Produktutvikling og maskindesign

Studiet i produktutvikling og maskindesign er en allsidig sivilingeniørutdanning. Den er spesialtilpasset et næringsliv i stadig endring, og som setter stadig større krav til tekniske kunnskaper, kreativitet, planlegging og samarbeid mellom mange ulike fagområder. Du får muligheten til å lære hvordan man kan bidra i arbeidet med å utvikle, konstruere og designe moderne bruksprodukter og maskiner i tillegg til hvordan man gjennomfører teknologiske utviklingsprosjekter, sikre og realisere produktidéer.

For å kunne gjøre dette gir vi deg en innføring i teknisk innovasjon, maskinteknikk og moderne verkstedteknikk tidlig i studiet, og allerede de første ukene ved NMBU får du en forsmak. Du lærer en del fysikk, matematikk, statistikk, informatikk (IKT) og ulike former for nyttig programvarebruk, blant annet for teknisk designarbeid. Kombinert med din egen kreativitet danner disse kunnskapene en tidlig basis for utviklingen av gode og robuste produkt- og teknologiløsninger seinere i studiet.

I videregående emner får du mer spesialkunnskaper i materialteknologi, fasthetslære og styrkeanalyse (FEM), maskinelementer og effektoverføringssystemer, og lærer mer om hvordan ulike typer konstruksjoner og maskiner kan beregnes og dimensjoneres.  Samtidig lærer du hvordan man kan tilpasse og styre elektriske og hydrauliske motorer, komponenter og systemer gjennom andre emner som elektroteknikk, elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon. På denne måten sikres det at de vil tåle påkjenninger og at de blir mest mulig sikre og energieffektive når de tas i bruk. Du får også mulighet til lære hvordan små og store robotiserte maskiner programmeres, slik at de gjør det du ønsker at de skal gjøre.

PRODUKTUTVIKLING OG MASKINDESIGN
Etter hvert som du blir ferdig med de grunnleggende ingeniørfagene, blir studiet rettet mer mot greiner av næringslivet. Dette leder deg til to hovedfag, hvorav det ene fokuserer på konstruksjonsteknikk og dimensjonering og det andre på produktutvikling og realisering.  Slik får du både faglig dybde og bredde i studiet.

I slutten av studiet får du mer trening i ulike metoder og verktøy for teknologisk orientert produktutvikling og og maskindesign gjennom øvelser og prosjektarbeider. Du får også lære noen av de beste design- og både til tegning og visualisering av maskindeler og design, men også til animasjon og analyse av komplekse konstruksjoner, maskiner og produkter.

 

Ecotwin analyser

Foto
Erik Olsvik og Realtek

Fra designstudier ved 3D-design og analyseprogrammer knyttet til utvikling av et lett kjøretøy av karbonfiber og lettmetall. Til venstre: Form og luftmotstandsstudier. Midten: Enkel chassis i aluminium med styring og hekkmotor. Til høyre: Fra ergonomistudier i tilknytning til førerplassen.

Siste del av studiet inneholder muligheter for tilleggsemner og valgfag innen planlegging og prosjektstyring, økonomi og bedriftsetablering. Du vil også kunne få muligheter til studieopphold på ett til to semestre ved utenlandske universiteter og teknologimiljøer, som for eksempel i Tyskland, England eller USA.

PROSJEKTARBEID

På «mastertrinnet» som utgjør de siste to årene av studiet, er det et sterkere fokus både på studentenes egen kreativitet, selvstendighet og evne til samarbeide med andre. I denne delen av studiet kommer du til å lære mye nytt gjennom spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter. Du kommer nærmere kontakt med tekniske problemstillinger direkte knyttet til næringslivet, og med spesialister blant forsker- og lærerstaben ved fakultetet.

Valgmulighetene hos oss er mange, men det kan være en fordel å knytte seg til FoU-prosjekter som allerede foregår ved fagmiljøet vårt, eller å opprette tidlig kontakt med bedrifter og organisasjoner som vi har kontakt med.

Slike prosjekter kan spenne fra ren produktutvikling og konstruksjon av nytt teknisk utstyr, til analyse av komponenter og større tekniske systemer.  I denne delen av studiet åpnes det også for organisering av større samarbeidsprosjekter der mastergradsstudenter fra flere av studieretningene samarbeider om læring, næringslivskontakt og utviklingsarbeid.

Studentprosjekt eksempler

Foto
Erik Olsvik og Realtek, m.fl.

Eksempler fra større studentdrevne samarbeidsprosjekter. Øverst: Utvikling av den el-hybriddrevne mikro-bilen «EcoTwin» med superkondensator. Nederst: Utvikling av el-motorsykkelen med navnet «Roskva» fra norrøn mytologi

MASTERGRAD

Det siste året av studiet omfatter to store hovedfag og en masteroppgave. Hovedfagene er «Maskin og produktutvikling» og  «Konsept- og produktrealisering (15 + 15 studiepoeng) og gjennomføres på høsten i 5 studieår. Disse danner et solid grunnlag for et selvstendig, avsluttende mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng som du gjennomfører den siste tiden du er ved NMBU, vanligvis i samarbeid med næringslivet, forskere og veiledere ved fakultetet.

Mastergradsprosjektet gir også muligheter for utvikling og realisering av egne ideer sammen med våre fagfolk. Er du både kreativ og heldig, kan det hende at noe av det du planlegger, utvikler eller konstruerer gjennom denne siste perioden i masterstudiet blir til virkelighet ved verkstedene våre, alt mens du er student. I noen tilfeller vil dette også kunne legge grunnlaget for kommersialisering og en ny levevei både for deg selv og andre i framtiden. Ellers kan vi også love deg at mye av studietiden din hos oss her på Ås blir både dynamisk, krevende og interessant.

YRKESVALG OG ARBEIDSMARKED
Bedrifter som har ansatt tidligere studenter gir oss gode og positive tilbakemeldinger når det gjelder både allsidighet og anvendbarhet etter endt utdanning. Kandidater med spesialisering i maskinfag og produktutvikling har også jevnt over konkurrert meget bra i arbeidsmarkedet de senere årene, og man finner i dag også stadig flere utenfor det man gjerne oppfatter som tradisjonelle teknologibedrifter, både i små gründer og oppstartsbedrifter, større vekstbedrifter, samt i en rekke typer ingeniørfaglige konsulentbedrifter, organisasjoner o.l. Noen få eksempler som viser litt av bredden blant et stort antall arbeidsgivere vi kjenner til som har ansatt kandidater de seinere årene er blant annet:

AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, TechnipFMC, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, Equinor, Norsk Hydro, Yara International, Nexans, ALICO Aluminium, ARMEC, Dynatec, Adigo, Mondelez, Bane NOR, Veidekke, Telenor, Forsvarsmateriell, Luftforsvaret, FFI, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, MHWirth, COWI, NIRAS, EST-FloatTec, Eureka Pumps-Align, Rainpower, PON Power, ServiTech, EVRY, ECO-1 Bioenergi, DNB, Gjensidige, GET TDC, Saga Robotics, SINTEF, University of Aberdeen, UiO, UiS, UiA, UiSN m.fl.

 

Published 11. september 2006 - 13:00 - Updated 7. April 2020 - 8:24