Fremdrift og obligatoriske seminarer

For å sikre best mulig kvalitet på ph.d.-utdanningen utfører NMBU tiltak for å avdekke manglende progresjon i opplæringsdelen eller avhandlingsarbeidet, eller mangler ved veiledningen.  

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 obligatoriske seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen: et startseminar, en midtveisevaluering og et sluttseminar

Startseminar

Startseminaret skal gjennomføres i første semester, og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

 • Ph.d.-kandidaten presenterer prosjektplan og utdanningsplan for å få innspill på prosjektvinkling, design, metode, omfang og realisme av prosjektet samt mulige emner, seminarer og aktiviteter. 
 • Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av oppstartsseminar.
 • Hovedveileder sender dokumentasjon på gjennomført startseminar via e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no.

Sluttseminar

Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

 • Ph.d.-kandidaten presenterer resultatene i ph.d.-prosjektet og innholdet i avhandlingen.
 • Det gis innspill til det avsluttende arbeidet samt praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas.
 • Veileder og instituttleder legger til rette for sluttseminar som skal avholdes før prøveforelesning og disputas.
 • Hovedveileder sender dokumentasjon på gjennomført sluttseminar via e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no.

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to studieår av utdanningstiden. Målet er å evaluere progresjon og identifisere eventuelle behov og/ eller barrierer i prosjektet. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet.

 • Ph.d.-kandidaten melder seg opp til VET421 - Midtveisevaluering via StudentWeb.
 • Kandidaten skal bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet; én av kandidatens veiledere og ett annet medlem med vitenskapelig kompetanse innen kandidatens fagområde som kommer fra kandidatens fakultet eller utenfra.
 • En uke før presentasjonen holdes: Kandidaten leverer en skriftlig framstilling av status i prosjektet (Word format, Calibri 11, enkel linjeavstand) på inntil 3 sider til ekstern sensor, veileder og instituttleder. Publiserte arbeider, manuskripter og abstrakter må legges ved som vedlegg. Fremstillingen bør ta utgangspunkt i den opprinnelige prosjektskissen brukt i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-utdanningen, og kommentere framdrift i forhold til denne. Fremstillingen avsluttes med en kort redegjørelse for forventet fremdrift siste del av ph.d.-utdanningen.
 • Den muntlige 30 minutters presentasjonen gis i et åpent forum med muligheter for spørsmål etter presentasjonen.
 • Etter dette foregår en evaluering i et lukket møte med kandidaten, en ekstern sensor, veileder(e) og instituttleder. Den eksternt oppnevnte gir kandidaten respons på det skriftlige og muntlige og tar opp akademiske, organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer i kandidatens ph.d.-prosjekt. Til slutt er det en debatt om hvordan disse forholdene bør håndteres.
 • Evalueringsgruppen skal også ta stilling til faglig status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding på fastsatt skjema NMBU 2.4 Midtveisevaluering
 • Ph.d.-rådgiver videresender skjemaet til ph.d.-kandidat, hovedveileder og instituttleder.
 • Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved doktorgradsarbeidet, slik at det er fare for at utdanningen ikke kan gjennomføres på normert tid, skal fakultetet i samarbeid med veilederne og kandidaten, iverksette tiltak for å legge til rette for fullføring.

Framdriftsrapport

I avtaleperioden skal du årlig levere skriftlige rapporter om framdriften i ph.d.-utdanningen. Framdriftsrapportene skrives på fastsatte skjema (NMBU 2.1 Fremdriftsrapport for ph.d.-kandidat - VET) innen 1. oktober hvert år. 

Skjemaene behandles av ph.d.-rådgiverne og instituttlederen konfidensielt når opplysningene tilsier det.  

Forsinkelse i ph.d.-løpet

Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU i en stipendiatstilling

 • Du tar kontakt med instituttleder og Team personal.
 • Team personal (og instituttleder) vurderer saken og legger den fram for ansettelsesutvalget ved VET.
 • Team personal svarer deg og underretter ph.d.-rådgiver (for å sikre samsvar mellom ansettelsesforholdet og ph.d.-studiets lengde).
 • Ph.d.-rådgiver registrerer endringen i FS.

Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU i en annen stilling og eksterne ph.d.-kandidater

Published 19. desember 2016 - 15:31 - Updated 18. august 2022 - 13:50