Produktutvikling og maskindesign

Studiet i produktutvikling og maskindesign er en allsidig sivilingeniørutdanning. Den er tilpasset et næringsliv i endring, som setter stadig større krav til tekniske kunnskaper, kreativitet, planlegging og samarbeid mellom mange ulike fagområder. Du får lære hvordan du kan bidra i arbeidet med å utvikle, konstruere og designe moderne bruksprodukter og maskiner og hvordan du kan gjennomføre teknologiske utviklingsprosjekter, sikre og realisere produktidéer.

Du får en innføring i teknisk innovasjon, maskinteknikk og moderne verkstedteknikk tidlig i studiet, og allerede de første ukene ved NMBU får du en forsmak på hva studiet vil innebære. Du lærer en del fysikk, matematikk, statistikk, informatikk (IKT) og ulike former for nyttig programvarebruk, blant annet for teknisk designarbeid. Kombinert med din egen kreativitet gir dette deg et godt grunnlag for å utvikle gode og robuste produkt- og teknologiløsninger senere i studiet.

I videregående emner får du mer spesialkunnskaper i materialteknologi, fasthetslære og styrkeanalyse (FEM), maskinelementer og effektoverføringssystemer. Du lærer også mer om hvordan ulike typer konstruksjoner og maskiner kan beregnes og dimensjoneres. Gjennom emner som elektroteknikk, elektronikk, reguleringsteknikk og automasjon vil du få kunnskap om hvordan man kan tilpasse og styre elektriske og hydrauliske motorer, komponenter og systemer. Dette er viktig for å vite at de vil tåle påkjenninger og at de blir mest mulig sikre og energieffektive når de tas i bruk. Du får også mulighet til lære hvordan små og store robotiserte maskiner programmeres, slik at de gjør det du ønsker at de skal gjøre.

Produktutvikling og maskindesign
Når du er ferdig med de grunnleggende ingeniørfagene, blir studiet rettet mer mot ulike grener av næringslivet. Dette leder deg til to hovedfag, hvor det ene fokuserer på konstruksjonsteknikk og dimensjonering og det andre på produktutvikling og realisering. Slik får du både faglig dybde og bredde i studiet.

I slutten av studiet får du mer trening i ulike metoder og verktøy for teknologisk orientert produktutvikling og maskindesign gjennom øvelser og prosjektarbeid. Du får også lære noen av de beste design- og analyseprogrammene, både til tegning og visualisering av maskindeler og design, men også til animasjon og analyse av komplekse konstruksjoner, maskiner og produkter.

Fra designstudier ved 3D-design og analyseprogrammer knyttet til utvikling av et lett kjøretøy av karbonfiber og lettmetall. Til venstre: Form og luftmotstandsstudier. Midten: Enkel chassis i aluminium med styring og hekkmotor. Til høyre: Fra ergonomistudier i tilknytning til førerplassen.

Foto
Erik Olsvik og Realtek

I siste del av studiet kan du ta tilleggsemner og valgfag innen planlegging og prosjektstyring, økonomi og bedriftsetablering. Du kan også ta ett til to semestre ved utenlandske universiteter og teknologimiljøer, som for eksempel i Tyskland, England eller USA.

Prosjektarbeid

På «mastertrinnet», som utgjør de siste to årene av studiet, legges det mer vekt på studentenes egen kreativitet, selvstendighet og evne til samarbeide med andre. I denne delen av studiet kommer du til å lære mye nytt gjennom spesialemner, laboratoriearbeid og utviklingsprosjekter. Du kommer i kontakt med tekniske problemstillinger direkte knyttet til næringslivet, og med spesialister blant forsker- og lærerstaben ved fakultetet.

Valgmulighetene hos oss er mange, men det kan være en fordel å knytte seg til eksisterende forskning- og utviklingsprosjekter (FoU) i fagmiljøet vårt, eller å tidlig ta kontakt med bedrifter og organisasjoner vi samarbeider med.

Slike prosjekter kan spenne fra ren produktutvikling og konstruksjon av nytt teknisk utstyr, til analyse av komponenter og større tekniske systemer. I denne delen av studiet åpnes det også for større samarbeidsprosjekter der mastergradsstudenter fra flere av studieretningene samarbeider om læring, næringslivskontakt og utviklingsarbeid.

Eksempler fra større studentdrevne samarbeidsprosjekter. Øverst: Utvikling av den el-hybriddrevne mikro-bilen «EcoTwin» med superkondensator. Nederst: Utvikling av el-motorsykkelen med navnet «Roskva» fra norrøn mytologi.

Foto
Erik Olsvik og Realtek, m.fl.

Mastergrad

Det siste året av studiet omfatter to store hovedfag og en masteroppgave. Hovedfagene er «Maskin og produktutvikling» og  «Konsept- og produktrealisering (15 + 15 studiepoeng) og gjennomføres på høsten i femte studieår. Disse danner et solid grunnlag for et selvstendig, avsluttende mastergradsprosjekt på 30 studiepoeng som du gjennomfører den siste tiden du er ved NMBU, vanligvis i samarbeid med næringslivet, forskere og veiledere ved fakultetet.

Mastergradsprosjektet gir også muligheter for utvikling og realisering av egne ideer sammen med våre fagfolk. Er du både kreativ og heldig, kan det hende at noe av det du planlegger, utvikler eller konstruerer gjennom denne siste perioden i masterstudiet blir til virkelighet ved verkstedene våre, alt mens du er student. I noen tilfeller vil dette også kunne legge grunnlaget for kommersialisering og en ny levevei både for deg selv og andre i framtiden. Ellers kan vi også love deg at mye av studietiden din hos oss her på Ås blir både dynamisk, krevende og interessant.

Yrkesvalg og arbeidsmarked
Bedrifter som har ansatt tidligere studenter gir oss positive tilbakemeldinger når det gjelder både allsidighet og anvendbarhet etter endt utdanning. Kandidater med spesialisering i maskinfag og produktutvikling har gjør det jevnt over meget bra i arbeidsmarkedet. Mange jobber også i andre typer bedrifter enn det man gjerne oppfatter som tradisjonelle teknologibedrifter, både i små gründer- og oppstartsbedrifter, større vekstbedrifter, samt i en rekke typer ingeniørfaglige konsulentbedrifter, organisasjoner. Noen eksempler på arbeidsgivere som har ansatt kandidater de senere årene er blant annet: AF-Gruppen, Kongsberg-gruppen, DNV-GL, TechnipFMC, Aker Solutions, Schlumberger, One Subsea, Equinor, Norsk Hydro, Yara International, Nexans, ALICO Aluminium, ARMEC, Dynatec, Adigo, Mondelez, Bane NOR, Veidekke, Telenor, Forsvarsmateriell, Luftforsvaret, FFI, Norconsult, Multiconsult, IKM Tech Team Solutions, MHWirth, COWI, NIRAS, EST-FloatTec, Eureka Pumps-Align, Rainpower, PON Power, ServiTech, EVRY, ECO-1 Bioenergi, DNB, Gjensidige, GET TDC, Saga Robotics, SINTEF, University of Aberdeen, UiO, UiS, UiA, UiSN m.fl.

 

Published 11. september 2006 - 13:00 - Updated 24. mars 2022 - 15:27