Energiteknologi

Overgangen til et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi trenger dyktige sivilingeniører med kompetanse i energiteknologi. Norge er et land med enorme energiressurser i form av fossile og fornybare energikilder, men måten vi benytter og utvikler bruken av disse energikildene i industrien vår, dagliglivet eller til eksport, vil ha store konsekvenser for framtiden både for oss selv og andre. Studiefordypningen i energiteknologi kombinerer teoretiske og anvendte fag på en framtidsrettet måte, og gir deg solide basiskunnskaper sammen med ingeniørfag, øvelser og prosjektarbeider som setter kunnskapene dine inn i en større sammenheng.

GRUNDIG TEKNOLOGISK VERKTØYKASSE
I den første delen av studietiden din vil du få en grundig innføring i den fysikken som styrer prosessene som foregår både i naturen og i industriell sammenheng, og på denne måten blir du stand til å forstå avansert energiteknologi på en god måte. Viktige fag som du møter tidlig i studiet omfatter hydrodynamikk, elektromagnetisme, måleteknikk, termodynamiske lover og sammenhenger, varmestråling og varme-overføring, så vel som nye måter å fange opp, lagre og omforme energi. Dette bygger på en solid innføring i matematikk, men også programmering og andre dataverktøy som er nødvendige for å kunne beskrive og modellere industrielle prosesser.

I videregående emner får du også en grundig innføring i viktige fag som gjør det mulig å utvikle og bygge opp energitekniske systemer som; materiallære, teknisk design, maskinelementer, elektronikk og elektroteknikk. Du får også en tidlig innsikt i hvordan ulike typer maskiner, energioverføringssystemer og prosessteknisk utstyr fungerer og kan styres, og hvordan væsker, gasser og ulike materialer oppfører seg ved ulike betingelser osv.

I energiteknologistudiet er vi også stolte av å kunne tilbyde en høy grad av «hands-on» undervisning kombinert med mer teoretiske læring. Dette skjer gjennom ulike laboratorieøvelser, beregninger og små prosjekter av ulike slag som inngår som en viktig og integrert del i de fleste av disse emnene. På denne måten får du testet de teoretiske kunnskapene dine, og lært nye ting på en spennende og engasjerende måte sammen med dine medstudenter.  

ENERGI, PROSESSER OG MILJØTEKNOLOGI I SAMSPILL
I løpet av studiet vil du få en god oversikt over verdens energiressurser, og hvordan effektiv implementering og utvikling av fornybare kilder som vannkraft, vind- og solenergi.  Du vil også få en innføring i «fortidens» energiomforming gjennom konvensjonelle olje-, gass- og kullkraftverk. Dette er viktig både for å kunne avvikle og fornye den tradisjonelle industrien på en god måte som gjennom CO2-håndtering og overgangen til hydrogen-basert forbrenning

Etter å ha bygget en solid basis i ulike teknologiemner, vil du bli tatt dypere inn i viktige aspekter av energifysikk, prosess og energiteknikk. Dette inkluderer prinsipper for konvertering og overføring mellom energiformer innenfor industriell energiproduksjon og energiomsetning. Du lærer også mer om ulike typer biologiske materialer og kjemiske prosesser og hvordan de utnyttes industrielt for å bryte ned og endre egenskaper hos mange ulike typer av råmaterialer, samt beregning av masse- og energibalanser i slike systemer. 

Du får også lære mer om viktige tekniske komponenter som pumper og turbiner, forbrenningsanlegg, solceller, klimaanlegg og varmevekslere, rørsystemer og ledningsanlegg, reguleringsteknikk og automasjon, energieffektivisering og energiøkonomi mv. 

 

SPESIALISERINGSMULIGHETER, VALGFAG OG STUDIER I UTLANDET
Arbeide med beregning, dimensjonering og tilpasning av teknisk utstyr, anlegg og større energisystemer er noe de fleste energi-teknologer møter i sitt daglige virke. Du lærer derfor å bruke flere typer avanserte industrielle data- og spesialprogrammer for dimensjonering, utvikling og analyse av viktige komponenter og ulike varianter av energi- og prosesstekniske systemer.

Eksempler fra datasimulering med programvaren SolidWorks Flow: Til venstre: En enkel varmeveksler av rustfrie stålrør der en oppvarmet luftstrøm går gjennom senter og er omgitt av en rørkappe fylt med vann som strømmer gjennom og gradvis varmes opp. Til høyre ses temperaturendringen i vannet inne i varmeveksleren, angitt med fargeendring, fra blått/kaldt helt til høyre til rødt/varmt (Illustrasjoner: SolidWorks/C. Salas).

Foto
SolidWorks/C. Calas
Datasimulering av en liten varmeveksler der en oppvarmet luftstrøm går gjennom senter med en omliggende vannstrøm som gradvis varmes opp. Til høyre kan man se temperaturendringen i vannet som en fargeendring, fra blått og kaldt på høyre siden inne i varmeveksleren, til rødt og varmt på den andre siden. Foto: Solid-Works/C. Salas.

