Bærekraftig prosessteknologi

Ved å studere bærekraftig prosessteknologi vil du kunne lære om hele kjeden fra råvare til ferdig produkt og hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og optimeres for å sikre høy kvalitet, lønnsomhet, og liten miljøpåvirkning. Dette fordypningsvalget gir deg ferdigheter og kunnskaper som er relevante for et bredt spekter av tradisjonell prosessindustri, men er også spesialtilpasset et arbeidsmarked i rask endring i takt med det grønne skiftet, der stadig flere prosess-teknologer vil trenges innen områder som bioraffinering, vannrensing, bioteknologi og farmasøytisk industri.

GRUNDIG BASIS I INGENIØRFAG
Studiet i bærekraftig prosessteknikk er en unik sivilingeniørutdanning som legger vekt både på å gi deg en solid basis i realfag, så vel som gode og nyttige tverrfaglige kunnskaper. I de første delene av studiet får du et solid grunnlag i anvendt fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, kjemi og mikrobiologi.  Dette er viktige byggesteiner som gjør deg i stand til å tilegne  mer avanserte kunnskaper og ferdigheter innen  prosessteknologi, maskinteknikk og teknisk innovasjon.

I videregående emner får  du en god forståelse for hvordan ulike fysiske og kjemiske  effekter gir opphav til egenskapene til materialer, væsker og gasser, som er viktige for å beskrive biologiske og industriellere prosesser. Du vil også få gode kunnskaper i matematiske modeller og avanserte dataverktøy. som.  Du vil også lære  om mikrobiologi, biokjemi og bioraffinering som gir deg gode forutsetninger for å kunne jobbe med en rekke ulike prosessrelaterte arbeidsoppgaver.

Felles ingeniøremner som materialteknologi og konstruksjonsfag, elektroteknikk og elektronikk, måleteknikk, hydrodynamikk og termodynamikk gjør deg også stand til å forstå hvordan ulike typer teknisk utstyr og installasjoner er bygget opp og fungerer og hvordan de kan beregnes og dimensjoneres.

FOKUS PÅ KREATIVITET OG SAMARBEID
Gjennom de siste to årene av studiet, vil din egen kreativitet, selvstendighet og evne til samarbeide med andre bli stadig viktigere.  I denne delen av studiet deltar du i spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter. Du kommer også i nærmere kontakt med problemstillinger direkte knyttet til næringslivet, og med spesialister blant de tekniske og vitenskapelige ansette ved fakultetet.

VALGMULIGHTER OG STUDIER I UTLANDET
Valgmulighetene hos oss er mange, men det kan være en fordel å knytte seg til FoU-prosjekter som allerede foregår ved fagmiljøet vårt, eller å opprette tidlig kontakt med bedrifter og organisasjoner i netterveket vårt. Du har mulighet til å starte prosjektarbeid tidlig og å være med Student Research Lab (SRL) hvor du får jobbe tett med prosjekter som er relevante for prosessindustrien. I denne delen av studiet åpnes det også for organisering av større samarbeidsprosjekter der mastergradsstudenter fra flere av studieretningene samarbeider om læring, næringslivskontakt og utviklingsarbeid.

Ved tidlig planlegging vil du også kunne ha gode muligheter til å gjennomføre et studieopphold på ett til to semestre ved utenlandske universiteter, for eksempel i Tyskland, England eller USA, eller i ett av de øvrige nordiske landene. Du finner mer om valgfag, spesialiseringer og mulighetene for gjennomføring av utenlandsopphold på studiesidene våre.

INDUSTRIPROSJEKTER OG MASTERARBEID
På mastertrinnet kommer du i tett kontakt med problemstillinger knyttet til prosessindustrien, produksjonsbedrifter og bærekraftutfordringer i samfunnet vårt for øvrig. Slike prosjekter kan spenne fra prototyping utvikling av ny teknologi, til simuleringer og analyse av ulike produksjonsprosesser og produktegenskaper. Studiet avslutted med et selvstendig mastergradsprosjekt som spenner over et helt semester, og som du gjennomfører i samarbeid med bedrifter, og forskere og veiledere ved fakultetet.

BioMax

Foto
Pål Tveit
Fig. 1. Eksempler fra design av småskala prosessanlegg for framstilling av biodiesel. Dette pilotanlegget ble utviklet og brukt i forsøk som del av mastergradsoppgaven "Development, Testing and Evaluation of the Second Generation of the Small-Scale Biodiesel Production Line “BioMax”. Foto:  Pål Tveit.

YRKESVALG OG ARBEIDSMARKED

NMBU markerer nasjonalt som bærekraftsuniversitet, og fagmiljøene ved universitetet og Realtek har i dag en omfattende forskning som spenner fra biologi og kjemi til matindustri, avfallsbehandling og renseteknikk, bioenergi og teknisk innovasjon. Disse miljøene, og næringslivet vi jobber sammen med, både i innland og utland, har behov for unge og kreative medarbeidere og samarbeidspartnere.

Som sivilingeniørstudent med bærekraftig og prosessteknikk som fagområde gir vi deg både gode jobbutsikter og spennende framtidsmuligheter. Eksempler på aktuelle arbeidsgivere og bedrifter som har hentet teknologikandidat fra MPP-studiene ved Realtek de senere årene er blant annet:

Borregaard, Norilia, Nortura, TINE, Yara International, Felleskjøpet, Cargill, Biotech Betaglucan, Norsk Hydro, AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, TechnipFMC, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, Equinor, Nexans, ALICO Aluminium, ARMEC, Dynatec, Adigo, Mondelez, Bane NOR, Veidekke, Telenor, FFI, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, MHWirth, COWI, NIRAS, EST-FloatTec, Eureka Pumps-Align, ,  Rainpower, ServiTech, EVRY, ECO-1 Bioenergi, DNB, Gjensidige, GET TDC, SINTEF mfl.

Published 11. september 2006 - 12:00 - Updated 27. oktober 2021 - 14:49