Informasjon til bedømmelseskomitéen

Koordinators (tredjeopponents) ansvar:

Som koordinator er din rolle å koordinere arbeidet med bedømmelsen av doktorgradsavhandlingen, og påse at retningslinjene for bedømmelse av norske ph.d. avhandlinger følges. Det anbefales at koordinator sender ut en e-post med en tidslinje for arbeidet med bedømmelsen av avhandlingen så raskt som mulig etter at komiteen har fastsatt tentativ dato for disputas, samt at koordinator sørger for at komiteen blir enige om en ansvarsfordeling i arbeidet med å evaluere avhandlingen og disputasen.

Koordinator skal:

  • Ha fokus på å raskt bestemme tidspunkt for disputas. Koordinator må få fastsatt dato så fort som mulig i samarbeid med ph.d.-rådgiver og øvrige medlemmer av komiteen.  Ph.d.-rådgiver kommuniserer med ph.d.-kandidat og hovedveileder om dato, og booker disputaslokale. 
  • Påse at det leveres en felles evaluering (bedømmelse/innstilling) fra begge opponenter. Koordinator er ansvarlig for å sammenfatte denne felles evalueringen, ved å bruke NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng). Merk at tidsfristen for evalueringen henger sammen med tentativ disputasdato: koordinator må levere evalueringen senest 25 virkedager før tentativ disputasdato.
  • Informere utenlandske opponenter om de tre mulige utfallene av evalueringen: at avhandlingen kan godkjennes, underkjennes eller sendes tilbake for omarbeiding. Kandidaten har ikke mulighet til å rette opp selve teksten (skrivefeil og småplukk) etter å ha mottatt evalueringen fra komiteen. En omarbeiding kan være aktuelt for eksempel dersom det er vesentlige feil eller mangler i kappen som bør rettes opp, eller at den gir et ubalansert inntrykk eller er bygd opp uten en rød tråd. Selv om komiteen har forslag og innspill til å forbedre avhandlingen skal det ikke bes om mindre omarbeiding dersom den tilfredsstiller kravene til en norsk doktorgrad. 
  • Påse at komiteen bestemmer tema for prøveforelesning og at forslag til tittel til prøveforelesning leveres til ph.d.-rådgiverne senest innen 15 virkedager før disputas. Koordinator skal passe på at temaet skal være mer generelt og ikke overlapper direkte med avhandlingen. Se §17-1 i NMBUs ph.d.-forskrift.
  • Informere komiteen om hvordan disputasen foregår: kandidaten presenterer (30 minutter), deretter opponerer førsteopponent, etterfulgt av andreopponent. Opponentene bør fokusere på diskusjon og dialog med kandidaten, og det er forventet at hver opponent bruker ca. 1 time på utspørring.
  • Informere komiteen om at det er en fordel om opponentene selv deler opp ansvarsoppgaver basert på sin kompetanse – gjelder både skriftlig bedømmelse og selve forsvaret. Merk at alle opponenter er forventet å lese avhandlingen i sin helhet.
  • Informere om at opponentene er forventet å delta på predisputasmiddag sammen med disputasleder eller hovedveileder på kvelden før disputasdagen. Koordinator tar ansvar for å finne ut om kandidaten avholder disputasmiddag og hvorvidt komiteen er invitert (NB: ikke før etter evalueringen er formidlet til kandidaten). Koordinator er forventet å holde tale (som bl.a. omhandler komiteens arbeid) under en eventuell doktormiddag. Dersom doktormiddag ikke blir arrangert er det naturlig at koordinator sier noen ord under lunsjen som arrangeres av instituttet rett etter disputasen.
  • Koordinator må være oppmerksom på at dersom den som disputerer jobber på Veterinærinstituttet (VI) så arrangerer de vanligvis lunsjen etter disputasen der. Dersom kandidaten tilhører VI bør koordinator undersøke dette.
  • Ved utsendelse av avhandlingen fra ph.d.-rådgiverne får komiteen tilsendt forskrift for ph.d.-utdanningen ved NMBU – samt Guidelines for the Evaluation of Candidates for Norwegian Doctoral Degrees og NMBU Veterrinærhøgskolens veileder for opponenter. Koordinator bør gjøre seg kjent med begge disse dokumentene, særlig §12 - §17 i forskriften.
Published 19. desember 2016 - 15:56 - Updated 2. February 2022 - 10:55