Bærekraftig prosessteknologi

Prosessindustrien er en av de mest allsidige industrigrenene i Norge, og omfatter alt fra framstilling av mat- og drikkevarer, kosmetikk og medisiner til tradisjonell kjemisk produksjon. Moderne prosessteknologi og teknisk innovasjon kommer til å være helt avgjørende for å sikre effektiv avfallsbehandling og produksjon av biodrivstoffer, rensing og binding av skadelige utslipp, resirkulering av plastmaterialer og mange andre utfordringer. Kanskje fagfordypningen i bærekraftig prosessteknikk er et godt valg for deg?

Ved å studere bærekraftig prosessteknologi vil du lære om hele kjeden fra råvare til ferdig produkt. Du lærer hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og optimeres for å sikre høy kvalitet, lønnsomhet og liten miljøpåvirkning. Dette fordypningsvalget gir deg ferdigheter og kunnskaper som er relevante for et bredt spekter innen tradisjonell prosessindustri, men det er også tilpasset et arbeidsmarked i rask endring i takt med det grønne skiftet. Dette vil kreve stadig flere prosessteknologer innen områder som bioraffinering, vannrensing, bioteknologi og farmasøytisk industri.

Grundig innføring i ingeniørfag
Studiet i bærekraftig prosessteknikk er en unik sivilingeniørutdanning som legger vekt både på å gi deg et solid grunnlag i realfag, så vel som gode og nyttige tverrfaglige kunnskaper. I første del av studiet studerer du anvendt fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, kjemi og mikrobiologi. Dette er viktige byggesteiner når du skal tilegne deg mer avanserte kunnskaper og ferdigheter innen prosessteknologi, maskinteknikk og teknisk innovasjon.

I videregående emner lærer du hvordan ulike fysiske og kjemiske effekter gir opphav til egenskapene til materialer, væsker og gasser. Dette er viktig for å beskrive biologiske og industrielle prosesser. Du vil også få kunnskap om matematiske modeller og avanserte dataverktøy. I tillegg vil du lære om mikrobiologi, biokjemi og bioraffinering. Dette gir deg gode forutsetninger for å kunne jobbe med ulike prosessrelaterte arbeidsoppgaver.

Felles ingeniøremner som materialteknologi og konstruksjonsfag, elektroteknikk og elektronikk, måleteknikk, hydrodynamikk og termodynamikk gjør deg stand til å forstå hvordan ulike typer teknisk utstyr og installasjoner er bygget opp og fungerer og hvordan de kan beregnes og dimensjoneres.

Kreativitet og samarbeid
Gjennom de siste to årene av studiet vil din kreativitet, selvstendighet og evne til samarbeide bli stadig viktigere. I denne delen av studiet deltar du i spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter. Du kommer også i kontakt med problemstillinger knyttet til næringslivet, og får lære av spesialister blant de tekniske og vitenskapelige ansatte ved fakultetet.

Valgmuligheter og studier i utlandet
Valgmulighetene hos oss er mange, men det kan være en fordel å knytte seg til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i fagmiljøet vårt, eller å kontakte bedrifter og organisasjoner i nettverket vårt ganske tidlig i studiet ditt. Du har mulighet til å starte prosjektarbeid tidlig og å delta i Student Research Lab (SRL), hvor du får jobbe tett med prosjekter som er relevante for prosessindustrien. I denne delen av studiet åpnes det også for organisering av større samarbeidsprosjekter der mastergradsstudenter fra flere av studieretningene samarbeider om læring, næringslivskontakt og utviklingsarbeid.

Hvis du starter planleggingen tidlig, kan du ta ett til to semestre ved utenlandske universiteter, for eksempel i Tyskland, England eller USA, eller i ett av de øvrige nordiske landene. Du finner mer informasjon om valgfag, spesialiseringer og utenlandsopphold på studiesidene våre.

Industriprosjekter og masteroppgave
På mastertrinnet jobber du tett med problemstillinger knyttet til prosessindustrien, produksjonsbedrifter og bærekraftsutfordringer i samfunnet. Slike prosjekter kan spenne fra prototyping og utvikling av ny teknologi til simuleringer og analyse av ulike produksjonsprosesser og produktegenskaper. Studiet avsluttes med et selvstendig mastergradsprosjekt som spenner over et helt semester. Du gjennomfører dette i samarbeid med bedrifter og forskere og veiledere ved fakultetet.

BioMax

Foto
Pål Tveit
Fig. 1. Eksempler fra design av småskala prosessanlegg for framstilling av biodiesel. Dette pilotanlegget ble utviklet og brukt i forsøk som del av mastergradsoppgaven "Development, Testing and Evaluation of the Second Generation of the Small-Scale Biodiesel Production Line “BioMax”. Foto:  Pål Tveit.

YRKESVALG OG ARBEIDSMARKED

NMBU er Norges bærekraftsuniversitet. Fagmiljøene ved universitetet og fakultetet har omfattende forskning som spenner fra biologi og kjemi til matindustri, avfallsbehandling og renseteknikk, bioenergi og teknisk innovasjon. Disse miljøene, og næringslivet vi jobber sammen med både i innland og utland, har behov for unge og kreative medarbeidere og samarbeidspartnere.

Som sivilingeniørstudent med bærekraft og prosessteknikk som fagområdefår du både gode jobbutsikter og spennende framtidsmuligheter. Arbeidsgivere og bedrifter som har hentet teknologikandidater fra studiene i maskin, prosess-, og produktutvikling inkluderer: Borregaard, Norilia, Nortura, TINE, Yara International, Felleskjøpet, Cargill, Biotech Betaglucan, Norsk Hydro, AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, TechnipFMC, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, Equinor, Nexans, ALICO Aluminium, ARMEC, Dynatec, Adigo, Mondelez, Bane NOR, Veidekke, Telenor, FFI, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, MHWirth, COWI, NIRAS, EST-FloatTec, Eureka Pumps-Align, ,  Rainpower, ServiTech, EVRY, ECO-1 Bioenergi, DNB, Gjensidige, GET TDC, SINTEF mfl.

Published 11. september 2006 - 12:00 - Updated 2. mars 2022 - 10:18