Studieplanene i Energiteknologi gir deg også en mulighet for å legge litt ekstra vekt på konstruksjon og maskindesign når du kommer i tredje og fjerde studieåret ditt dersom du ønsker dette. Samtidig inneholder denne delen av studiet også gode muligheter for å ta valgfag og tilleggsemner ved NMBU, der du bl.a. kan lære mer om energiøkonomi, planlegging og drift av energisystemer, herunder elektriske kraftnett og kraftsystemer, krav til slike systemer og hvordan moderne IKT teknologi kan anvendes i utvikling og styring i eksisterende og framtidige el-kraft- og energisystemer mv. Valgfrie innovasjonsfag vil også kunne hjelpe deg å lokke fram dine kreative sider.

Ved tidlig planlegging vil du også kunne ha gode muligheter til å gjennomføre et studieopphold på ett til to semestre ved utenlandske universiteter, for eksempel i Tyskland, England eller USA, eller i ett av de øvrige nordiske landene. Du finner mer om valgfag, spesialiseringer og mulighetene for gjennomføring av utenlandsopphold på studiesidene våre.

PROSJEKTER OG MASTERARBEID
På mastertrinnet, som utgjør de siste to årene av studiet ditt, kommer du til å arbeide mer stadig mer selvstendig med spesialemner og tidsavgrensede prosjekter som tar opp tidsaktuelle temaer i samfunnet og næringslivet.

 

Eksempler fra forsknings- og masterprosjekter knyttet til utnytting av vindenergi i havområdene. Venstre: Røffe driftsforhold i Nordsjøen krever store, robuste og stabile konstruksjoner. Midten: Utviklingskonsepter for flytende tårnstamme med forankrings-fester. Høyre: Stabilitetsforsøk i bølgetank med nedsenket med tårn og NMBU-professor i delvis nedsenket tilstand (Illustrasjon/Foto: T.A. Nygaard, RealTek/IFE).

Foto
T.A. Nygaard, Realtek/IFE
Økt utnytting av vindenergi til lands og til havs vil utfordre talentene dine både som ingeniør, modellutvikler og ikke minst eksperimenteringslysten. Spesielt røffe driftsforhold i Nordsjøen krever enormt kostbare konstruksjoner. Disse må data-modelleres og småskala-testes i mange ulike trinn i bølgetank før bygging, og da gjerne sammen med både masterstudenter og en professor i delvis nedsenket tilstand. Foto: T.A. Nygaard, Realtek/IFE.

Den siste delen av studiefordypningen i Energiteknologi omfatter en kombinasjon av større prosjektorienterte hovedfag i Energifysikk, Prosess- og energiteknologi og Maskindesign. Disse hovedfagene forbereder deg til masteroppgaven din som gjennomføres i vårsemesteret. Avhengig av fagvalgene dine litt tidligere i studiet vil hovedfagskombinasjonene gi deg en økt spesialisering innen 1) Prosessteknologi med energikonvertering, eller 2) Prosess og energiteknologi med maskindesign. 

Det første alternativet vil være et godt grunnlag for prosessorienterte masteroppgaver knyttet til biokjemisk energioverføring eller større forbrennings- og varmeanlegg mv. Det andre alternativet  gir et godt grunnlag for masteroppgaver relatert til mekanisk energihøsting og konvertering som vindmøller og turbiner fra stor til liten skala mv. Mastergradsarbeidet gjennomføres vanligvis i samarbeid med organisasjoner, bedrifter, forskere og veiledere ved fakultetet.

Som sivilingeniørstudent med fordypning i energiteknologi hos oss kan vi love deg en studietid med mange faglige utfordringer, muligheter for å delta aktivt i spennende og nyttige prosjekter, og et framtidsfokus som åpner for spennende jobbmuligheter.

YRKESVALG OG ARBEIDSMARKED
Studiet er i energiteknologi er løsningsorientert og tar opp mange av de viktigste utfordringene som har stort fokus i norsk industri, energiforsyning og planlegging og samfunnsutvikling mot et «grønt skifte». Norge er en stor eksportør av energi med internasjonale aktører og forgreininger, og sivilingeniører med spesialisering innen energiteknologi vil også være sterkt etterspurt utenfor våre egne landegrenser gjennom årene som kommer.

Noen eksempler, som viser litt av bredden blant et stort antall arbeidsgivere vi kjenner til, som har ansatt kandidater fra mastergradsfordypningene våre innen prosess, energi og maskinfag de seinere årene er blant annet:

Borregaard, Baker Hughes, Nammo, Yara International, Norsk Hydro, TINE, AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, Rainpower, Nessco, TMC, Norske Skog, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, FS-subsea, Equinor, TechnipFMC, Eureka Pumps-Align, PG Flow Sollutions, Altus Intervention, ALICO Aluminium, Mondelez, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, COWI, Dovre Group, NIRAS, EST-FloatTec, ECO-1 Bioenergi, Glitre Energi, InBallast, Sweco Norge, Rototec, Jackon Isolasjon, NOPREC, DB Schenker, Tronrud Engineering, Maltus Uniteam, Opplandske betong, Bærum kommune, Oppegård kommune, Vestby kommune, m.fl.

Published 17. januar 2009 - 21:00 - Updated 27. oktober 2021 - 15:13