Informasjon til bedømmelseskomitéen

Koordinators/ tredjeopponentens ansvar:

Som koordinator er din rolle å koordinere arbeidet med bedømmelsen av doktorgradsavhandlingen, og påse at retningslinjene for bedømmelse av norske ph.d. avhandlinger følges.

Det anbefales at koordinator sender ut en e-post med en tidslinje for arbeidet med bedømmelsen av avhandlingen så raskt som mulig etter at komiteen har fastsatt tentativ dato for disputas, samt at koordinator sørger for at komiteen blir enige om en ansvarsfordeling i arbeidet med å evaluere avhandlingen.

 

Koordinator skal:

  • Ha fokus på å raskt bestemme tidspunkt for disputas.Ved utsendelse av avhandling m.m. er tidspunkt for disputas foreslått. Koordinator må få fastsatt dato så fort som mulig i samarbeid med komité, kandidat og hovedveileder. Deretter formidles dato til administrativt ansvarlig i forskningsavdelingen. Merk at det ikke skal være noen kontakt med kandidat og veileder(e) ut over dette. 
  • Påse at det leveres en felles bedømmelse fra begge opponenter på skjema 4.4. Bedømmelse av avhandlingen  (tidsfrist for dette henger sammen med disputasdato).

  • Informere utenlandske opponenter om at avhandlingen kan godkjennes, underkjennes eller sendes tilbake for større omarbeiding. Kandidaten har ikke mulighet til å rette opp selve teksten (skrivefeil og småplukk) etter å ha mottatt rapport fra komiteen. 
  • Påse at komiteen bestemmer tema for prøveforelesning innen oppgitt tidsfrist. Koordinator skal også passe på at temaet skal være mer generelt og ikke overlapper direkte med avhandlingen.
  • Informere komiteen om hvordan disputasen foregår: kandidat presenterer selv, deretter 1 og 2 opponent. Fokus på diskusjon, dialog og forventet tidsbruk pr opponent.
  • Informere om at det er en fordel om opponentene selv deler opp ansvarsoppgaver basert på sin kompetanse – gjelder både skriftlig bedømmelse og selve forsvaret.

  • Informere om at opponentene må komme til Oslo dagen før disputas og at det da blir middag med disputasleder eller hovedveileder på kvelden. Dessuten at det ofte er doktormiddag på kvelden etter disputas. Koordinator tar ansvar for å finne ut om det blir middag og om komiteen er invitert (NB: ikke før etter evalueringen er formidlet til kandidaten).   Koordinator holder vanligvis tale (som bl.a. omhandler komiteens arbeid) under middagen.  Dersom doktormiddag ikke blir arrangert er det naturlig at koordinator sier noen ord under lunsjen.

  • Koordinator må være oppmerksom på at dersom den som disputerer jobber på Veterinærinstituttet (VI) så arrangerer de vanligvis lunsjen etter disputasen der. Greit at koordinator sjekker dette opp dersom kandidat er fra VI.
  • Ved utsendelse av avhandlingen får komiteen tilsendt forskrift for ph.d.-utdanningen ved NMBU – samt «Guidelines for the Evaluation of Candidates for Norwegian Doctoral Degrees. Koordinator bør gjøre seg kjent med begge disse dokumentene. Særlig forskriftens §12 – 16 og § 18-20.
Published 19. desember 2016 - 15:56 - Updated 5. February 2020 - 11:08