Bærekraftig prosessteknologi

GRUNDIG BASIS I INGENIØRFAG

Studiet i bærekraftig prosessteknikk er en unik allsidig tverrfaglig sivilingeniørutdanning som legger vekt på utvikling av gode ingeniørtekniske kunnskaper og brede kunnskaper i anvendt prosessteknikk. På denne måten vil du kunne delta i arbeidet med å utvikle og designe nye prosesser og prosessteknisk utstyr, bygge opp små og store prosesstekniske anlegg, samt styre og forbedre industrielle produksjonsprosesser.

I første del av studiet ved NMBU lærer du en del Fysikk, Matematikk, Statistikk, Informatikk (IKT) og ulike former for nyttig programvarebruk. I tillegg, lærer du hoved prinsipper av Mikrobiologi, Biokjemi og Bioraffineri som er relevante for utvikling av nye bærekraftige bioprosesser. Du får en innføring i hvordan fysikk, kjemi og biologi griper inn i hverandre med hensyn til egenskapene til materialer, væsker og gasser. Matematikk og databehandling brukes til å beskrive og modellere slike endringsprosesser, og fungerer som et viktig kontroll- og styringsverktøy. Videre lærer du hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å påvirke og endre egenskapene hos ulike typer råstoffer.

Gjennom videregående emner som termodynamikk, hydrodynamikk og transport av væsker og gasser, får du god innsikt i hvordan de fysiske lovene fungerer i praksis. I ingeniørfagene; materialteknologi, fasthetslære og styrkeanalyse, maskinelementer og effektoverføringssystemer, og lærer du mer om hvordan ulike typer konstruksjoner og utstyr kan beregnes og dimensjoneres.  Gjennom hovedfagene lærer du hvordan man kan designe forskjellige prosessanlegg.

Valgfrie innovasjonsfag vil også kunne hjelpe deg med å lokke fram dine mer kreative sider.

FORDYPING I BÆREKRAFTIG PROSESSTEKNIKK

 Siste del av studiet inneholder muligheter for tilleggsemner innen planlegging og prosjektstyring, økonomi og bedriftsetablering. Du vil også kunne få muligheter til studieopphold på ett til to semestre ved utenlandske universiteter og teknologimiljøer, som for eksempel i Tyskland, England, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Spania, Nederland, eller USA.

PROSJEKTARBEID
På «mastertrinnet» som utgjør de siste to årene av studiet, er det et sterkere fokus både på studentenes egen kreativitet, selvstendighet og evne til samarbeide med andre. I denne delen av studiet kommer du til å lære mye nytt gjennom spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter. Du kommer i nærmere kontakt med tekniske problemstillinger direkte knyttet til næringslivet, og med spesialister blant forsker- og lærerstaben ved fakultetet.

Valgmulighetene hos oss er mange, men det kan være en fordel å knytte seg til FoU-prosjekter som allerede foregår ved fagmiljøet vårt, eller å opprette tidlig kontakt med bedrifter og organisasjoner som vi har kontakt med.

Du har mulighet til å starte prosjektarbeid tidlig og å være med Student Research Lab (SRL) hvor du får jobbe tett med prosjekter relevante for prosessindustrien.

I denne delen av studiet åpnes det også for organisering av større samarbeidsprosjekter der mastergradsstudenter fra flere av studieretningene samarbeider om læring, næringslivskontakt og utviklingsarbeid.

MASTERGRAD
På mastertrinnet kommer du til å arbeide mer selvstendig med spesialemner, laboratoriearbeid og prosjekter der du kommer i nærmere kontakt med problemstillinger knyttet til prosessindustrien og produksjonsbedrifter. Slike prosjekter kan spenne fra tidlig utvikling og konstruksjon av elementer for bruk i teknisk utstyr, til analyse av ulike produksjonsprosesser og produktegenskaper.

Siste del av studiet omfatter masterfag i bærekraftig prosessteknikk, samt et selvstendig avsluttende mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng, som du gjennomfører i samarbeid med bedrifter, og forskere og veiledere ved fakultetet.

BioMax

Foto
Pål Tveit

Fig. 1. Pilot Biodiesel anlegg utviklet i MSc oppgave "Development, Testing and Evaluation of the Second Generation of the Small-Scale Biodiesel Production Line “BioMax”"

YRKESVALG OG ARBEIDSMARKED
Fagmiljøene ved NMBU og RealTek spenner fra biologi og kjemi til matindustri, avfallsbehandling og renseteknikk, bioenergi og teknisk innovasjon. Disse miljøene, og næringslivet vi jobber sammen med, har behov for unge og kreative samarbeidspartnere. Som sivilingeniørstudent med bærekraftig og prosessteknikk som fagområde gir vi deg gode jobbmuligheter.

AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, TechnipFMC, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, Equinor, Norsk Hydro, Yara International, Nexans, ALICO Aluminium, ARMEC, Dynatec, Adigo, Mondelez, Bane NOR, Veidekke, Telenor, Forsvarsmateriell, Luftforsvaret, FFI, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, MHWirth, COWI, NIRAS, EST-FloatTec, Eureka Pumps-Align, Borregaard, Norilia, Nortura, TINE, Felleskjøpet, Cargill, Biotech Betaglucan,  Rainpower, PON Power, ServiTech, EVRY, ECO-1 Bioenergi, DNB, Gjensidige, GET TDC, SINTEF, University of Aberdeen, UiO, UiS, UiA, UiSN m.fl.

 

Published 11. september 2006 - 12:00 - Updated 7. April 2020 - 8:25