Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

  • For master i samfunnsøkonomi - Applied Economics and Sustainability - med spesialisering skal masteroppgave skrives innen spesialiseringen.

Valg av tema
Oppgavetemaet bør du tenke på allerede i 1. studieår. Det legges ut forslag til temaer for mastergradsoppgaver innen for de ulike fagområder. Forslag til temaer for masteroppgaver finner du her.  

Hensikten med presentasjonen er at den enkelte student kan finne temaer av interesse og at veiledere har ideer som de ønsker nærmere belyst. Noen fagområder har få eller ingen forslag, mens andre kan presentere flere. Flere av de foreslåtte mastergradsoppgavetemaene inngår i forskningsprosjekter som er i gang ved instituttet.

Du kan skrive oppgave alene eller sammen med en annen student. Velger du samarbeidslinjen, er det viktig at dere er godt samkjørte og har diskutert samarbeidsforholdet grundig.

Informasjonsmøte om masteroppgaven vil bli avholdt en tid før fristen for å melde inn valg av tema for masteroppgave. E-post om informasjonsmøte sendes til NMBU-adressen.

Søknad om veileder
Studentene må søke om å få veileder ved å svare på Questbackundersøkelse. Veileder tildeles på grunnlag av innsendt valg av problemstilling. Det forutsettes at studentene har gjennomført nær 90 stp. før skrivingen starter.

E-post og Questbackundersøkelse "Masteroppgave - søknad om veileder" sendes til NMBU-adressen.

Skal du skrive masteroppgave i vårsemesteret med innlevering 15. mai, er fristen for å søke om å få veileder 1. oktober.

Skal du skrive masteroppgave i høstsemesteret med innlevering 15. desember, så er fristen for å søke veileder 1. mars.

Studentene vil få tilbakemelding om hvem som er veileder etter ca. 14. dager. Dette skjemaet erstatter søknad "Melding om valg av gradsoppgave".

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en mer spesifisert arbeidsplan/kontrakt innen 1. desember (alt 2. mai for de som skal levere i høstsemesteret). Det er anledning til å ha to veiledere, men som økonomistudent må du ha hovedveileder (1. veileder) ved Handelshøyskolen. Bruk skjemaet Kontrakt - gradsoppgave.

Oppmelding til masteroppgave
Via StudentWeb skal man melde seg opp til masteroppgave på lik linje med øvrige emner ved NMBU med kode:

M30-ECON for masterstudenter i samfunnsøkonomi - Applied Economics and Sustainability

Oppmeldings- og avmeldingsfrist for de som skal skrive masteroppgave i høsten er 15. september og 1. februar for de som skal skrive masteroppgave i våren.

Veiledningseminar
Tidlig i januar arrangeres det et veiledningsseminar som omfatter alle Handelshøyskolens studenter som skal skrive masteroppgave. Seminaret er en del av veiledningstilbudet og betraktes som obligatorisk.

Permisjon eller utsatt innlevering
Ved sykdom og andre gyldige grunner kan det etter søknad innvilges utsatt innlevering av gradsoppgaven. Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom) kan være undervisningsoppgaver ved NMBU, enkelte studenttillitsverv, omsorgsarbeid og uforskyldte problemer med oppgaven. Søknad om utsatt innlevering skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt.

Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere Kontrakt-gradsoppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til instituttet for signering.

Ved innlevering
Se huskeliste til innlevering.

Published 30. september 2014 - 14:05 - Updated 27. november 2020 - 14:59