Veiledning

Arbeidet med ph.d.-prosjektet skal foregå under individuell veiledning. Fakultetet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten blir inkludert i et relevant og aktivt fagmiljø med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater.

Hvem kan være veileder? 

Veiledergruppen består av hovedveileder og normalt 1-2 medveiledere. Alle veiledere skal ha doktorgrad, eller bedømt førsteamanuensis-/professor-kompetanse (jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-4 og § 2-2), innenfor relevante fagfelt og være aktive forskere. Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel, «Om ugildhet», § 6-10, gjelder for veilederne. Hovedveileder har hovedansvaret for oppfølging av ph.d.-kandidatens faglige utvikling og gjennomføring i samsvar med fremdriftsplanen, og skal være ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten.

Hovedveileder skal være ansatt ved NMBU, og skal ha tidligere erfaring eller opplæring som veileder for ph.d.-kandidater. I særskilte tilfeller, når faglige hensyn tilsier det, kan det oppnevnes ekstern hovedveileder. Dette skal begrunnes og være basert på skriftlig avtale mellom hovedveileders arbeidsgiver og NMBU. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.

Veilederne er dine nærmeste samarbeidspartnere, og det er viktig at dere tidlig i forløpet går gjennom hvilke forventninger dere har dette samarbeidet. Bruk Forventningsavklaringsskjema som verktøy (mellom veileder og ph.d.-kandidat) når dette diskuteres.

Endring i veiledergruppen
Dersom det er ønske om endring i veiledergruppen skal det søkes om på NMBU 2.2.3 Endring veiledning i samarbeid med veiledere. Skjemaet leverer du til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Som hovedregel kan ikke veileder fratre før ny veileder er oppnevnt.

Søknaden behandles i i møtet i Ph.d.-programråd VET og ph.d.-rådgiver formidler svar til kandidat og veiledere.

Published 19. desember 2016 - 15:34 - Updated 7. April 2022 - 15:36