Etter godkjent disputas, kvalitetssikrer Universitetsbiblioteket/NMBU Brage opplastet avhandling. Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til kandidatens ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter for tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.
 3. Avhandlingen blir elektronisk tilgjengelig på internett ved det tidspunktet som er satt av kandidaten under opplasting. Avhandlingen vil ikke være søkbar eller tilgjengelig på internett før dette tidspunktet.

 Se hvordan du leverer avhandlingen i Brage

Kontakt Universitetsbiblioteket/ NMBU Brage for mer informasjon (brage@nmbu.no).

Published 19. desember 2016 - 15:47 - Updated 9. April 2021 - 13:11