Rutiner og skjemaer

Framdriftsrapportering

 • Ph.d.-kandidat fyller ut NMBU 2.1 Fremdriftsrapport for ph.d.-kandidat - VET og leverer dette elektronisk til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no) innen 15. januar hvert kalenderår.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer rapportene i P360 og setter instituttleder som saksbehandler.
 • Instituttleder går igjennom rapportene på sitt institutt. Vanskelige saker løftes opp på fakultetsnivå.
 • Ph.d.-rådgiver formidler svar til ph.d.-kandidat om godkjenning av eventuelle endringer.

Endring av avtaleperiode

Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU i en stipendiatstilling

 • Du tar kontakt med instituttleder og Team personal.
 • Team personal (og instituttleder) vurderer saken og legger den fram for ansettelsesutvalget ved VET.
 • Team personal svarer deg og underretter ph.d.-rådgiver (for å sikre samsvar mellom ansettelsesforholdet og ph.d.-studiets lengde).
 • Ph.d.-rådgiver registrerer endringen i FS.

Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU i en annen stilling og eksterne ph.d.-kandidater

 • Du fyller ut NMBU 2.2.1 Endring avtaleperiode (word-skjema) og legger til dokumentasjon fra hovedveileder og arbeidsgiver. 
 • Søknaden behandles i ph.d.-programrådsmøtet.
 • Ph.d.-rådgiver svarer deg og registrerer endringen i FS. 

Endring i veiledergruppen

 • Ph.d.-kandidat fyller ut NMBU 2.2.3 Endring veiledning (word-skjema) i samarbeid med veiledere og leverer dette elektronisk til ph.d.-rådgiver. 
 • Søknaden behandles i møtet i Ph.d.-programråd VET.
 • Ph.d.-rådgiver arkiverer i P360 og formidler svar til kandidat og veiledere.

Opplæringsdelen

 • For å kunne melde deg opp i emner, må du være registrert i FS. Ved manglende registrering, kontakt ph.d.-rådgiver: phd.radgiver.vet@nmbu.no.
 • Du melder deg selv opp til emner ved NMBU via StudentWeb eller ved å kontakte SiT (Studentenes informasjonstorg).
 • Obligatoriske ph.d.-emner på Veterinærhøgskolen er: VET400 Introduction to biomedical research, VET420 Midterm course og VET421 Midterm evaluation.
 • Alle ph.d.-emner som går på Veterinærhøgskolen begynner på emnekoden VET. Emnene finnes her.

Dersom du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut NMBU 2.2.2 Endring opplæringsdel (word-skjema) og sende dette til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Dette skal gjøres før emnet du ønsker å bytte til er gjennomført. Phd.-rådgiver godkjenner endringer og gir beskjed til deg om endringen er godkjent.

Godkjenning av opplæringsdelen

 • Før avhandlingen leveres inn til bedømmelse, må opplæringsdelen være godkjent. Opplæringsdelen godkjennes ut fra dokumentasjon på at elementene som inngår er gjennomført og bestått i tråd med kravene i Ph.d.-forskriften og eventuelle særlige krav fastsatt i Ph.d. 
 • NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (e-post mal i zip) skal fylles ut og leveres til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no). Karakterutskrifter/bekreftelser på emner som er gjennomført ved andre læresteder (nasjonalt eller internasjonalt) må du selv sørge for å levere til ph.d.-rådgiver. Vi foretrekker å få dette samlet. Sensur fra emner tatt ved NMBU er registrert fortløpende.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer fullførte emner og presentasjoner/postere i FS og informerer deg om at opplæringsdelen er godkjent.
 • Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan, må NMBU 2.2.2 Endring opplæringsdel fylles ut og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no.

Oppstartsseminar, midtveisevaluering og sluttseminar

Veiledning for startseminar, midtveisevaluering og sluttseminar

Oppstartsseminar

 • Du skal ha et oppstartseminar innen 6 måneder fra oppstart.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av oppstartsseminar.
 • Hovedveileder skal sende bekreftelse til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no) når startseminaret er gjennomført.
 • Dokumentasjon på gjennomført startseminar inkluderes i neste fremdriftsrapport.

Midtveisevaluering

 • Ph.d.-kandidat melder seg opp til VET421 - Midtveisevaluering via StudentWeb.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av midtveisevaluering.
 • Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og fremdrift, og fylle ut NMBU 2.4 Midtveisevaluering og levere det til phd.radgiver.vet@nmbu.no.
 • Ph.d.-rådgiver videresender skjemaet til ph.d.-kandidat, hovedveileder og instituttleder.
 • Etter at midtveisevalueringen er bestått må du delta på det obligatoriske VET420 Midtveiskurset.
 • Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved doktorgradsarbeidet, slik at det er fare for at utdanningen ikke kan gjennomføres på normert tid, skal fakultetet i samarbeid med veilederne og kandidaten, iverksette tiltak for å legge til rette for fullføring.

Sluttseminar

 • Ph.d.-kandidaten skal ha et sluttseminar ca. 6 måneder før avslutning.
 • Veileder og instituttleder legger til rette for sluttseminar som skal avholdes før prøveforelesning og disputas.
 • Hovedveileder sender dokumentasjon på gjennomført sluttseminar via e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no.
Published 19. desember 2016 - 15:11 - Updated 18. mai 2022 - 14:02